This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolenič, Ivan: Old legend (Stará legenda in English)

Portre of Kolenič, Ivan
Portre of Sutherland-Smith, James

Back to the translator

Stará legenda (Slovak)

A v dome so slepými oknami,
S dverami obtlčenými papuľou medeného leva,
Ktorému z horúceho nosa vyklíčila medená obruč,
V dome so slepými oknami majú hodváb,
Rozvešaný po stenách ako modly, ľahký hodváb
s temným vzorom.
Zakrývajú ním vznešené – Ó – pavučiny.
A v dome so slepými oknami,
s dverami obtlčenými papuľou leva,
V dome, v ktorom majú po stenách hodváb,
býva žltá pani so svojou chorou dcérkou.
Hrajú poker a domino a večerajú jelenie mäso.
V dome so slepými oknami,
V ktorom žltá pani kŕmi svoju na smrť chorú dcérku
Šťavnatými extraktmi, silnou kávou
A vínom z ríbezlí, mi vonnými masťami z Iránu
natierajú dokaličené nohy...
V dome s dverami obtlčenými papuľou leva
mi hovoria vznešený – Ó – hosť...
Mohol by som plakať.


PublisherPôvabné hry aristokracie, Slovenský spisovateľ 1991

Old legend (English)

And in the house with blind windows,
With doors shattered by the mouth of a copper lion
Over which a copper ring sprouts from a fiery nose
In the house with blind windows they have silk
Hanging from the walls like statuary, light silk
with dark patterns.
They have spread over it noble – Oh – cobwebs.
And in the house with blind windows
with doors shattered by the mouth of a copper lion,
In the house where they have silk on the walls
a yellow lady lives with her little ailing daughter.
They play poker and dominoes and dine off venison.
In the house with blind windows
Where the yellow lady feeds her little ailing daughter to death
With juicy purées, strong coffee
And wine from currants, they anoint my crippled legs for me
with aromatic ointment from Iran...
In the house with doors shattered by the mouth of a lion
They converse nobly with me – Oh – Guest...
I could weep.
minimap