This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Initiation (Zasvätenie in English)

Portre of Haugová, Mila

Zasvätenie (Slovak)

Alfa sa vyzlieka z tesnej kože,
zrkadlo vrátené do seba? ne-
hmatateľná samota, čoho sa dotkne skrvaví:
v zlate javorového súmraku bez-
nádejné pra-
písmo, čítame na-
čisto? ne-
vratná zmena? je v nej Boh
ktokoľvek ju môže zabiť (básne u-
tajené v tajných snoch), vyľaká ju vlastné ne-
telesné telo, oslovenie vášňou: jedenie plodov
z rúk muža (prudkosť chute!) – te gyönyörű –
V pra-dávnom jazyku matky
zažiari dávno zabudnuté.PublisherNostalgia
Source of the quotationNostalgia

Initiation (English)

Alfa removes her tight skin,
mirror returned into itself? im
palpable loneliness, whatever she touches bleeds:
in the gold of maple dusk hope-
less an-
cient script, do we read so
purely? ir-
reversible change? in it is
God
anybody can kill it (poems la-
tent in secret dreams), scarred by her own in-
corporeal body, addressing with passion: eating fruits
from the hands of man (the abruptness of taste!) -
te gyöngyörű -
In the long-gone mother tongue
the long-forgotten blazes.Source of the quotation100 Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap