This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Macsovszky, Peter : Reinkarnácia strofy

Portre of Macsovszky, Peter

Reinkarnácia strofy (Slovak)

Prvá strofa si nenárokuje na funkciu
výstižnej expozície.
Práve preto nemá čo povedať.

Druhá strofa neplytvá priestorom tak,
ako to práve robí prvá strofa,
ale rozvíja jej myšlienku, graduje
motív, vnáša do textu potrebnú tenziu,
ktorá však bude, pravdepodobne,
v tretej strofe utlmená.

Tretia strofa objasňuje spôsob,
akým sa piata strofa včleňuje
do poetického kontextu
štvrtej strofy. Dalo by sa povedať,
že do istej miery má ráz metatextu.

Štvrtá strofa má macošský postoj
k tretej strofe; je to neželaná
reciprocita, akési pozastavenie
gradácie – počiatok regresu,
jeden zo znakov recesie.

Piata strofa je síce napísaná
aspoň tak obratne ako tretia,
no pre štvrtú nič neznamená.

Šiesta strofa je napísaná.


PublisherStrach z utópie, 1994

minimap