This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Balla, Vladimír: Ödipus (Oidipus in German)

Portre of Balla, Vladimír

Oidipus (Slovak)

"Totiž ti - to je mínění Sokratovo - kteří se správným  způsobem zabývají filosofií, nechtějí vskutku usilovat o nic  jiného, než zemřít a být mrtvi, aniž by to ovšem ostatní  zpozorovali..."
RUDOLF STEINER

Starší pán niekoľko desaťročí poctivo študoval a zdokonaľoval sa. Teraz vďaka tomu pozná konečné riešenie. Mohol by sa  tešiť zo znalosti nevyhnutného a nepodmieneného, a naozaj, teší sa a zabáva sa zdanlivo až roztopašne, no napriek tomu ho mrzí, že sa premieňa na rastlinu - radšej by sa menil na vtáka.  Ako vidno, ešte predsa len nemá všetko pod kontrolou, hoci všetkému rozumie a pozná mnohé príčiny, vie nimi zručne narábať, zdalo by sa, že aj v rozpore s prírodnými zákonmi, je však známe, že výskyt sporadickej, časovo obmedzenej, lokálnej neplatnosti zákonov prírody je ďalším jej zákonom. Premenu na vtáka by starec vskutku prijal s radosťou, na mladého vtáka - ale na rastlinu? Lenže korene si už hľadajú cestu cez zošľapané podošvy dolu, do zeme. 

***

Societa dôchodcov si vyhliadla park ako miesto svojich každodenných stretnutí. Debatujú. Bieda, nevyhnutnosť reforiem, skepsa, nádej, voľby. Starší pán zatiaľ korení neďaleko nich, pri búde s novinami a cigaretami a ručne šúľanými cigarami, v mazľavej pôde posypanej drobným štrkom.  Je z neho kvetina s lepkavými listami. Žiadne lekno na vode romantického horského jazera. Je rozvetvený. Trávy rôzneho druhu sa od neho štítivo odkláňajú, nečakajú ani na pomoc náhodného vánku. Tušia, že tento kvet je čudný. Aj chrobač sa náhlivo vzďaľuje, ak tam náhodou zablúdila. Chrobač je takáto zimperlich! Včely krútia riťou, opeľujú všetko na okolí, ale drcnúť do tyčiniek staršieho pána im ani nenapadne. Ten si vo svojom novom, rastlinnom bytí teraz predstavuje takúto lahôdku: chmatne po lienke - neušla mu - príšerné rastlinné telo sa nad ňou znezrady sklonilo - je to lov - poľovačka na nevyhnutné veci. Kedysi, keď starec rozpučil lienku opätkom, zaznelo chrupnutie. Krovky sa jej rozpleštili  v tej komickej marmeláde. Aj teraz to tak chrupne, keď ju začne žuť? Kdeže.... Cicia ju pomaly, nenáhlivo,  ona chradne... ostáva suchý korpus...  Nie, nie, žiaľ, z realizácie tejto starcovej túžby nič nebolo: keď lienka vhupla práve do jeho peľu, v drobnom mikrosystéme hmyzieho telíčka sa čosi automaticky pohlo, lienka zutekala  - a potom ju bolo vidno, ako si štítivo striasa z nepatrných končatín peľ agresívnej rastliny. Nech je reč radšej o inom druhu hmyzu. Alebo o dážďovkách. Dážďovku možno efektne cicať,  dôchodcom by sa zježili vlasy pri takom pohľade.

***

Starší pán vie, že s premenami treba prestať. Pozná aj iné činnosti, iné stavy. Iné riešenia. Aj to konečné - vlastne jediné, lebo jediné skutočne čosi rieši. Vstane z lavičky, vypustí zlovestnú nadávku spomedzi pier, rozochvených starobou. Zbierku kafkovských noviel šmarí do smetiaka. Jeho šediví rovesníci si ani nevšimli, že kolega samotár bol nejaký čas duchom neprítomný. Debata graduje. Už preberajú konkrétnych kandidátov.

***

Starec si v kaviarni neďaleko parku objedná kávu. Pustí sa do rozhovoru s mladou elegantnou dámou, naoko sa čuduje jej oblečeniu, módnemu tak nanajvýš niekedy medzi dvoma svetovými vojnami, napríklad v Budapešti. Marí sa mu, že odkiaľsi zaznel valčík. Ó, pokyvká hlavou do rytmu, ó. Bez váhania prejde na maďarčinu. Mladú dámu, vlastne ešte dievča, to zjavne poteší. Nevedno prečo, veľmi sa zblížia. Dievčaťu podistým imponujú starcove šediny a rozvážna reč. Rozvážna? Starý pán čosi melie, všetka česť, distingvovane a kultivovane, o škodlivosti rozmnožovania. Takýto frontálny útok na vážne, existenciálne témy. Narodenie, život, smrť. Vraví slečne, že mať deti je nehorázne, že je to vlastne príčina všetkého zlého. Svoje tvrdenia pánko dômyselne, filozoficky zdôvodňuje. Pre pochybnosti tu niet miesta. Ale čo ona, mladá dáma, vie vôbec o filozofii? Ako by ona mohla oponovať, akými výrazovými prostriedkami disponuje?  Také múdre, v pravom slova zmysle sofistikované reči  ešte nikdy nepočula, myslí si starý pán. Pravdaže, to, čo dolieha v týchto chvíľach k jej sluchu, je zároveň v príkrom rozpore so všetkým, čo ju doposiaľ učili v škole, na lýceu, ale i doma. Tam ju cieľavedome a v rámci osvedčeného systému pripravujú na budúci život manželky - partnerky a na úlohu rodičky.  

***

So starým pánom sa stretávajú pravidelne. Na pár hodín sa spolu zakaždým ocitnú v akomsi inom svete, izolovanom od okolia. Tu aj čas plynie inak. V hlave krásnej mladej devy je už všetko pomotané. Nebráni sa, prijíma nové myšlienky, už ju uchvacujú, už si ju podmaňujú. Starý pán ju drží za drobnú rúčku a šťastne sa usmieva. Vie, že je blízko cieľa.

***

Neskôr vysvitne, že  dievčina je matkou starého pána.
Ešte je mladá, ešte sú časy budapeštianske, pravdaže - časy panenské.  Dievčina je v šoku. Aj si poplače. Ona že je jeho matkou?
Túto novú informáciu o skutočnom stave vecí musí dievča najprv pochopiť a potom spracovať. Starý pán nie. On to predsa vedel od samého začiatku.

***

Presvedčili ste ma, povie mladá dáma jedného večera starému pánovi. Už vidí svet rovnako ako on. Všetko chápe, lebo kolieska do seba dokonale zapadli, v tom ju utvrdzuje aj Evanjelium Egypťanov a ďalšie spisy - tajné, v istom špecifickom zmysle. Podľa toho, čo pochopila, sa v živote dôsledne zariadi a nikdy nebude mať deti.
            Po jej verbálnej deklarácii definitívneho rozhodnutia sa starý pán šťastne usmeje. Nato, pochopiteľne, náhle zmizne - už nikde nekorení, ani nikde nesedí, nič nehovorí, ale ani nemlčí, jednoducho a logicky zmizne.
            Čoskoro sa však ukáže, že konečné riešenie je pasca.
Všetko sa začína odznovu.
Ak nikdy nebolo starého pána, a nebolo ho nikdy, kto našepká, kto vsugeruje mladej dáme opak dievčenského sna?
Korene si vo večnosti hľadajú cestu do zeme. Sú slepé a  hľadajú  iba zdanlivo:  nemajú ani najmenšiu šancu zablúdiť. 


Ödipus (German)

"Dejenigen nämlich – so meint Sokrates – welche sich auf rechte Weise mit der Philosophie befassen, streben in Wirklichkeit nichts anderes an als zu sterben und tot zu sein, allerdings ohne dass die anderen dies beobachten würden..."
RUDOLF STEINER

Der ältere Herr hatte die Sache mehrere Jahrzehnte lang gewissenhaft studiert und sein Wissen vervollkommnet. Dank dessen kannte er jetzt die endgültige Lösung. Er hätte sich über diese Erkenntnis des Unausweichlichen und Unbedingten freuen können, und er freute sich auch und war offenbar ausgelassen vergnügt, und doch verdross es ihn, dass er sich in eine Pflanze verwandeln werde – er wollte lieber ein Vogel sein. Alles hatte er also doch noch nicht unter Kontrolle, obwohl er alles verstanden und viele Ursachen erkannt hatte und mit ihnen geschickt umgehen konnte, offenbar auch wider die Gesetze der Natur, es ist ja bekannt, dass die sporadisch auftretende, zeitlich begrenzte, lokale Ungültigkeit der Naturgesetze ebenso eine Gesetzmäßigkeit ist. Die Verwandlung in einen Vogel würde der Alte wirklich freudig begrüßen, ein junger Vogel würde er gern sein – aber eine Pflanze? Die Wurzeln jedoch suchen durch die abgetretenen Sohlen hindurch bereits ihren Weg nach unten, in die Erde.
Das Grüppchen Rentner hatte sich den Park zum Ort täglicher Treffen ausgeguckt. Da sitzen sie nun und debattieren. Über die Armut und die nicht zu vermeidenden Reformen, über Skepsis und Hoffnungen, über die Wahlen. Der ältere Herr wurzelt unterdessen nicht weit von ihnen entfernt, beim Kiosk mit Zeitungen, Zigaretten und handgedrehten Zigarren, im mit feinem Kies bestreuten schmierigen Boden. Er ist zu einer Blume mit klebrigen Blättern geworden. Keine Seerose auf einem romantischen Bergsee. Er hat sich schon verzweigt. Etliche Gräser  neigen sich wiederwillig von ihm ab, sie warten nicht einmal auf die Hilfe eines zufälligen Windhauchs. Sie ahnen, dass diese Blume äußerst merkwürdig ist. Auch Käfer suchen, falls sie sich zufällig dorthin verirren, schnell wieder das Weite. Käfer sind doch so zimperlich! Die Bienen kreisen ihre Hinterteile, alles ringsherum bestäuben sie, es kommt ihnen jedoch nicht in den Sinn, sich an den Pollenstängeln des älteren Herrn zu reiben. Dieser stellt sich in seinem neuen Dasein als Pflanze nun folgende Delikatesse vor: Er schnappt nach einem Marienkäfer, der ihm auch nicht entwischt, denn der riesige widerliche Pflanzenkörper hat sich blitzschnell über ihn gebeugt – der Käfer wird zur Beute – eine Jagd nach notwendigen Dingen. Wenn der Alte früher einen Marienkäfer mit dem Schuhabsatz zertrat, war ein Knirschen zu hören. Die Flügeldeckel wurden in einer komischen Marmelade breitgequetscht. Auch jetzt knirscht es so, wann fängt er an, den Käfer zu zerkauen? Ach was, kauen... Er saugt ihn langsam aus, ohne Eile, der Käfer ist dahin... übrig bleibt nur der trockene Korpus... Nein, nein, aus diesem Wunschtraum des Alten wird leider nichts: als der Marienkäfer gerade in den Blütenstaub hineinplumpst, regt sich irgendetwas wie instinktiv im kleinen Mikrosystem des Insektenkörperchens, der Marienkäfer flieht – und dann ist zu sehen, wie er sich mit Abscheu den Blütenstaub der aggressiven Pflanze von den winzigen Beinchen schüttelt. Reden wir lieber über eine andere Insektenart. Oder über Regenwürmer. Einen Regenwurm kann man effektvoll aussaugen, den Rentnern würden bei solch einem Anblick die Haare zu Berge stehen.
Der ältere Herr weiß, dass er mit solchen Verwandlungen besser aufhören sollte. Es gibt doch auch andere Beschäftigungen, andere Zustände, er kennt andere Lösungen. Auch die endgültige – die im Prinzip einzig wirkliche Lösung. Er erhebt sich von der Bank, stößt ein unheilverkündendes Schimpfwort zwischen den greisenhaft zitternden Lippen hervor. Die Sammlung mit Kafkas Novellen wirft er in den Abfallkorb. Seine grauhaarigen Altersgenossen haben nicht einmal bemerkt, dass der Kollege Einzelgänger eine gewisse Zeit lang geistig abwesend war. Die Debatte wird hitziger. Man diskutiert nun schon konkrete Kandidaten.
Der Alte bestellt sich im nicht weit vom Park gelegenen Café einen Melange. Er beginnt eine Unterhaltung mit einer eleganten jungen Frau, wundert sich offenbar über deren Kleidung, die bestenfalls irgendwann zwischen den beiden Weltkriegen modern war, zum Beispiel in Budapest. Es deucht ihm, dass von irgendwoher ein Walzer erklingt. Oh, er bewegt den Kopf im Rhythmus, oh, oh. Ohne zu zögern geht er vom Slowakischen ins Ungarische über. Die junge Frau, eigentlich noch ein Mädchen, erfreut das sichtbar. Sie kommen einander näher, ohne zu wissen warum. Der jungen Frau imponieren gewiss die grauen Haare und die bedachten Worte des Alten. Bedachte Worte? Der alte Herr murmelt etwas – mit Verlaub, vornehm und kultiviert – über die Schädlichkeit der Vermehrung. Solch ein Frontalangriff auf ernste, existentielle Themen. Geburt, Leben, Tod. Er erzählt der jungen Frau, dass es ungeheuerlich sei, Kinder zu haben, dass dies eigentlich die Ursache alles Bösen sei. Seine Behauptungen, gut durchdacht, begründet er philosophisch. Für Zweifel ist hier kein Platz. Aber was versteht sie, ein junges Mädchen, überhaupt von Philosophie? Was könnte sie denn überhaupt dagegensetzen, welche rhetorischen Mittel hat sie parat? Solche weisen, im rechten Sinne des Wortes sophistischen Worte hat sie noch nie gehört, denkt sich der alte Herr. Was er ihr in diesen Augenblicken ins Gehör gießt, steht in krassem Widerspruch zu allem, was man sie bislang in der Schule, im Lyzeum und auch zu Hause gelehrt hat. Dort wird sie zielgerichtet im Rahmen eines aufgeklärten Systems auf ihr künftiges Leben als Ehefrau und auf die Aufgabe als Mutter vorbereitet.
Sie treffen sich nun regelmäßig. Für ein paar Stunden fühlen sie sich jedes Mal wie in einer anderen Welt, vom Rest der Welt isoliert. Hier tickt auch die Zeit anders. Im Kopf des schönen jungen Mädchens ist nun schon alles durcheinander geraten. Es wehrt sich nicht, nimmt neue Gedanken auf, ist davon schon begeistert, ja vereinnahmt. Der alte Herr hält ihre zarte Hand in der seinen und lächelt glückselig. Er weiß, dass er dem Ziele nahe ist.
Später stellt sich heraus, dass das Mädchen die Mutter des alten Herrn ist. Sie ist noch jung, es sind noch die Budapester Zeiten – in der Tat herrschaftliche Zeiten. Das Mädchen steht unter Schock. Sie weint. Sie und seine Mutter?
Diese neue Information zum wirklichen Stand der Dinge muss das Mädchen zunächst begreifen und dann verarbeiten. Der alte Herr nicht. Er hat das doch von Anfang an gewusst.
Sie haben mich überzeugt, gesteht die junge Dame eines Abends dem alten Herrn. Sie sieht die Welt bereits so wie er. Versteht alles, da die Rädchen perfekt ineinander greifen, fühlt sich auch durch das Evangelium der alten Ägypter bestätigt und durch weitere Schriften – geheime wohlbemerkt, in gewissem, spezifischem Sinne geheim. Entsprechend dem, was sie begriffen hat, fügt sie sich nun folgerichtig dem Leben und wird niemals Kinder haben.
Als sie ihre definitive Entscheidung verbal manifestiert hat, lächelt der alte Herr glücklich. Dann verschwindet er verständlicherweise schnell – er wurzelt nirgendwo mehr, sitzt auch nirgendwo mehr, sagt nichts, schweigt auch nicht, verschwindet einfach und logisch.
Bald schon zeigt sich jedoch, dass die endgültige Lösung eine Falle ist.
Alles beginnt wieder von vorn.
Wenn der alte Herr niemals existiert hat, und es gab ihn nie, wer flüstert, wer suggeriert denn dann der jungen Dame dieses Gegenteil von einem Mädchentraum ins Hirn?
Die Wurzeln suchen sich in der Ewigkeit einen Weg in die Erde. Sie sind blind und suchen nur scheinbar: sie haben auch nicht die allergeringste Chance sich zu verirren.minimap