This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rúfus, Milan: Deposition from the Cross (Snímanie z kríža in English)

Portre of Rúfus, Milan

Snímanie z kríža (Slovak)

V kraji, kde iba vietor snímal z kríža,
prichádzal človek s klincom na dlani.
Ním pribili ho k zemi milovanej.
Tak žil, tak umieral.

A všetko je už preč.
Klinec i kríž. Zem, nie už milovaná,
neprijíma. Zem nikoho. A zvyk
poháňa ešte ťažkú od nej dlaň.

Kríž chudoba. Len spomenie si naň
básnik. A niečo tuší. Šepká si:
„I snímajúc ho z kríža, zabili ho.“

Ale i on je mŕtvy. Nekričí.
A bojí sa, že nevie.
A bojí sa, že vie.Source of the quotationDielo I. MilaniuM 2002, s. 213

Deposition from the Cross (English)

In a land where the wind alone lifted from the Cross
man was born with a nail in his palm.
With it he was nailed to the land he loved.
Thus he lived, thus he died.

Now everything is gone.
The nail and the Cross. The land, no longer beloved,
does not receive. No man’s land. And habit
still urges his heavy palm.

The Cross that is poverty. Only a memory now
for the poet. He surmises something. And whispers:
- And while lifting him down they killed him.

But he is also dead. He does not scream.
Afraid he doesn’t know.
Afraid he knows.


Source of the quotationSister Hope. Poems in Eglish

minimap