This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Percek (Vteřiny in Hungarian)

Portre of Březina, Otokar

Vteřiny (Czech)

Dýcháním věčna rosíš mé květy, když nivy mé práhnou,

jím lípy mé před okny chví se a větvemi zvoní mi sklem;

z moří poslední noci mé noci jak oblaky táhnou

tížené třesením zarudlých hvězd a odvěkým snem.
Mé vteřiny tekou jak prosakující krůpěje teskného mžení

dnem mým do zahrad mé smrti, kde zraje soumraků
                                                             mystický plod;
šelestí v duši mé jak raněných listů krvavé chvění,

bodají zraky mé reflexem západu v hladinách neznámých
                                                                            vod.Pozdravy s druhého břehu, jež ke mně vichry tajemství
                                                                         svály!
Sesutí budoucích cest, jež křísí v hlubinách zalkání ech!

Údery tichem jak znamení v noci, když přítel umírá v dáli

a jeho přízrak se plíží v sírově ozářených snech!
Škytnutí nárazu, z nějž prýští zvonění hudebních strojů

nesené rytmy staletých hodin, duše minulých let,

šuměním dávného smíchu, hořkostí ulehlých bojů,

touhou, jež k zapadlým blankytům lásku mou obrací zpět!
Kapky těkavých olejů, z nichž neznámá vůně se vzdýmá!

Otravná dechnutí plynů, stlačených v jiskřící sníh!

Mžiknutí blesku, v němž duše smutek zajetí vnímá

a nervosně chví se před skanutím vlhkosti z klenutí žalářů
                                                                        svých!Jiskry vychladlé dřív, než mohly v mém krbu se vznítit

a růžové teplo s lichotným výkřikem dechnouti v samotu
                                                                          mou,
vteřiny příští, jež v šero mých nocí budete dráždivě svítit,

v snění mém bolestně doutnat a za dne mi hasnouti tmou!
A nejbodavější ze všech, vteřiny, kterých jsem neměl
                                                                      a čekal,
a nejsladší ze všech, vteřiny, které mít budu a nebudu
                                                                          znát:
vteřiny rozkoše, jichž jsem se v umdlené snivosti lekal,

vteřiny hrůzy, jichž jsem se bolestí odvykl bát.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Sv%C3% ADt%C3%A1n%C3%AD_na_z%C3% A1pad%C4%9B/Vte%C5%99iny

Percek (Hungarian)

Az öröklét lélegzésében küldöd az esőt, ha kertjeim
                                                                       asznak,
Hársaim rezgeti, ablakok üvegén keresztül cseng be a
                                                                         lomb;
a végső éj tengereiből éjeim ide mint fellegek úsznak,

rőt csillagvibrálás s egy ősörök álom terheli őket: a Gond.
Perceim mint egy csontighatoló ködpermet könnye
                                                                   peregnek
halálom kertjei felé, hol alkonyok érő gyümölcse függ;

lelkembe zúgnak mint vérremegése sebesült faleveleknek,

szemembe mind nyugat nemismert vízszínek tükrözte
                                                                fényében üt.Túlsó part üdvözlései, hordva a titokzat szélviharától!

Jövendő utakon csuszamlás, mitől a mélységek
                                                        visszhangja nyög!
Sokkok a csendből, mint jelek az éjben, ha barát haldoklik
                                                                             távol
és kéntüzes álmokban szellemképétől osonós a köd!
Becsapódások, hogy felzokogó zenekar katlana kitör

a százados órák ritmusaiból, múlt évek lelkeié,

ó kacaj zubogásából, elült tusáknak keserveiből,

a vágyból, mely szerelmem lement egekhez tereli
                                                                  visszafelé!Olajok cseppjei, melyeknek ismeretlen illata szökken!

Mérgező gázlehelések hóvá préselve, mi szikrákat vet!

Villámnyilallás, melyben a lélek börtöne éjére döbben

és idegesen ráng, mielőtt a boltok nyirkából csorran a
                                                                        csepp!Szikrák, mik kihűltek, mielőtt tűzhelyemben felloboghattak

s rózsaszín meleg lehelte volna be s hízelgő kiáltás
                                                             magányomat,
jövendő percek, mik éjjeleimbe izgatón fényleni fogtok,

álmodásomban fájón pislogni, s húnyni, ha fent van a nap!
S a legégetőbbek, mindaz a perc, mit nem kaptam soha,
                                                                 de vártam,
s a legédesebbek, mindaz a perc, mit megkapok s ismerni
                                                            nem fogok én:
a gyönyörnek percei, melyektől féltem az elernyedt
                                                           álmodozásban,
az iszonynak percei, melyektől leszoktatott félni a kín.


.................................
A könyvben az utolsó sorban „melyekről” áll, ez sajtóhiba. A helyes: melyektől, ti. melyektől félni leszoktatott.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás
Bookpage (from–to)14-15

minimap