This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Nádas Péter, Slovak biography

Image of Nádas Péter
Nádas Péter
(1942–)

Biography

Péter Nádas (1942) je významným predstaviteľom strednej generácie maďarských spisovateľov (P. Esterházy, P. Hajnóczy), ktorí na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, nadväzujúc na moderné smery svetovej literatúry a maďarskej prózy (predovšetkým na texty M. Mészölya, G. Ottlika, I. Mándyho, I. Örkénya), v značnej miere obohacujú maďarskú prózu a umožňujú tak zrod maďarskej postmoderny.
Nádas na seba upozornil už svojou prvotinou Biblia (A biblia, vyšla aj v českom preklade v zbierke Dům paní Kláry), z roku 1967.
Jeho román Koniec rodinnej ságy (Egy családregény vége) vznikol už začiatkom sedemdesiatych rokov, ale z politicko-ideologických dôvodov mohol byť publikovaný až v roku 1977. V slovenčine vyšiel v roku 1998 vo vydavateľstve Kalligram. Román Koniec rodinnej ságy patrí spolu s autorovou rozsiahlou prózou Kniha pamätí (Emlékiratok könyve, 1986) medzi kľúčové diela európskej literatúry 20. storočia. Obe boli preložené do mnohých jazykov a ocenené niekoľkými prestížnymi literárnymi cenami. Knihu pamätí vydal v slovenčine Kalligram v roku 2004 v preklade Juliany Szolnokiovej.
V slovenčine vyšla aj zbierka jeho drám v preklade Petra Kováča Upratovanie (2004). A výber esejí Hamlet je slobodný (1999). 

Literature ::
Translation ::

minimap