This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: The killing of rabbits (Zabíjanie králikov in English)

Portre of Válek, Miroslav

Zabíjanie králikov (Slovak)

V nedeľu po raňajkách,
ke
ď je vzduch asi na polceste k ľadu,
v komíne pištia tenké flauty myší,
v nede
ľu po raňajkách,
po čerstvom snehu kráča
ť
ku klietkam.
Stiahnu
ť si rukavice na ružovú slávnosť,
na plot ich napichnú
ť
jak čerstvo odseknuté dlane
a fajči
ť cez dvierka.
Potom už vsunú
ť hľadajúcu ruku
a s dymom v zuboch vravie
ť sladké reči,
lichôtky, jemné slová,
trochu po
ľutovať,
uchopi
ť pevne za kožu
a zdvihnú
ť z teplej slamy.

V nede
ľu po raňajkách,
čpavok ovoňa
ť.

Chví
ľu tak držať ľavou dolu hlavou,
pozera
ť ako brunátnejú uši,
pohladka
ť nežne za väzami,
pofúka
ť, odniesť
a náhle pravou udrieť do tyla.

Ešte raz v dlani zacíti
ť odraz
k zbytočnému skoku,
ma
ť ťažko v ruke,
sladko na podnebí,
poču
ť, ako sa otvorilo nebo zajačie
a plné hrsti srsti z neho padajú.

Viedenský modrý,
belgický obor,
francúzsky baranovitý,
český strakáč,
ale aj bastard z hocijakej krvi,
všetci zomierajú rovnako rýchlo
a bez slova.

V pondelok ma
ť modro pod očami, mlčať,
v utorok uvažova
ť o osude sveta,
v stredu a štvrtok
vynájs
ť parný stroj
a objavova
ť hviezdy,
v piatok myslie
ť na iné,
ale najmä na belasé oči,
celý týždeň
ľutovať siroty
a obdivova
ť kvety,
v sobotu sa do ružova vykúpa
ť
a usnú
ť na jej ústach.

V nede
ľu po raňajkách
zabíja
ť králika.PublisherKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Source of the quotationMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Bookpage (from–to)153-155
Publication date

The killing of rabbits (English)

On Sunday after breakfast,
when the air is about halfway to ice,
the thin flutes of the mice are whistling in the chimney,
on Sunday after breakfast
to walk over fresh snow
to the cages.

Pull off the gloves for the rose feast.
Impale them on the fence
like freshly severed palms
and smoke through the door.
And then insert the hungry hand
and with smoke in your teeth utter sweet words,
caressing and gentle,
a touch of pity,
then a firm grab of the skin,
lifting it from the warm straw.

On Sunday after breakfast
sniff the ammonia.

For a while hold it head downwards,
watch the ears turning dark red,
gently stroke its back,
exhale, carry it off
and abruptly strike the back of its neck with the right hand.

Once more in your palm feel the effort
of a now useless leap,
feel a weight in your hand,
sweet taste on your palate,
hear the rabbits' heaven open
and fistfuls of fur falling from it.

Vinnese blue,
Flemish giant,
French lop-eared,
Czech piebald,
and even the bastards of no matter what blood,
they all die equally swiftly
and soundlessly,

On Monday with blue under your eyes keep silent,
on Tuesday reflect on the fate of the world,
on Wednesday and Thursday
bring out the steam engine
and discover the stars,
on Friday think of others,
and especially of blue eyes,
all week long feel sorry for orphans
and admire flowers,
on Saturday step pink from your bath
and fall asleep on her lips.

On Sunday after breakfast
kill a rabbit.


Source of the quotation100 Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap