This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: A Dictionary of Foreign Dreams (Slovník cudzích snov in English)

Portre of Janík, Pavol

Slovník cudzích snov (Slovak)

Na počiatku bolo snivo.
Povedala si:
„Stráv so mnou aspoň jeden sen.
Uvidíš – bude to sen,
o akom sa ti ešte ani nesnívalo!“

Zostúp so mnou hlbšie,
snívaj odzadu,
snívaj spätne
v zrkadlovom labyrinte,
ktorý vedie nikam.

Až prídeš na začiatok ničoho,
prisní sa ti vzrušujúci sen.

Zarámuj si ho
a zaves do spálne.

Aby bol stále na očiach,
lebo aj sen, ktorý zíde z očí,
raz zíde z mysle
v zmysle
prastarých zákonov
ľudskej zábudlivosti.

Snívaj si svoje.

Snívaj si sen,
ktorý sa odráža na hladine
zamrznutého jazera.
Sen hladký a mrazivý:

Skľúčené kľúče,
skleslý les,
sklonené sklo.
Poklony zrkadiel.

Svit luny
vo vodnom sne.

Odraz sa z dna
zrkadlového sna.

V obrazárni snov
potom uzrieš
v priamom prenose z detstva
zvyšky dávno zabudnutých príbehov.

Lebo naše zastarané sny
zostávajú s nami.

Nenáhli sa, snívaj pomaly, dôkladne,
až uvidíš kryštalickú konštrukciu
svojej duše,
v ktorej sa budú ligotať sny
- cieľavedomé a zrozumiteľné ako plameň.

Možno si už zbadala,
že nových snov ustavične ubúda.
Míňajú sa.

Čoskoro zažneme
v magickom šere
posledného sna
zúfalý výkrik
hviezdnej noci.

Zaplať mýto do sna
zbaveného zmyslov.

Opakuješ si nahlas
dôvernosti tajných snov,
matným leskom
svojich naliehavých nočných očí
vysvetľuješ tajuplnú reč tmy.

Snívaš, teda si!Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov / Edícia POÉZIA ´98, zväzok 1.
Source of the quotationNiekto ako boh, ISBN 80-88735-71-8
Bookpage (from–to)36-38
Publication date

A Dictionary of Foreign Dreams (English)

At the beginning it was like a dream.
She said:
“Have at least one dream with me.
You’ll see – it’ll be a dream
which you’ve never dreamt about before.”

Descend deeper with me,
dream from the back,
dream retrospectively
in a labyrinth of mirrors
which leads nowhere.

The moment you come to the beginning of nothing
you’ll dream an exciting dream.

Frame it
and hang it in your bedroom.

So it will always be before your eyes
because a dream which is removed from the eye
is removed from the mind
in the sense
of the ancient laws
of human forgetfulness.

Dream your own.

Dream your dream
which is reflected on the surface
of a frozen lake.
A dream smooth and freezing:

Grieving keys,
a downcast forest,
curved glass.
The tributes of mirrors.

The rising of the moon
in a dream of water.

Recoil from the bottom
of the mirror’s dream.

In the gallery of dreams
then you’ll see
a live broadcast from childhood
fragments of long-forgotten stories.

Because our obsolete dreams
remain with us.

Don’t be in a hurry, dream slowly, completely
until you see the crystalline construction
of your soul
in which dreams glitter.
- intentionally and comprehensibly like flame.

Perhaps you’ve already noticed
that new dreams always decrease.
They wane.

Soon we’ll light up
in the magical dusk
of the last dream
the despairing cry
of a starry night.

Pay a toll to the dream’s
deliverance from sense.

You repeat aloud
the intimacies of secret dreams,
with the dull gleam
of your persistent night eyes
you explicate a mysterious speech of darkness.

You dream, therefore you exist!Uploaded byRépás Norbert
PublisherThe Penniless Press, United Kingdom
Source of the quotationA Dictionary of Foreign Dreams
Publication date

Related videos


minimap