This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jókai Mór: Ein Goldmensch (Az aranyember in German)

Portre of Jókai Mór

Back to the translator

Az aranyember (Hungarian)

A szigetrejövő idegeneket a család jelenlegi feje szokta fogadni, kit a többiek mind „apának” neveznek; a jövevények Deodát néven ismerik. Erőteljes testalkatú, szép, nemes arcvonású férfi, a negyvenes években. Ez szokta a cserealkut megkötni s az idegeneknek a telepet megmutogatni.
Odaérkeztünkkor Deoodát azzal a nyájas szívességgel fogadott bennünket, amivel régi jó ismerősök szoktak találkozni; természettudós barátom évenkinti rendes látogató volt itt.
Beszédünk tárgya volt a pomológia, oinológia, hortikultúra, botanika, entomológia, mikben Deodát mind alapos ismeretekkel látszott bírni. A kertmívelés, állattenyésztés dolgában a legelőhaladottabb álláspontot foglalta el. Én nem bírtam elrejteni efölötti csodálkozásomat. Hol tanulta ezeket?
– Az öregünktől! – felelt Deodát, kegyeletteljes főhajtással.
– Ki az?
– Majd meglátja ön, ha este összejövünk.
Akkor éppen almaszüret volt: az egész népség apraja s az asszonyféle a gyönyörű aranyszín, bőrbarna, karmazsinpiros gyümölcsök szedésével volt elfoglalva; mint ágyúgolyópiramidok a várlakok udvarain, úgy voltak a szép gyümölcsök felgarmadolva a zöld pázsiton. Vidám zsivaj hangzott az egész szigetben.
Mikor aztán az őszi nap leáldozott, a sziget orma felől csengettyűhang jelenté, hogy vége van a munkának. Arra aztán sietett mindenki a szedett gyümölcsöt, ami még hátra volt, kosaraiba rakni, s ketten belekapaszkodva, vitték azokat a tanya felé.
Mi is arra tartottunk Deodáttal, ahonnan a csengettyűszó hangzott.
Egy kis faépület tornyocskájában volt ez a csengettyű. Házat, tornyot, mind befutotta már a repkény, de a tornác oszlopain, mik képzelmes alakokat mutogattak, ki lehetett venni, hogy aki azt a házat építette, sok ábrándos vágyát, őrömét, gondolatát belefaraghatta ezekbe a fákba.
Ez előtt a kisház előtt volt egy kerek tér, s azon asztalok és lócák. Ide igyekezett mindenki a munka végezte után.
– Itt laknak az öregeink! – súgá Deodát.
Nemsokára előjöttek a házból. Szép pár volt.
A nő lehetett hatvanéves, a férj nyolcvan.
A szépapó azon jellemtartó arckifejezéssel bírt, mely még negyven év után is visszaemlékeztet valami rég látott képre. Én megdöbbentem tőle. Feje kopasz volt már, de kevés haja és bajusza alig látszott ősznek, és vonásaiban valami vasnyugalom tartá fenn a változatlanságot.
A mérsékletes élet, a jó kedély tartja el ily épen az arcvonásokat.
A szépanya tekintete pedig valóban vonzó látvány volt. Hajdani aranyhaja közé most már ezüst is szövődött, de szemei még most is egy hajadon szemei, és arca elpirul, midőn öregének csókja éri, miként egy menyasszonyé.
S mind a kettőnek arcán a boldogság sugárzik, midőn előttük látják az egész nagy családot; s egyenkint neveiken szólítva, sorba csókolják őket.
Ez az ő boldogságuk, ez az ő imádkozásuk, ez az ő hálaadásuk.
Csak azután került ránk a sor. Deodát, a légidősb fiú volt a legutolsó, kit az öregek megöleltek.
Velünk is kezet szorítottak mind a ketten, s azután meghívtak estebédjükhöz.
A szépanyó még most is fenntartja magának azt a hivatalt, hogy a konyhára ő ügyel fel, s ő tálal ily nagy családnak; hanem a szépapó a maga szabadságára hagy mindenkit, hogy azokkal, akiket legjobban szeret, az asztalok egyikénél helyet foglaljon, s ott étkezzék. Ő maga velünk ült le egy asztalhoz, meg Deodáttal; egy kis szöszke, göndör fürtű, angyalfejű leányka kéredzkedett fel az ölébe, akit Noéminek híttak, annak volt szabadalma a komoly beszédeket bámulva hallgatni, amiket mi folytattunk.
Mikor a szépapónak megmondták a nevemet, rám nézett sokáig, s arcát észrevehető pír futotta el.
Tudós barátom azt kérdé tőle, hogy talán hallotta is már valaha a nevemet. Az öreg hallgatott.
Deodát sietett megmondani, hogy az öreg negyven év óta nem olvasott semmit azokból, amik a világon történnek, egyedüli olvasmánya gazdasági, kertészeti könyvek.
Én tehát azon emberek szokása szerint, kik sokáig foglalkoztak azzal a hivatással, hogy amit maguk megtudtak, siessenek azonnal minél több emberrel tudatni, kaptam az alkalmon, hogy tudományomat kellő helyen értékesíthessem, s beszéltem neki a világban történtekről. Elmondtam neki a hazai eseményeket, hogyan lett Magyarország Ausztriával egy „és” szócska segélyével összekötve.
Nagy füstfelleget fújt pipájából; a füst azt mondta: „Az én szigetem nem tartozik oda!”
Beszéltem neki a terhekről, amik bennünket nyomnak. A füstfelleg azt mondta rá: „Az én szigetemen nem fizetnek adót!”
Elmondtam neki, mily óriási harcok folytak le azóta hazánkban és a széles világon.
A füstfelleg azt veté rá: „Mi nem harcolunk senki ellen.”
Éppen akkor nagy romlás volt nálunk a pénzpiacon; előkelő házak buktak rendre; azt is érthetővé igyekeztem előtte tenni.
Az ő füstgomolya azt felelte erre: „Lám, minálunk nincs pénz!”
Azután megmagyaráztam neki, minő keserves tusákat küzdenek most nálunk a pártok egymással; vallás, nemzetiség, hatalomvágy mennyi keserűséget okoz.
Az öreg kiverte pipájából a hamvat: „Nálunk nincs se püspök, se kortes, se miniszter”.
És végül elmondtam neki, hogy milyen hatalmas lesz egykor ez a mi országunk, ha ez mind valósul, amit óhajtunk.
…A kis Noémi elaludt szépapja ölében, azt be kellett vinni és lefektetni. Nagyobb dolog volt ez azoknál, amikről én beszéltem. Az alvó gyermek szépapja öléből szépanyjáéba vándorolt. Mikor a nő elhagyott bennünket, az öreg azt kérdé tőlem:
– Hol született ön?
Megmondtam neki.
– Mi az ön mestersége vagy hivatala?
Mondtam neki, hogy regényíró vagyok.
– Mi az?
– Az egy olyan ember, aki egy történetnek a végéből ki tudja találni annak a történetnek az összességét.
– No hát találja ön ki az én történetemet! – szól, megragadva kezemet. – Volt egyszer egy ember, aki odahagyta a világot, amelyben bámulták, és csinált magának egy másik világot, ahol szeretik.
– Szabad a nevét kérdenem?
Az aggastyán e szóra egy fejjel magasabbra látszott kiegyenesedni; reszkető kezét fölemelte, és fejemre tevé. Énnekem e percben úgy tetszett, mintha valaha, régen, régen, már lett volna egyszer ez a kéz az én fejemre téve, mikor azt még gyermeki lenhaj födte, s láttam volna ezt az arcot valahol.
A kérdésre pedig ezt felelé:
– Az én nevem a „Senki!”
Azzal megfordult, nem szólt többet, bement a lakába, és egész ottlétünk alatt nem jött elő.

Ez a senki szigetének a jelen állapotja.
A két országtól adott szabadalom, mely e folt földecskét minden határon kívül létezni engedi, még ötven évig tart.
S ötven év alatt – ki tudja, mi lesz a világból?! Ein Goldmensch (German)

Fremde, die auf die Insel kommen, werden vom gegenwärtigen Familienoberhaupt empfangen, den die hier Wohnenden einfach “Vater” nennen, während ihn die Fremden unter dem Namen Deodat kennen. Er ist ein Mann von kräftigem Körperbau, mit schönen, edlen Gesichtszügen, etwa in den Vierzigerjahren. Ihm obliegt es, die Tauschgeschäfte abzuschließen und den Besuchern die Ansiedlung zu zeigen.
Bei unserer Ankunft empfing uns Deodat mit jener Herzlichkeit, mit der sich gute alte Bekannte begegnen, war mein gelehrter Freund doch alljährlich hier zu Gast.
Gegenstand unseres Gespräches war die Pomologie, die Önologie, die Hortikultur, die Botanik, die Entomologie, und in all diesen Fächern schien Deodat gründliche Kenntnisse zu besitzen. Beim Gartenbau und bei der Tierzucht vertrat er den fortgeschrittensten Standpunkt. Ich konnte meine Verwunderung darüber nicht verbergen. Wo er das alles gelernt habe, wollte ich wissen.
“Von unserem Alten”, antwortete Deodat mit ehrfuchtsvollem Kopfnicken.
“Wer ist das?”
“Sie werden ihn sehen, wenn wir abends zusammenkommen.” Es war damals gerade Apfelernte. Alle Kinder der großen Familie sowie die Frauen und Mädchen waren mit dem Einsammeln der herrlichen goldgelben, lederbraunen, karmesinroten Früchte beschäftigt. Wie Kugelpyramiden in Burghöfen, so waren diese schönen Früchte auf den grünen Rasen aufgeschichtet. Heiterer Lärm erfüllte die ganze Insel.
Als dann die Herbstsonne niederging, meldete Glockengeläut vom Felsen der Insel her, daß die Arbeit zu Ende war. Hierauf beeilten sich alle, das gepflückte Obst, das noch übrig war, in Körbe zu lesen, die sie zu zweit ins Haus trugen.
Auch wir hielten uns mit Deodat in der Richtung, aus der sich das Glöckchen vernehmen ließ.


Es hing im Türmchen eines kleinen Holzbaus. Der Efeu hatte das Haus samt dem Turm bereits völlig umrankt. Doch an den Säulen der Vorhalle, die phantasiereiche geschnitzte Figuren aufwiesen, war zu erkennen, daß der Erbauer dieses Hauses vielen schwärmerischen Wünschen, Freuden und Gedanken im Zierat Ausdruck verliehen hatte.
Vor diesem kleinen Haus befand sich ein runder Platz mit Tischen und Bänken. Dorthin strebte jedermann nach Beendigung der Arbeit.
“Hier wohnen unsere Alten”, sagte Deodat im Flüsterton. Bald kamen die Genannten aus dem Haus. Es war ein schönes Menschenpaar.
Die Frau mochte sechzig, der Mann achtzig Jahre zählen.
Das Antlitz des Urgroßvaters wies jenen charakterfesten Ausdruck auf, der auch nach vierzig Jahren an irgendein vor langer Zeit gesehenes Bild erinnert. Ich stutzte. Sein Haupt war bereits kahl, doch seine wenigen Haare und sein Schnurrbart waren noch nicht ergraut, und eine Art eiserner Ruhe hielt die Gesichtszüge unverändert.
Regelmäßiges Leben, heiteres Gemüt - dies bewahrt die Züge eines Antlitzes in jugendlicher Frische.
Der Blick der Urgroßmutter war wahrhaft anziehend. Unter ihr einstiges Blondhaar mischten sich zwar Silberfäden, aber ihre Augen waren noch immer die Augen einer Jungfrau, und ihr Antlitz errötete wie das einer Braut, wenn es der Kuß des Alten streifte.
In beider Mienen strahlte tiefes Glück, als sie die ganze große Familie vor sich sahen, sie nacheinander bei den Namen riefen und küßten. Das war ihre Seligkeit, das war ihr Gebet, das war ihr Dank.
Deodat, der älteste Sohn, war der letzte, der umarmt wurde. Erst dann kam an uns die Reihe.
Die beiden Alten drückten uns die Hände und luden uns zum Abendbrot ein. Die Urgroßmutter behielt sich noch jetzt das Amt vor, Aufsicht über die Küche zu führen, und sie selbst bewirtete die große Familie. Aber der Urgroßvater ließ jedem seine Freiheit; jeder durfte sich zu dem gesellen, den er schätzte, und mit ihm speisen. Er selbst nahm zwischen uns und Deodat Platz. Ein kleiner Flachskopf, ein lockiges, engelköpfiges Mädchen bat,


sich zu ihm auf den Schoß setzen zu dürfen. Es hieß Noemi, und es war ihr erlaubt, unsere ernsten Reden staunend mit anzuhören. Als man dem Urgroßvater meinen Namen sagte, sah er mich lange an, und sein Antlitz überflog eine wohl zu bemerkende Röte.
Mein gelehrter Freund fragte ihn, ob er wohl schon einmal meinen Namen gehört habe. - Der Alte schwieg.
Deodat beeilte sich zu sagen, der Alte habe seit vierzig Jahren nichts über das gelesen, was in der Welt vorgegangen sei. Seine einzige Lektüre seien landwirtschaftliche und Gartenbücher.
Gleich vielen Menschen, die das, was sie selber wissen, so rasch wie möglich auch anderen mitteilen, ergriff ich jetzt die Gelegenheit, mein Wissen am gehörigen Orte zu verwerten, und sprach zu dem Alten von den Begebenheiten der Welt.
Ich erzählte ihm die vaterländischen Vorfälle, wie Ungarn mit Österreich durch das Wörtchen “und” verbunden wurde.
Er aber blies große Rauchwolken aus seiner Pfeife. Und dies besagte: “Meine Insel gehört nicht dazu.”
Ich erzählte ihm von den Lasten, die uns drückten.
Neue Rauchwolken waren die Antwort, die lauten mochte: “Auf meiner Insel zahlt man keine Steuern.”
Ich erzählte ihm, welche riesigen Kriege inzwischen über unsere Heimat und die weite Welt hinweggegangen wären.
Sein Rauch bedeutete mir: “Wir führen mit niemand Krieg.” Damals wurden bei uns gerade auf dem Geldmarkt empfindliche Entwertungen vorgenommen; bedeutende Handelshäuser bankrottierten der Reihe nach. Auch das bemühte ich mich ihm begreiflich zu machen.
In den Rauchwolken war die Antwort: “Sieh, bei uns gibt es kein Geld!”
Sodann erklärte ich ihm, welch harte Kämpfe jetzt die Parteien bei uns gegeneinander ausfochten. Wieviel Erbitterung Religion, Nationalismus, Machtgier verursachten.
Der Alte klopfte die Asche aus der Pfeife. “Bei uns gibt es weder Bischöfe noch Wahlagitatoren noch Minister.”
Und schließlich erzählte ich ihm, wie mächtig einst unser Land sein werde, wenn sich alles das verwirklicht, was wir wünschen ...
... Die kleine Noemi war in den Armen ihres Urgroßvaters eingeschlafen; man mußte sie hineintragen und zu Bett legen.


Das war eine wichtigere Sache als die, von der ich gesprochen. Das schlummernde Kind gelangte aus den Armen des Urgroßvaters in die der Urgroßmutter. Als uns die Frau verlassen, fragte mich der Alte:
“Wo sind Sie geboren?” Ich nannte ihm den Ort. “Was sind Sie von Beruf?” Ich sagte ihm, ich sei Romanschriftsteller. “Was ist das?”
“Das ist ein Mensch, der aus dem Schluß einer Geschichte den Inhalt der ganzen Geschichte zu erraten weiß.”
“Nun, dann erraten Sie meine Geschichte”, sprach er und ergriff meine Hand. “Es war einmal ein Mensch, der die Welt verließ, in der man ihn bewunderte, und der sich eine andere Welt schuf, in der man ihn liebt.”
“Darf ich Ihren Namen wissen?”
Bei diesen Worten schien sich der Greis um Kopfeslänge zu recken. Er hob seine zitternde Hand und legte sie mir aufs Haupt. Und mir schien es in diesem Augenblick, als hätte diese Hand schon einmal vor langer, sehr langer Zeit auf derselben Stelle geruht, wo damals noch die blonden Haare der Kindheit sprossen, und mir war es, als hätte ich dieses Antlitz irgendwo bereits gesehen.
Auf meine Frage aber antwortete er: “Mein Name ist Niemand!”
Damit wandte er sich ab, sprach nichts mehr, trat ins Haus und kam während meines weiteren Aufenthalts nicht mehr zum Vorschein.
Das ist der Zustand, in dem sich die Niemandsinsel gegenwärtig befindet.
Der durch beide Reiche erteilte Freibrief, der diesem Gebiet eine Existenz außerhalb aller Grenzen erlaubt, läuft noch fünfzig Jahre.
Und wer kann ermessen, was in fünfzig Jahren geschieht! Source of the quotationEin Goldmensch, 544-547, Corvina Verlag, Budapest, 1964

minimap