This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: Die Ballade vom Lattenfänger (Krysař in German)

Portre of Dyk, Viktor

Krysař (Czech)

Krysař vracel se k Hameln. Neklid vypudil ho ze zdí města; ale mnohem dotěrněji ho tam vracel.
Krysař šel po kraji řeky. Tvořila záhyby, vinula se klikatě lesem, lukami a vrbovím.
V lese hrály si děti. Byla to děvčátka. Měla své panenky, panenky hrubé a neumělé. Laskala je a tiskla je na prsa, říkajíce něžně: „Mé dítě — —“
Krysař zadíval se na řeku. Loď Jörgenova plula po ní.
Na louce sekali sekáči trávu, která omamivě voněla.
„Jak se daří tvé ženě?“ ptal se druh druha ve chvíli odpočinku.
„Chválabohu, je zdráva. Chodí už; vše je v pořádku.“
„A dítě?“
„Zdrávo.“ A hlasem veselým a hrdým řekl tázaný:
„Je to hezký hoch.“
Krysař zadíval se na řeku. Loď Jörgenova se zpožďovala. Proud stával se silnějším.
Ve vrboví, na vykotlaných vrbách hřáli se dva starci na slunci.
„Bylo to mé poslední dítě a také to je mrtvo,“ řekl prvý smutně unaveným hlasem.
„Mé všechny děti žijí. Ale jako by zemřely,“ vzdychl soused na protějším pahýle.
A poposedl ze stínu, hledaje zimomřivě slunce, které uskočilo.
Krysař zadíval se na řeku. Lodici Jörgenovu nebylo viděti, přestože se zmírnil proud. Byl Jörgen unaven? Vzdal se zápasu?
Krysař šel. Jak dlouho jde, nevěděl, ale podle slunce dovedl poznati, že je pozdě. Schylovalo se k večeru. Jak dlouho půjde ještě? Také toho nevěděl; věděl jen, že nutno jíti, aby došel včas, nežli zavrou brány města.
„Mnoho štěstí, poutníku,“ řekl někdo. Krysař se ohlédl. Není to žebrák z brány? Ale kde by se vzal zde nebožák, který sotva od domu k domu se dovleče?
„Mnoho štěstí, poutníku,“ znělo to posměšně a vyzývavě ; ale nyní nebyl to starý a slepý žebrák, ale dlouhý Kristián, který volal.
Usmál se. Dlouhý Kristián je v krámě svého strýce: neopováží se bez důvodu opustiti Hameln. V Hameln neztrácí se lehkovážně den. Ale kdože to mluví za něho?
Ráno, na cestě sem, všemu rozuměl krysař: lidem, zvířatům, ptákům, listí a vodě. A nyní že by neslyšel než posměšný a vyzývavý hlas?
A cože činí nepokojným jeho hrdé nitro? Krysař jde, kam chce, stane, kde chce, a odejde, kdy chce. Byl by opravdu zajat?
Sáhl hrdě po své píšťale. Zajisté, je zde. Nevzal mu ji nikdo a je bezpečen sebou, dokud jí vládne. Neztratil nic na své moci. Pouze —
Pouze klidu nemá krysař. — Blíží se večer. Vrátí se včas? Neuzavřou mu brány města?
Co by to znamenalo pro krysaře? Je mu tak nutno přespati v Hameln? V městě před krátkým časem ještě mu cizím? Mnoho zemí a mnoho měst prošel krysař, a k žádnému, opustiv je jedenkrát, nebyl puzen tak neodolatelnou mocí. Krysař chce se'vzbouřiti a opravdu se vzbouří. Usmyslí si přespat venku. Položí se opravdu do měkké trávy. Noc je vlažná a krásná. Chce viděti hvězdy, chce býti daleko lidí!
Leží v trávě, ale země začíná ho pálit a neklid se stupňuje. Krysař je poražen. Vstává.
A jeho porážka bere na sebe masku vítězství. Snad že by se nebál vrátit se do Hameln! Kdože může zapovědět návrat? Má ještě své účty vyříditi s ledakým. Jsou tu, dejme tomu, Frosch a Strumm. Jsou tu všichni konšelé. A je tu dlouhý Kristián — —
Proč vzpomíná na dlouhého Kristiána? Co má co činiti s tímto? Je mu lhostejný jako kámen u cesty, který jsme minuli. Nezná ho a nechce ho znáti. Proč se vrací stále mu na mysl?
A proč jeho myšlenky vracejí se k domu, který opustil ráno? Neměl ho opouštěti nebo neměl se vraceti. To je jasné. Krysař dovede prese vše jasně mysliti.
Rychleji, rychleji kráčí krysař. Ale krok jeho není tak lehký, jako byl ráno. Sedmimílové střevíce zmizely nebo ztratily svou moc. Krysař, zdá se, jde jako všichni ostatní lidé. Jde jako konšelé z Hameln. Jde jako Kristián. Jenomže trochu zrychlil krok. To není hodno konšelů. Kristián spíše smí si to dovoliti, čeká-li bohatý zákazník.
Ale zákazník nečeká krysaře. Nečeká ho snad vůbec nikdo.
A přece vrací se krysař do brány města Hameln.
Je ještě otevřeno, bohudík. Krysař rozhlédl se: žebráka tu nebylo. Odplazil se domů?
„Mnoho štěstí, poutníku.“ Jak ho pronásledovala tato bezvýznamná slova! Jakým posměchem ho šlehala. Proč posměch?
Není radno smáti se krysaři. Občané v Hameln nyní většinou spí; ale mohli by býti probuzeni k něčemu málo příjemnému.
Tak rozumuje krysař; a zatímco rozumuje, zavírá se s rachotem za jeho zády brána města.
Krysař se ohlédne — Brána zavřena — A jemu připadá, jako by se za ním zavírala nastražená past! 


Die Ballade vom Lattenfänger (German)

Der Rattenfänger kehrte nach Hameln zurück. Unruhe hatte ihn aus den Mauern der Stadt ge­trieben; doch noch viel zwingender trieb sie, ihn nun dorthin zurück.
Der Rattenfänger ging den Fluß entlang. Der Fluß bildete Bogen, er wand sich wie eine Schlange durch den Wald, durch Wiesen und Weidengebüsch.
Im Wald spielten Kinder. Es waren Mädchen. Sie hatten ihre Puppen, rohe, simple Puppen. Sie liebkosten sie und drückten sie an die Brust, und dabei sprachen sie zärtlich: „Mein Kind…“
Der Rattenfänger blickte auf den Fluß. Über die Wellen schwamm Jörgens Boot.
Auf der Wiese mähten die Mäher Gras, das betäubend duftete.
„Wie geht es deiner Frau?” fragte der eine den anderen während der Rast.
„Gott sei’s gedankt, sie ist gesund. Sie kann schon aufstehen. Alles ist in Ordnung.”
„Und das Kind?”
„Gesund.” Und mit heiterer und stolzer Stimme sprach jener, der gefragt worden war: „Ein hübscher Junge ist’s.“
Der Rattenfänger blickte auf den Fluß. Jörgens Boot verlangsamte sich. Die Strömung war stär­ker geworden.
Im Ufergestrüpp wärmten sich zwei Greise auf Weidenstümpfen in der Sonne.
„Es war mein letztes Kind, und nun ist es auch tot”, sprach der erste traurig mit müder Stimme.
„Meine Kinder leben alle. Aber es ist, als wären sie gestorben”, seufzte der Nachbar auf dem gegenüberliegenden Baumstumpf.
Und er rückte aus dem Schatten, suchte fröstelnd die Sonne, die davongeeilt war.
Der Rattenfänger blickte auf den Fluß. Jörgens Boot war nicht zu sehen, obwohl die Strömung sanfter geworden war. War Jörgen müde gewor­den? Hatte er den Kampf aufgegeben?
Der Rattenfänger ging. Wie lange er unterwegs gewesen, wußte er nicht, doch nach der Sonne konnte er erkennen, daß es spät war. Es ging auf den Abend zu. Wie lange wird er noch gehen? Auch das wußte er nicht; er wußte nur, daß man gehen muß, um rechtzeitig anzukommen, ehe man die Stadttore schließt.
„Viel Glück, Wanderer”, sprach jemand. Der Rattenfänger blickte sich um. Ist das nicht der Bettler von dem Tor? Doch wie sollte der arme Teufel hierher gelangen, da er sich kaum von Haus zu Haus schleppen kann?
„Viel Glück, Wanderer”, klang es höhnisch und herausfordernd; doch nun war es nicht der alte und blinde Bettler, sondern der lange Christian, der da rief.
Er lächelte vor sich hin. Der lange Christian ist doch im Laden seines Oheims: er getraut sich nicht, ohne Grund Hameln zu verlassen. In Ha­meln vergeudet man nicht leichtfertig den Tag. Doch wer spricht da an seiner Statt?
Am Morgen, unterwegs hierher, hatte der Rat­tenfänger alles verstanden: die Menschen, die Tiere, die Vögel, das Laub und das Wasser. Und nun sollte er nichts hören als eine höhnische und herausfordernde Stimme?
Und was beunruhigt sein stolzes Inneres? Der Rattenfänger geht, wohin er will, bleibt, wo er will, und geht fort, wann er will. Sollte er wirklich ein Gefangener sein?
Er griff stolz nach seiner Pfeife. Natürlich, sie ist hier. Niemand hat sie ihm fortgenommen, und er ist seiner selbst sicher, solange er ihr gebietet. Nichts von seiner Macht hat er eingebüßt. Nur...
Nur Ruhe hat der Rattenfänger nicht. - Der Abend naht. Wird er rechtzeitig zurückkehren? Werden nicht die Stadttore versperrt sein?
Doch was würde das dem Rattenfänger be­deuten? Hat er es so nötig, in Hameln zu über­nachten? In einer Stadt, die ihm noch vor kurzem fremd gewesen? Viele Länder und viele Städte hat der Rattenfänger durchwandert, und zu keiner zog es ihn, da er sie einmal verlassen, mit so unwiderstehlicher Kraft zurück. Der Ratten­fänger will sich auflehnen und lehnt sich tatsäch­lich auf. Er nimmt sich vor, im Freien zu über­nachten. Wirklich legt er sich ins weiche Gras. Die Nacht ist lau und schön. Er will die Sterne sehen, er will fern von allen Menschen sein!
Er liegt im Gras, doch die Erde brennt ihn, und die Unruhe steigt. Der Rattenfänger ist besiegt. Er steht auf. Und seine Niederlage legt die Maske eines Sieges an. Er wird doch keine Angst haben, nach Hameln zurückzugehen! Wer kann ihm die Rückkehr wehren? Er hat noch mit dem und mit jenem seine Rechnung zu begleichen. Da sind zum Beispiel Frosch und Stramm. Da sind alle Schöppen. Und da ist der lange Christian.
Warum denkt er an den langen Christian? Was hat er mit jenem zu tun? Er ist ihm gleichgültig wie ein Stein am Weg. Er kennt ihn nicht und will ihn nicht kennen. Warum kehrt er ihm immer wieder in den Sinn zurück?
Und warum kehren seine Gedanken zu dem Haus zurück, das er am Morgen verlassen? Er hätte es nicht verlassen sollen und sollte nicht zurückkehren. Das ist klar. Der Rattenfänger vermag doch klar zu denken.
Schneller und immer schneller schreitet der Rattenfänger aus, Doch sein Schritt ist nicht so leicht, wie er am Morgen gewesen. Die Sieben­meilenstiefel sind verschwunden oder haben ihre Macht verloren. Der Rattenfänger, so scheint es, geht wie alle anderen Menschen. Er geht wie die Schöppen von Hameln. Er geht wie Christian. Nur, daß er den Schritt ein wenig beschleunigt. Das wäre der Schöppen nicht würdig. Christian darf es sich schon eher erlauben, wenn ein reicher Kunde wartet.
Doch kein Kunde wartet auf den Rattenfänger. Vielleicht erwartet ihn überhaupt niemand.
Und doch kehrt der Rattenfänger durch das Tor in die Stadt Hameln zurück. Es steht noch offen, Gott sei Dank. Der Rattenfänger blickte sich um: der Bettler war nicht da. Ob er heimgekrochen ist? „Viel Glück, Wanderer.” Wie ihn diese be­deutungslosen Worte verfolgt haben! Mit welch einem Spott haben sie ihn gegeißelt! Warum Spott?
Es ist nicht ratsam, über den Rattenfänger zu lachen. Die Bürger in Hameln schlafen nun schon fast alle; doch sie könnten zu etwas wenig Ange­nehmem aufgeweckt werden.
So grübelt der Rattenfänger; und während er grübelt, wird mit lautem Krach das Stadttor hinter seinem Rücken geschlossen. Der Ratten­fänger blickt sich um - das Tor geschlossen - und ihm kommt es vor, als klappte hinter ihm eine Falle zu, in der der Köder bereitliegt.minimap