This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Laučík, Ivan: Tristia (Tristia in English)

Portre of Laučík, Ivan
Portre of Sutherland-Smith, James

Back to the translator

Tristia (Slovak)

„Aurora sa chystá vyplávať na oceán“ - znie správa
z predvečera.
Ja sa však s
ťahujem do Petrohradu,
kde v iónskych volútach hniezdi
potomstvo Osipových lastovíc.           

Pás drveného štrku pretína les.
Znaky vody brázdia oblohu
ako fialové pečate, preskakujúce stránky v pase.
Všetko podstatné je napísané na obrovskej tabuli:
že prichádza leto a kúpanie sa ne-od-po-rú-ča.
Utajené zostávajú severské lastovičky.
(V íloch už kopú nový kanál - „liaheň hmyzu
pre vtáctvo“!)

Sú zelené a nenoblesné hávy - prešívaky
zamestnankýň cestných služieb.
Verné
ťažkým obrubníkom
zmetajú v rannej hmle kostričky sle
ďov
a
ľahký popol hviezd.

„V Petrohrade, tam stretneme sa znova.“

Prichádzam teda k vám, vy nevydaní mukám
vnútorností času, prehltnutí nadránom        
ako dúšok čaju,
na balet ve
ľrýb v zálive.

V bielkovitom ráne sa zdvihli peny
z celulózky.
Aurory
ťažká skrutka zavŕzgala...
Z otvoreného okna
znie stará gréčtina. Skúška sa blíži.

A Mandeľštama niet.


PublisherHavránok

Tristia (English)

"Aurora to set sail", - so goes the story
of the twilight.
I am, however, moving to Petrograd,
where the descendants of Osip's swallows
nest in the Ionic volutes.

A track of crushed rubble cuts the forest in two.
Signs of water cruise the sky
like purple stamps hurdling the pages in a passport.
All of importance appears on a giant blackboard:
summer is coming and swimming not ad-vi-sa-ble.
The Northern swallows are kept in secret.
(A new sewer is dug out from clay - "hatching place
of insects for birds!")

Green and unrefined are the gowns - the quilted
all-weather jackets of road maintenance ladies.
Faithful to the heavy kerbs
in the morning mist they sweep the little bones of herrings
and the light ash of stars.

"We shall meet again in Petrograd."

So I come to you, the ones unyielding to the pain
in the entrails of tune, swallowed at dawn
like a gulp of tea,
after a ballet of whales in the bay.
In the egg yolk morning foam rises
from the papermills.
The Aurora's heavy propellor creaked...
From Ancient Greek could be heard. A test drew close.

And of Mandelstam nothing.


Source of the quotation100 Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap