This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Białoszewski, Miron , Slovak Reception

Image of Białoszewski, Miron
Białoszewski, Miron
(1922–1983)
 

Reception

Znova a znova sa ukazuje, že poľská „muče­nícka" literatúra vôbec nevyčerpala všetky možnosti ume­leckého pretransponovania onej tragédie v literatúre, že vôbec nie je na konci v objavovaní a odhaľovaní skutoč­ností, ktoré s ňou súvisia. Dôkazom toho je aj Pamätník z Varšavského povstania Mirona Bialoszewského (1922). Jeho popis šestdesiatich troch dní (august-september 1944 Varšavského povstania je vskutku novým pohľa­dom na tragické dni poľského hlavného mesta. Nejde však len o priebeh povstania, o udalosti, na pozadí ktorých sa formovalo protifašistické hnutie hlavného mesta, ale skôr o spôsob, akým Miron Białoszewski zaznamenáva denno­denný údel človeka uprostred ruín zničeného mesta, akým zaznamenáva jeho zápas o holú existenciu v čierňave piv­níc, dier a kanálov, akým zaznamenáva obraz hrôzy pod hlavňami fašistickej vojenskej mašinérie. Niet tu ani nádychu pátosu, lacného dramatizovania tragických dní, ba ani nahusťovania tragických momentov, ktoré by mohli zvýrazniť a zheroizovať postavenie človeka v osudovom očakávaní smrti. Napokon - nebolo tu treba nič drama­tizovať a heroizovať. Skutočnosť bola silnejšia ako ume­lecká pravda. Tok slov jeho záznamov plynie ako čas, ktorý sa dotýka človeka a vecí, aby na nich vyryl pečať doby. Sú jednoduché, presné, zámerne kaličené slovnými zvratmi a spojeniami, rekonštruované v pamäti a pamä­ťou, je to akýsi retrospektívny denník, spomienky, ktoré majú dokumentovať, zachytiť istý tragický úsek dejín, ako sa odrážal vo vedomí jednotlivca a kolektívu, ako pô­sobil na jeho psychiku a voľbu.

 

Jozef Gerbóc

Literature ::
Translation ::

minimap