This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolenič, Ivan: Give me back my Peace (Vrát mi môj mier in English)

Portre of Kolenič, Ivan
Portre of Sutherland-Smith, James

Back to the translator

Vrát mi môj mier (Slovak)

Vieš, ono je to celé trochu inak.
Ja nie som skutočný básnik,
každý môj verš je iba bozk na tvoje viečka.
Chcel by som malý schátraný domček
s jedným smiešnym riadkom zelených jahôd,
verného psa a lyrický klobúk šialenca.

Stačil by mi
malý kúsok čudáckeho výstrižku galaxie.
Je mi zle. Je mi
ťažko.
Budeš sa hneva
ť, že som zase pil,
že som slabý a vôbec... Možno máš pravdu,
keď so mnou nechceš strácať čas.

Pršalo a bláznivé jašteričky skákali zo stien,
sklo oblokov lákalo čierne bludičky samôt,
niekde zomierali deti,
niekde sa všetko skončilo.
ť posledných cigariet, hlad, tma, úzkosť,
v šálke od kávy tabletka na spanie.

A tak sa teda pokúšam o nemožné.
Vráť mi mier,
vráť mi môj zúfalý tichý mier,
vráť mi môj stratený mier!PublisherKorienky neviditeľnosti

Give me back my Peace (English)

You know, everything is slightly different.
I'm not a real poet,
every one of my lines is just a kiss on your lids.
I'd like to have a small shabby house
with one laughable row of green strawberries,
a faithful dog and the lyrical hat of a lunatic.

It would do for me,
an odd little cutting from the galaxy.
I feel sick. I'm sick at heart.
You'll be cross that I'm drunk again,
that I'm weak and all... You may be right
if you don't want to waste time on me.

It was raining and crazy little lizards were jumping from walls,
the windowpanes lured black phantoms of solitude,
somewhere children were dying,
somewhere everything was coming to an end.
The last five cigarettes, hunger, darkness, anxiety,
a sleeping pill in the coffee cup.

So I'm trying to do the impossible.
Give me peace,
give me back my desperate silent peace,
give me back my lost peace!Source of the quotationOne Hundred Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap