This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Jeseň

Portre of Válek, Miroslav

Jeseň (Slovak)

Zblázni sa
alebo do smrti sa upi.
Jeseň ti kladie vlhké ruky na ramená
a prosí o oheň,
jeseni na rukáve sedí myš
a jeseň modliká:
»Neodchádzajte, kúpte si jej rubíny.«
Odmietaš, teda ona si
ťa kúpi.
A už sa nezbavíš
tých kradmých krokov za sebou
a v sebe toho odchádzania bez príčin
- a vlastne kam?
Aj ke
ď spíš,
počuješ, ako si jeseň na
ťahuje hodiny,
ako si zlostne uhládza svoj plyš,
ako sa bojí, že sa oneskorí...

Vlak píska,
letí ponad dvory
posledná smutná odmocnina vtáka.
Všetko si zapíš, hlúpy počtárik:
Že si mal ve
ľa šťastia,
ve
ľký strach
- a toho zlata
po vreckách!
Všetkn si zapíš,
jeseň ti to zráta.
Vo viechach zhasli. Na pol roka tma.
Márnotratníci
vracajú sa domov s rubínmi.
Všetko je jasné:
Stromy zakotvili,
hlboko v hline rinčia re
ťaze,
most nad vodami praští ako trieska.

Tak mnoho váži slovo nepovedané,
až začínaš sa báť.

Niekto si tu tlieska.
Z dlane do dlane
presýpa jeseň svoje peniaze.
Predané deti idú spa
ť.


Autumn (English)

Go mad
or drink yourself to death,
Autumn is placing its damp hands on your shoulders,
asking for a light,
on autumn’s sleeve a mouse is sitting
and autumn begs:
“Don’t go away, but buy it rubies.”
You refuse, so it buys you instead.
And now you can’t get rid
of those furtive steps behind you
and within you that departure without reason
- and, in effect, where to?
Even while you’re asleep
you can hear autumn winding up its clock,
angrily smoothing out its velvet,
afraid it might be late.

The train whistles,
over the yards now flies
the last square root of a bird.
Write it all down, you foolish accountant –
that you had lots of luck,
great fear
- and all that gold
in your pockets!
minimap