This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Someone Like a God (Niekto ako boh in English)

Portre of Janík, Pavol

Niekto ako boh (Slovak)

Ja,
ty,
on
a ešte niekto...

- štvrtý ako rozmer,
piaty ako ročné obdobie,
šiesty ako zmysel.
siedmy ako kontinent,

ôsmy ako deň,
deviaty ako

desiaty ako Beethovenova Deviata symfónia,
jedenásty ako prikázanie,

dvanásty ako futbalový hráč,
trinásty ako apoštol,
štrnásty ako čierny piatok,
pätnásty ako Ľudovít XIV.,

šestnásty ako pätnástka,
sedemnásty ako šestnástina,
osemnásty ako sedemnáste storočie,

dvadsiaty druhý ako oko,
tridsiaty prvý ako psí tridsiatok,

tridsiaty tretí ako zub,
tridsiaty štvrtý ako Kristov rok,

- nekonečný ako boh,
a práve tak bezpohlavný,

bezmocný ako ten,
kto iba miluje,

bezbolestný, a teda bezcitný,

bezkonkurenčný ako boh
vo svete, ktorý nemá iného boha,
bezbožný ako boh,
ktorý nemá boha pri sebe,
ani nad sebou,

bezodný ako nebo,
bezuzdný ako vietor,
bezmedzný ako myšlienka,
bezpredmetný ako duch,

bezmenný ako nositeľ
nevysloviteľného mena,

beznádejne bezchybný,

bezcieľny ako večný bežec,

bezdetný ako otec
ukrižovaného syna,

bezdôvodný ako smrť,
a práve tak bezodkladný,

beznárodný ako boh
všetkých ľudí
a im podobných bytostí,

bezoký a beztvárny,
beznohý, bezruký a bezkrídly,
bezvlasý a bezzubý,

bezpečný ako prístav
nesmrteľných pútnikov,

bezplatný ako sľub,

bezpríkladný v dokonalosti,
bezprizorný vo vlastnom dome,
bezprostredný ako dotyk,
bezradný ako čin,
bezsenný ako noc,
bezstarostný ako vták,

bezútešný ako pravda,
bezvládny ako najstarší obyvateľ sveta,

bezvýhradný ako láska,
bezvýsledný ako spravodlivosť,

tvor bez farby,
chuti
a zápachu.

Chodí po vesmíre ako bez duše,
stvoriteľ bez rodičov,
bytosť bez bytu,
tulák bez adresy,

od nepamäti bez práce,
odjakživa bez chleba,
naveky kráča bez stopy,

jednostaj myslí bez rozmýšľania
a stále na to isté,

plodí bez váhania,
rodí bez príčiny,
bez ohľadu na čokoľvek a na kohokoľvek,

zabíja bez výnimky
- všetkých a každého,
od počiatku až na veky vekov,

opúšťa nás bez rozdielu
rasy, náboženstva a presvedčenia,

vždy víťazí bez boja,
súdi bez milosti,
trestá bez prestania,
a potom plače bez ľútosti
nad rozliatym materským mliekom
nepoškvrnenej panny,
ktorá mu darovala syna,
aby ho mohol dať
úkladne a dôkladne ukrižovať
rukami svojho vyvoleného národa,

tak stále vládne svetu bez dozoru,
nekritizovateľný despota,

ustavične koná bez oddychu
a všetko vie, hoci je bez vedomia,

modlí sa k sebe bez slova,
prijíma sám seba bez výhrady,

dáva sa vzývať bez obalu,
blažene mlčí bez pochybnosti o sebe,

tak neprestajne rozhoduje bez svedkov,
bez ladu a skladu,
bez východiska,

celý bez seba,
bez hlavy,
bez päty,
bez srdca,
bez kvapky krvi,

bez všetkého.

Spasme ho,
kým je čas.

Možno aj nás
čaká jeho osud -
krutý
k všetkým tvorcom,
ktorých presiahlo ich vlastné dielo.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov / Edícia POÉZIA ´98, zväzok 1.
Source of the quotationNiekto ako boh, ISBN 80-88735-71-8
Bookpage (from–to)50–54
Publication date

Someone Like a God (English)

I,
You,
He
and someone else…

- the fourth like a dimension,
the fifth a season in the year,
the sixth like a sense,
the seventh like a continent,

the eighth like a day of the week,
the ninth like a point of an octagon,
the tenth like Beethoven’s Ninth Symphony,
the eleventh like a commandment,

the twelfth like a football player,
the thirteenth like an apostle,
the fourteenth like Friday the Thirteenth,
the fifteenth like Louis Quattorze,
the sixteenth like the fifteen,
the seventeenth like a sixteenth,
the eighteenth like the seventeenth century,

the twenty-second like an eye,
the thirty first like a thirty percent fall in bonds,

the thirty third like a tooth,
the thirty fourth like Christ’s year,

- the unending like a god
and so just sexless,

the powerless
like one who makes love,

painless and therefore senseless,

unrivalled like a god
in the world who has no other gods,
ungodly like a god
who has neither a god beside him
or over him,

bottomless like a sky,
unrestrained like the wind,
boundless like thought,
immaterial like a ghost,

nameless bearer of an unknown name,

hopelessly faultless,

aimless like a perpetual runner,

childless like the father
of a crucified son,

unreasonable like death
and so just remorseless,

nationless like a god
of all people
and beings similar to them,

sightless and faceless,
legless, handless and wingless,
hairless and toothless,

safe as a harbour
for immortal wanderers,

without charge like a promise,

unparalleled in perfection,
derived in its own home,
unmediated like touch,
helpless like a deed,
dreamless like a night,
careless like a bird,

inconsolable like truth,
ungoverned as the oldest citizen in the world,

implicit as love,
without consequence like justice,

a creature without colour,
taste
and smell.

He wanders in space as if without soul,
a creator without parents,
a being without dwelling place,
a vagabond without address,

from beyond memory without work,
from time immemorial without bread,
forever he proceeds without footprints,

always thinks without considering
and always the same,

he breeds without hesitation,
gives birth without reason,
regardless of anything or anyone,

kills without dispensation
- everything and everyone,
since the beginning of the age of ages,

he abandons us without regard
for race, religion or conviction,

he always triumphs without battle,
judges without mercy,
punishes continuously
and then weeps without sorrow
over the spilt mother’s milk
of the immaculate virgin,
who bore him a son
so he could give him
deviously and thoroughly to be crucified
at the hands of his chosen people,

so he rules the world without check,
an uncriticised despot,

he acts unceasingly without rest
and knows everything without consciousness,

he prays to himself without words,
he accepts himself without reserve,

he grants himself adoration without consideration,
he is blessedly silent about himself,

so continuously decides without witnesses,
without rhyme or reason,
with no way out,

wholly without himself,
headless,
heelless,
heartless,
with not a drop of blood,

without anything.

Redeem him
while there’s time.

Perhaps his fate
awaits us, too –
cruel
towards all creatures
who have been surpassed by their own works.Uploaded byRépás Norbert
PublisherThe Penniless Press, United Kingdom
Source of the quotationA Dictionary of Foreign Dreams
Publication date

Related videos


minimap