This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Chmel, Karol: Communique (Komunikácia in English)

Portre of Chmel, Karol
Portre of Sutherland-Smith, James

Back to the translator

Komunikácia (Slovak)

v liste susedom
vyzdvihnúť význam
spoločnej
steny
územné, rozdelenie ticha
i výkrikov
aby vyšla najavo
naša dobrá vôľa (kultúrna úroveň
zasvätenosť a poučenosť dejinami)
spomenúť (kdesi v p.s.)
vlastné, spoločné, korene
závislosť na prostredí (sociálnu determinovanosť)
úctu k človeku nádej na ozdravenie medziľudských vzťahov
všeobjímajúcu lásku
(poprípade i čosi navyše)

list nefrankovať
pribiť ho štyrmi klincami
na (spoločnú) stenuCommunique (English)

in a letter to neighbours
to emphasise the point
of our common
wall
the territorial division of silence
and also shouting
and that our mutual goodwill
will be revealed (cultural standards initiation and
instruction through history)
not forgetting (in a PS.)
our own common origins
dependence on circumstance (social determination)
the honour to Man the hope to recover
a humane attitude
an allembracing love
(and surely something more)

an unfranked letter
secured with four pins
on the (common) wall
minimap