This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mácha, Karel Hynek: Máj (2.), 2. zpěv

Portre of Mácha, Karel Hynek

Máj (2.), 2. zpěv (Czech)

Klesla hvězda snebes výše,
mrtvá hvězda siný svit;
padá v neskončené říše
padá věčně v věčný byt.
Její pláč zní z hrobu všeho,
strašný jekot, hrůzný kvíl.
„Kdy dopadne konce svého?“
Nikdy – nikde – žádný cíl.
Kol bílé věže větry hrají,
při níž si vlnky šepotají.
Na bílé zdě stříbrnou zář
rozlila bledá lůny tvář;
však hluboko u věži je temno pouhé;
neb jasna měsíce světlá moc
uzounkým oknem u sklepení dlouhé
proletši se změní v pološerou noc.
Sloup sloupu kolem rameno si podává
temnotou noční. Z venku větru vání
přelétá zvražděných vězňů co lkání,
vlasami vězně pohrává.
Ten na kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá;
polou sedě a kleče půl
v hloub myšlenek se zabírá.
Po měsíce tváři jak mračna jdou,
zahalil vězeň v ně duši svou;
myšlenka myšlenkou umírá.

„Hluboká noc! ty rouškou svou
teď přikrýváš dědinu mou,
a ona truchlí pro mě! –
Že truchlí? – pro mě? pouhý sen!
Ta dávno neví o mně.
Sotvaže zítra jasný den
nad její lesy vstane,
já hanebně jsem odpraven,
a ona – jak v můj první den –
vesele, jasně vzplane.“

Umlknul; po sklepení jen,
jenž nad sloupy se zdvíhá,
dál, dál se hlas rozlíhá;
až – jakby hrůzou přimrazen –
na konci síně dlouhé
usne v temnotě pouhé.

Hluboké ticho té temnosti
zpět vábí časy pominulé,
a vězeň ve svých snách dny mladosti
zas žije dávno uplynulé.
To vzpomnění mladistvých let
mladistvé sny vábilo zpět;
a vězně oko slzy lilo,
srdce se v citech potopilo; –
marná to touha v zašlý svět.

Kde za jezerem hora horu
v západní stíhá kraje,
tam – zdá se mu – si v temném boru
posledně dnes co dítko hraje.
Od svého otce v svět vyhnán,
v loupežnickém tam roste sboru.
Později vůdcem spolku zván,
dovede činy neslýchané,
všude jest jméno jeho znané,
každémuť: „Strašný lesů pán!“
Až poslez láska k růži svadlé
nejvejš roznítí pomstu jeho,
a poznav svůdce dívky padlé
zavraždí otce neznaného.
Protož jest u vězení dán;
a kolem má být odpraven
již zítra strašný lesů pán,
jak první z hor vyvstane den.

Teď na kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá,
polou sedě a kleče půl
v hloub myšlenek se zabírá;
po měsíce tváři jak mračna jdou,
zahalil vězeň v ně duši svou,
myšlenka myšlenkou umírá.

„Sok – otec můj! Vrah – jeho syn,
on svůdce dívky mojí! –
Neznámý mně. – Strašný můj čin
pronesl pomstu dvojí.
Proč rukou jeho vyvržen
stal jsem se hrůzou lesů?
Čí vinu příští pomstí den?
Čí vinou kletbu nesu?
Ne vinou svou! – V života sen
byl jsem já snad jen vyváben,
bych ztrestal jeho vinu?
A jestliže jsem vůli svou
nejednal tak, proč smrtí zlou
časně i věčně hynu? –
Časně i věčně? – věčně – čas –“
Hrůzou umírá vězně hlas
obražený od temných stěn;
hluboké noci němý stín
daleké kobky zajme klín,
a paměť vězně nový sen.

„Ach – ona, ona! Anjel můj!
Proč klesla dřív, než jsem ji znal?
Proč otec můj? – Proč svůdce tvůj?
Má kletba –“ Léč hluboký žal
umoří slova. Kvapně vstal;
nocí řinčí řetězů hřmot
a z mala okna vězně zrak
zalétá ven za hluky vod. –
Ouplný měsíc přikryl mrak,
než nade temný horní stín
vychází hvězdy v noci klín;
i po jezeru hvězdný svit,
co ztracené světlo se míhá.
Zrak vězně tyto jiskry stíhá,
a v srdce bolný vodí cit.
„Jak krásnáť noc! Jak krásný svět!
Jak světlo – stín se střídá!
Ach – zítra již můj mrtvý hled
nic více neuhlídá!
A jako venku šedý mrak
dál – dál se rozestírá:
tak – “ Sklesl vězeň, sklesl zrak,
řetězů řinčí hřmot, a pak
u tichu vše umírá.

Již od hor k horám mraku stín –
ohromna ptáka peruť dlouhá –
daleké noci přikryl klín,
a šírou dálkou tma je pouhá.
Slyš! za horami sladký hlas
pronikl nocí temnou,
lesní to trouba v noční čas
uvádí hudbu jemnou.
Vše uspal tento sladký zvuk,
i noční dálka dřímá.
Vězeň zapomněl vlastních muk,
tak hudba ucho jímá.
„Jak milý život sladký hlas
v krajinu noční vdechne;
než zítřejší – ach – mine čas,
tu ucho mé ach nikdy zas
těch zvuků nedoslechne!“
Zpět sklesne vězeň – řetěz hluk
kobkou se rozestírá; – –
hluboké ticho. – V hloubi muk
se opět srdce svírá,
a dálné trouby sladký zvuk
co jemný pláč umírá. – – –
„Budoucí čas?! – Zítřejší den?! –
Co přes něj dál, pouhý to sen,
či spaní je bez snění?
Snad spaní je i život ten,
jenž žiji teď; a příští den
jen v jiný sen je změní?
Či po čem tady toužil jsem,
a co neměla šírá zem,
zítřejší den mi zjeví?
Kdo ví? – Ach žádný neví.“ –

A opět mlčí. Tichá noc
kol kolem vše přikrývá.
Zhasla měsíce světlá moc,
i hvězdný svit, a kol a kol
je pouhé temno, šírý dol
co hrob daleký zívá.
Umlkl vítr, vody hluk,
usnul i líbý trouby zvuk,
a u vězení síni dlouhé
je mrtvé ticho, temno pouhé.
„Hluboká noc – temná je noc! –
Temnější mně nastává – – –
Pryč, myšlenko!!“ – A citu moc
myšlenku překonává.
Hluboké ticho. – Z mokrých stěn
kapka za kapkou splyne,
a jejich pádu dutý hlas
dalekou kobkou rozložen,
jako by noční měřil čas,
zní – hyne – zní a hyne –
zní – hyne – zní a hyne zas.

„Jak dlouhá noc – jak dlouhá noc –
však delší mně nastává. – – –
Pryč, myšlenko!“ – A hrůzy moc
myšlenku překonává. –
Hluboké ticho. – Kapky hlas
svým pádem opět měří čas.

„Temnější noc! – – – Zde v noční klín
ba lůny zář, ba hvězdný kmit
se vloudí – – tam – jen pustý stín,
tam žádný – žádný – žádný svit,
pouhá jen tma přebývá.
Tam všecko jedno, žádný díl –
vše bez konce – tam není chvíl,
nemine noc, nevstane den,
tam času neubývá. –
Tam žádný – žádný – žádný cíl –
bez konce dál – bez konce jen
se na mne věčnost dívá.
Tam prázdno pouhé – nade mnou,
a kolem mne i pode mnou
pouhé tam prázdno zívá. –
Bez konce ticho – žádný hlas –
bez konce místo – noc – i čas – – –
to smrtelný je mysle sen,
toť, co se ‚nic‘ nazývá.
A než se příští skončí den,
v to pusté nic jsem uveden. – – –“
Vězeň i hlas omdlívá.

A lehounce si vlnky hrají
jezerní dálkou pode věží,
s nimi si vlnky šepotají,
vězně uspávati se zdají,
jenž v hlubokých mrákotách leží.

Strážného vzbudil strašný hřmot,
jejž řetězů činí padání;
se světlem vstoupil. – Lehký chod
nevzbudil vězně z strašných zdání.
Od sloupu k sloupu lampy svit
dlouhou zalétá síní,
vzdy bledší – bledší její kmit,
až vzadu zmizí její moc,
a pustopustá temná noc
ostatní díl zastíní.
Leč nepohnutý vězně zrak –
jak by jej ještě halil mrak –
zdá se, že nic nezírá;
ač strážce lampy rudá zář
ubledlou mu polila tvář,
a tma již prchla čírá.
On za kamenný složen stůl
hlavu o ruce opírá,
polou sedě a kleče půl
znovu v mdlobách umírá;
a jeví hlasu šepot mdlý,
že trapnýť jeho sen i zlý.

„Duch můj – duch můj – a duše má!“
Tak slova mu jednotlivá
ze sevřených ust plynou.
Než však dostihne ucho hlas,
tu slova strašná ničím zas –
jakž byla vyšla – hynou.

Přistoupí strážce, a lampy zář
před samou vězně vstoupí tvář.
Obličej vězně – strašný zjev –
oko spočívá nehnuté
jak v neskončenost napnuté, –
po tváři slzy – pot a krev;
v ustech spí šepot – tichý zpěv.

Tu k ustům vězně ucho své
přiklonil strážce bázlivé;
a jak by lehký větřík vál,
vězeň svou pověst šepce dál.
A strážný vzdy se níž a níž
ku vězni kloní – blíž a blíž,
až ucho s usty vězně spojí.
ten šepce tíše – tíš a tíš,
až zmlkne – jak by pevně spal.

Leč strážný nepohnutě stojí,
po tváři se mu slzy rojí,
ve srdci jeho strašný žal. –
Dlouho tak stojí přimrazen,
až sebrav sílu kvapně vstal,
a rychlým krokem spěchá ven.
On sice – dokud ještě žil –
co slyšel, nikdy nezjevil,
než navzdy bledé jeho líce
neusmály se nikdy více.

Za strážným opět temný stín
zahalil dlouhé síně klín;
hlubokou nocí kapky hlas
svým pádem opět měřil čas.

A vězeň na kamenný stůl
složený – klečí – sedí půl.
Obličej jeho – strašný zjev –
oko spočívá nehnuté,
jak v neskončenost napnuté,
po tváři slzy – pot – a krev.

A ustavičně kapky hlas
svým pádem dále měří čas.
A kapky – vod i větrů zpěv
vězňovi blízký hlásá skon,
jenž myšlenkami omdlívá. –
Z dálky se sova ozývá,
a nad ním půlnoc bije zvon.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://www.lupomesky.cz/maj/

May 2. (English)

Out of heaven a star falls questing,
Dying through the wastes of space,
Endlessly it falls unresting
Through its endless resting-place;
From the unbounded grave wild crying
Beats at heaven with bitter breath.
“Is there then no end of dying?”
Nowhere—never an end of death.
Around the white tower breezes shiver,
Beneath, the whispering wavelets quiver.
On the blanched walls in silver glance
The argent moon sheds radiance.
But deep within the tower is darkness only,
For the clear moon's pale wealth of light
Through narrow window into the cell gropes lonely,
And dims into the assault of night.
Column by column the sombre vault's recesses
Melt into darkness. The entering wind sighing
Circles the cell like murdered felons crying,
And stirs the prisoner's tresses.
Beside a table hewn of stone,
His head upon his hands inclining
Half-sits, half-kneels this wretched one,
To deeps of thought his soul resigning.
As clouds the moon's face veil and cover,
He draws their web his spirit over;
Thought into thought flows undesigning.

“Deep night, now in your veiling hold
My native village you enfold,
And friends weep for my end there.
Weep?—and for me? A dream outworn!
Long since I have no friend there.
The first gleam of tommorow's morn
Over her forest breaking,
Will send me to my death forlorn,
And gild, as when her child was born,
Her merry, mild awaking.”

Silent he falls; but through the night,
About the high vault flying,
Far, far his voice goes sighing,
Till as with horror frozen in flight
At the cell's end it chills there,
And into darkness stills there.

The silence in the darkness grieving
Calls back to heart the days departed;
Again in waking dreams he's living
The long-lost life of a boy light-hearted.
Remembrance of green years and kind
Brings back a young man's dreams to mind;
The prisoner's eyes with tears are flowing,
And in his heart a great pain growing—
A lost world how shall the seeker find?

Mountain on mountain westward presses
Beyond the lake high-piled
And there in the pinewoods' sweet recesses,
He dreams himself once more a child.
Early thrust from his father's care,
Bred up by brigands in strifes and stresses,
Last to their leader fallen heir,
Gallant and daring they acclaim him.
Known to all men, thus all men name him,
Lord of the Woods, a name of fear.
Till the love of a broken rose inflames him;
His hand, to bitter vengeance straying,
Seeks the seducer, strikes him, claims him,
His stranger father strangely slaying.
Wherefore a prisoner he lies,
Doomed to the wheel's embrace that kills;
Lord of the Woods, at dawn he dies,
At the first kindling of the hills.

Now at a table hewn of stone,
His head upon his hands reposing,
Half-sits, half-kneels this wretched one,
The abyss of thought his soul enclosing:
As clouds the moon's face veil and cover,
He draws their web his spirit over,
Thought evermore new thought disclosing.

“He, sire and foe!-I, death and seed!
And he my love's betrayer!
I knew him not! My fearful deed
recoiled and slew the slayer.
Why was I banished from his sight
The lawless woods to barry?
Whose crime does the dawn's death requite?
Whose guilt is this I carry?
Not mine! ab, surely I was bent
A mute, unwitting instrument
God's judgment to deliver.
Not mine the deed! Why, then, ah, why
Out to this hideous death go I
So soon-and, ah, for ever?
Soon, and for ever! Endless—death—”
For horror fails the prisoner's breath,
Echoing from the dungeon wall;
The voiceless shadow of the night
In iron grip shuts sound and sight.
A new dream holds his mind in thrall.

“Ah, she, my saint, my rose embowered!
Why lost ere ever she was found?
Why at my father's hands deflowered?
Accursed I!—” Deep anguish drowned
The struggling words. With sudden sound
Of clamorous chains he springs upright,
And from the little window strains
Over the waves his tortured sight.
Cloud veils the moon, and shadow reigns
Over the earth, but no shade mars
The zenith glittering with stars;
With points of fire the lake they stain,
That flash and fade in waters hollow.
Their glimmering flight his fixed eyes follow,
And all his heart is wrenched with pain.
“How fair the world! How rich the night!
Silver and shade agreeing!
Ah, tomorrow shuts my dying sight
On all the bliss of seeing!
And as grey cloud across the skies
Far, far and wide goes flying,
So—” Down he sinks, his hungering eyes
Torn from the scene, his chains' harsh cries
Soon into silence dying.

A monstrous bird's extended wing,
From peak to peak the cloud is driven,
Under one vast pall gathering
In blackest marriage earth and heaven.
Hark! from the high hills lost to sight
A poignant voice is trilling,
A forest piper of the night,
The song of heaven distilling.
To all things which bave wakeful lain
It charms down sleep's completeness;
The prisoner in his mortal pain
Finds Lethe in its sweetness.
“How beautiful, dear voice, the song
On the night's breast you're flinging!
But one more night-ah, God, not long!-
And deaf to your enchanted tongue,
No more I'll hear such singing.”
Again be sings-the clank of chains
Rings through the cell, despairing-
Deep silence. Once again the pains
Of death his heart are tearing,
And fading far the voice complains
An anguish beyond bearing.
“Time yet to come? Tomorrow's day?
Still, still some dream will time repay,
Or sleep too deep for dreaming?
Perhaps this life which here I live
Is but a sleep, and dawn will give
Only another seeming?
Or that best rose, long longed-for here,
That fruit the wide earth did not bear,
Will dawn and death disclose?
Who knows?—Ah, no one knows!”

Silence again. The hush of night
On all the earth is draped there.
Quenched is the moon's benignant light,
Quenched are the stars, and all around
Is purest darkness, black, profound,
As if the grave's mouth gaped there.
No winds blow more, nor waves complain,
Nor even the far, sweet pipe of pain,
And in the bosom in the cell
Dead silence, utter darkness dwell.
“How deep the night-how dark the night!
On me a darker closes—
Away, thought!” Panic shuts from sight
The grave his thought discloses.

Deep silence. From the streaming wall
Flows down a small, slow river,
And echoing drops the silence fret;
Through the long cell their hollow fall,
Measuring night's moments of regret,
Chimes—ceases—chimes and ceases ever,
Chimes—ceases—chimes and ceases yet.

“How long the night—how long the night!
On me a longer closes—
Away, thought!” Horror shuts from sight
The grave his thought discloses.
Deep silence. Once again the chime
Of slow drops falling metes out time.

“A darker night! Here in the womb
Of veriest midnight shines some beam
Of moon or star—there—hideous gloom,
There never—never—never a gleam,
Only the dark for ever.
All's one there, without part-they send
no hours, no moments to befriend,
Night fails not, never dawns the day,
For there time passes never.
There never—never—never an end!
From death that passes not away
Who shall my soul deliver?
“There utter emptiness, beneath,
Around, above, the void of death,
Quenching all live's endeavour.
Unending silence—never a sound—
Unending space, night, time, surround
The dead mind dreaming on decay—
Mere nothingness—for ever!
And I to nothing—but one more day,
And I to nothing am cast away—”
He faints, he falls aquiver.

Lightly the waves at play come springing
Under the tower, their small spray flying,
Ever a gentle murmur bringing,
A cradle-song for captive singing,
Who in a deep half-death is lying.

The fearful clash of chains awakes
The guard, who with his lamp comes hasting;
So light a step, it scarcely breaks
The prisoner's trance of dread unresting.
Pillar to pillar the lantern bright
Puts forth its little gleaming:
Still paler, paler grows its light,
Till fails at last the exhausted spark,
And absolute and moveless dark
On all beyond lies dreaming.
But still the prisoner's eyes, adaze
As if night shrouded still their gaze,
Strain forward, nothing seeing,
Althought the lantern's reddening ray
Lights his wan face, and drives away
The timid shadows fleeing.
Beside the table hewn of stone,
His head upon his hands inclining,
Half-sits, half-kneels the wredched one,
To sick despair his soul resigning;
And the faint whispering of his breath
Tells forth tormenting dreams of death.

“Alas, my soul-Alas, my love-”
Single and slow the sad words move
Out of his shut lips sighing.
Scarcely they reach the straining ear
When, newly born in pain and fear,
Already they are dying.

The gaoler's light before him goes,
And on the prisoner's face it glows.
The prisoner's face—ah, dread and pain!—
His fixed eyes glare in wild distress
After an end of endlessness,
Tears, sweat and blood his pallor stain,
For speech his lips contend in vain.

The frightened gaoler stoops to snare
The thread of utterance from the air,
Lighter than lightest breeze he hears
The prisoner's tale of blood and tears.
Lower he leans, and closer yet
To the wan mouth his ear is set,
Hard on the labouring lips now leaning,
Till fainting, fainting, they forget
Speech, as if sleep came unawares.

Still stands the guard in dreadful dreaming,
Like bees in swarm his tears come teeming,
Sorrow his heart within him sears.
Long he stands frozen there aghast,
Till thrusting off his helpless fears,
Out of the cell he flies in haste.
Long as he lived, he told no word
Of what his ears this night had heard:
Rather his whole life through thereafter
His pale lips said farewell to laughter.

The guard is fled, fast-closed the door.
Deep darkness shrouds the cell once more;
And through the night once more the chime
Of slow drops falling metes out time.

Beside the table hewn of stone
Half-sits, half-kneels Vilem alone;
His face a sight for fear and pain,
With fixed eyes staring in distress
After an end of endlessness—
Tears, sweat and blood his pallor stain.

Incessantly the watery chime
Of slow drops falling metes out time,
And wind and wawes as one complain;
To Vilem's ear of death they tell.
He faints beneath the thought appalling.
Far through the night an owl is calling,
And louder beats the midnight bell.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lupomesky.cz

minimap