This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Beniak, Valentin, Slovak biography

Image of Beniak, Valentin
Beniak, Valentin
(1894–1973)
 

Biography

Valentín Beniak navštevoval ľudovú školu v rodnej obci. Po vážnom úraze nohy, ktorý ho poznačil na celý život, sa už v detstve začal intenzívne čitateľsky venovať literatúre, najmä poézii. Neskôr navštevoval meštiansku školu v Nitre, Topoľčanoch. Zmaturoval na gymnáziu v Nitre. Pre nedostatok financií musel zanechať štúdium na Právnickej fakulte v Budapešti.

Vrátil sa domov a nastúpil na miesto notárskeho praktikanta. O rok absolvoval notársky kurz v Košiciach a pôsobil ako notár na viacerých miestach. Od marca 1939 pôsobil v Bratislave na Ministerstve vnútra. V roku 1940 ho zvolili za predsedu Spolku slovenských spisovateľov. Funkciu predsedu vykonával až do konca druhej svetovej vojny. Koncom roku 1945 nastúpil na Povereníctvo školstva a osvety. V roku 1947 ho penzionovali. Vzhľadom na jeho funkcie počas vojnového slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 žil 25 rokov v ústraní až do smrti v roku 1973. Až do roku 1966 nemohol knižne publikovať.

Valentín Beniak je výnimočnou osobnosťou slovenskej poézie. Jeho život a dielo výrazne poznamenali dramatické udalosti dvadsiateho storočia s dvoma svetovými vojnami a prevratnými politickými udalosťami, ktoré boli dôsledkom vojnových a povojnových pomerov. Na celých dvadsaťpäť rokov v čase, keď bol na vrchole svojich tvorivých síl, ho odsúdili na samotu, bez možnosti aktívnej účasti na spoločenskom a kultúrnom dianí. Našiel v sebe dosť síl a pokračoval v tvorbe aj napriek zákazu publikovať. O jeho občianskom postoji hovorí aj skutočnosť, že po druhej svetovej vojne napriek možnostiam a ponuke neodišiel do zahraničia ako mnohí iní, zostal doma, sledoval a v básnickej tvorbe reagoval na ďalší vývoj domácich pomerov. Na jeho básnických začiatkoch vidieť vplyv domácich i zahraničných autorov, ktorý prekonáva už v prvej zbierke a vydáva sa svojou cestou. V nej najprv dominuje hlboké puto k domovu, k dedinskému životu. Hľadaním vlastnej filozofie básnika-solitéra slabnú idylické prvky jeho poézie. Prekvapuje sviežou metaforickou výrazovosťou zmyslových predstáv, ktoré sú osobitým prejavom slovenského poetizmu. Zostáva však verný svojmu filozofickému videniu a hlboko precíťuje tragiku ľudského života a pocity láskavej spolupatričnosti s človekom.

Poézia
- Tiahnime ďalej oblaky (1928)
- Ozveny krokov (1931)
- Kráľovská reťaz (1933)
- Lunapark (1936)
- Poštový holub (1936)
- Bukvica (1938)
- Vigília (1939)
- Štyri legendy sv. Grála (1941)
- Žofia (1941)
- Druhá vigília (1942)
- Popolec (1942)
- Strážcovia a ochrankyne Slovenska (1942, spoločné dielo: V. Beniak, M. Benka)
- Igric (1944)
- Hrachor (1967)
- Klásky zo zberu (1968)
- Plačúci Amor (1969)
- Sonety podvečerné (1970)
- Medailóny a medailónky (1971)
- Abrahámske rondely a iné básne (1994)
- Nedokončená symfónia – Večerné sonety (1994)
- Poézia I (2000, výber)

Esej
- Sebe i Vám (1943)

Pre deti a mládež
- Stratenko. Slovenské ľudové rozprávky (1994)

Zdroje:
- http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/valentin-beniak
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Beniak
- http://www.osobnosti.sk/osobnost/valentin-beniak-312

(Editor of this page: Jakus Laura 1.)

Literature ::
Translation ::

minimap