This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kochanowski, Jan: Tren – XIX (Tren XIX – albo Sen in Czech)

Portre of Kochanowski, Jan

Back to the translator

Tren XIX – albo Sen (Polish)


Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała
Zamknąć i zemdlonego upokoić ciała;
Ledwie mię na godzinę przed świtaniem swymi
Sen leniwy obłapił skrzydły czarnawymi.
Natenczas mi się matka włamie ukazała,
A na ręku Orszulę moję wdzięczną miała,
Jaka więc po paciorek do mnie przychodziła,
Skoro z swego posłania rano się ruszyła.
Giezłeczko białe na niej, włoski pokręcone,
Twarz rumiana, a oczy ku śmiechu skłonione.
Patrzę, co dalej będzie, aż matka tak rzecze:
„Śpisz, Janie? czy cię żałość twoja zwykła piecze?”
Zatym-em ciężko westchnął i tak mi się zdało,
Żem się ocknął. – A ona, pomilczawszy mało,
Znowu mówić poczęła: „Twój nieutolony
Płacz, synu mój, przywiódł mię w te tu wasze strony
Z krain barzo dalekich, a łzy gorzkie twoje
Przeszły aż i umarłych tajemne pokoje.
Przyniosłam ci na ręku wdzięczną dziewkę twoją,
Abyś ją mógł oglądać jeszcze, a tę swoją
Serdeczną żałość ujął, która tak ujmuje
Sił twoich i tak zdrowie nieznacznie twe psuje,
Jako ogień suchy knot obraca w perzyny,
Darmo nie upuszczając namniejszej godziny.
Czyli nas już umarłe macie za stracone
I którym już na wieki słońce jest zgaszone?
A my, owszem, żywiemy żywot tym ważniejszy,
Czym nad to grube ciało duch jest szlachetniejszy.
Ziemia w ziemię się wraca, a duch, z nieba dany,
Miałby zginąć ani na miejsca swe wezwany?
O to się ty nie frasuj, a wierz niewątpliwie,
Że twoja namilejsza Orszuleczka żywie.
A tu więc takim ci się kształtem ukazała,
Jakoby się śmiertelnym oczom poznać dała.
Ale między anioły i duchy wiecznymi
Jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swymi
Rodzicami się modli, jako to umiała
Z wami będąc. choć jeszcze słów nie domawiała.
Jesliżeć też stąd roście żałość, że jej lata
Pierwej są przyłomione, niżli tego świata
Rozkoszy zażyć mogła? O biedne i płone
Rozkoszy wasze, które tak są usadzone,
Że w nich więcej frasunków i żałości więcej!
Czego ty doznać możesz sam z siebie napręcej!
Ucieszyłeś się kiedy z dziewki swej tak wiele,
Żeby pociecha twoja i ono wesele
Mogło porównać z twoim dzisiejszym kłopotem?
Nie rzeczesz tego, widzę! Także trzymaj o tem,
Jakoś doznał, ani się frasuj, że tak rana
Twojej ze wszech namilszej dziewce śmierć zesłana!
Nie od rozkoszyć poszła; poszłać od trudności,
Od pracej, od frasunków, od łez, od żałośni,
Czego świat ma tak wiele, że by też co było
W tym doczesnym żywocie człowieczeństwu miło,
Musi smak swój utracić prze wielkość przysady,
A przynamniej prze bojaźń nieuchronnej zdrady.
Czegóż płaczesz, prze Boga? Czegóż nie zażyła?
Że sobie swym posagiem pana nie kupiła?
Że przegróżek i cudzych fuków nie słuchała?
Że boleści w rodzeniu dziatek nie uznała?
Ani umie powiedzieć, czego jej troskliwa
Matka doszła: co z więtszym utrapieniem bywa,
Czy je rodzić, czy je grześć? – Takieć pospolicie
Przysmaki wasze, czym wy sobie świat słodzicie! –
W niebie szczere rozkoszy, a do tego wieczne,
Od wszelakiej przekazy wolne i bezpieczne;
Tu troski nie panują, tu pracej nie znają,
Tu nieszczęście, tu miejsca przygody nie mają,
Tu choroby nie najdzie, tu nie masz starości,
Tu śmierć, łzami karmiona, nie ma już wolności.
Żyjem wiek nieprzeżyty, wiecznej używamy
Dobrej myśli, przyczyny wszytkich rzeczy znamy.
Słońce nam zawżdy świeci, dzień nigdy nie schodzi
Ani za sobą nocy niewidomej wodzi.
Twórcę wszech rzeczy widziem w jego majestacie,
Czego wy, w ciele będąc, prózno upatrzacie.
Tu w czas obróć swe myśli, a chowaj się na te
Nieodmienne, synu mój, rozkoszy bogate!
Doznałeś, co świat umie i jego kochanie;
Lepiej na czym ważniejszym zasadź swe staranie!
Dziewka twoja dobry los, możesz wierzyć, wzięła,
A własnie w swoich rzeczach sobie tak poczęta,
Jako gdy kto, na morze nowo się puściwszy,
A tam niebezpieczeństwo wielkie obaczywszy,
Woli nazad do brzegu. Drudzy, co podali
Żagle wiatrom, na ślepe skały powpadali;
Ten mrozem zwyciężcny, ten od głodu zginął,
Rzadki, co by do brzegu na desce przypłynął.
Śmierci zniknąć nie mogła, by też dobrze była
Onę dawną Sybillę wiekiem swym przeżyła.
To, co mimo być potym, uprzedzić wolała;
Tymże mniej tego świata niewczasów doznała,
Drugie po swych namilszych rodzicach zostają
I ciężkiego siroctwa, nędzne, doznawają.
Wypchną drugą za męża leda jako z domu,
A majętność zostanie, sam to Bóg wie komu.
Biorą drugie i gwałtem, a biorą i swoi,
Ale i w hordach część się wielka ich zostoi,
Gdzie w niewoli pogańskiej i w służbie sromotnej
Łzy swe piją czekając śmierci wszytkokrotnej.
Tego twej wdzięcznej dziewce bać się już nie trzeba,
Która w swych młodych leciech wzięta jest do nieba
Żadnych frasunków tego świata nie doznawszy
Ani grzechem dusze swej drogiej pomazawszy.
Jej tedy rzeczy, synu – nie masz wątpliwości –
Dobrze poszły, ani stąd używaj żałości! –
Swoje szkody tak szacuj i omyłki swoje,
Abyś nie przepamiętał, że baczenie twoje
I stateczność jest droższa! W tę bądź przedsię panem,
Jako się kolwiek czujesz w pociechy obranem.
Człowiek urodziwszy się zasiadł w prawie takim,
Że ma być jako celem przygodom wszelakim;
Z tego trudno się zdzierać! Pocznimy, co chcemy,
Jesli po dobrej woli nie pójdziem, musiemy,
A co wszystkich jednako ciśnie, nie wiem, czemu
Tobie ma być, synu mój, naciężej jednemu.
Śmiertelna jako i ty twoja dziewka była;
Póki jej zamierzony kres był, póty żyła.
Krótko wprawdzie! ale w tym człowiek nic nie włada,
A wyrzec też, co lepiej, niełacno przypada.
Skryte są Pańskie sądy; co się Jemu zdało,
Nalepiej, żeby się też i nam podobało.
Łzy w tej mierze niepłatne; gdy raz dusza ciała
Odbieży, prózno czekać, by się wrócić miała.
Ale człowiek nie zda się praw szczęściu w tej mierze,
Że szkody pospolicie tylko przed się bierze,
A tego baczyć nie chce ani mieć w pamięci,
Co mu też czasem padnie wedle jego chęci.
Tać jest władza Fortuny, mój namilszy synie,
Że nie tak uskarżać się, kiedy nam co zginie,
Jako dziękować trzeba, że wżdam co zostało,
Bo to wszytko nieszczęście w ręku swoich miało.
A tak i ty, folgując prawu powszechnemu,
Zagródź drogę do serca upadkowi swemu
A w to patrzaj, co uszło ręki złej przygody;
Zyskiem człowiek zwać musi, w czym nie popadł szkody
Na koniec, w co się on koszt i ona utrata,
W co się praca i twoje obróciły lata,
Któreś ty niemal wszytkie strawił nad księgami,
Mało się bawiąc świata tego zabawami?
Teraz by owoc zbierać swojego szczepienia
I ratować w zachwianiu mdłego przyrodzenia!
Cieszyłeś przedtym insze w takiejże przygodzie:
I będziesz w cudzej czulszy niżli w swojej szkodzie?
Teraz, mistrzu, sam się lecz! Czas doktór każdemu,
Ale kto pospolitym torem gardzi, temu
Tak póznego lekarstwa czekać nie przystoi!
Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi.
A czas co ma za fortel? Dawniejsze świeżymi
Przypadkami wybija, czasem weselszymi,
Czasem też z tejże miary; co człowiek z baczeniem
Pierwej, niż przyjdzie, widzi i takim myśleniem
Przeszłych rzeczy nie wściąga, przyszłych upatruje
I serce na oboję fortunę gotuje.
Tego się, synu, trzymaj, a ludzkie przygody
Ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody.”
Tu zniknęła. – Jam się też ocknął. – Aczciem prawie
Niepewien, jeslim przez sen słuchał czy na jawie.PublisherPanstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Source of the quotationJan Kochanowski: Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski

Tren – XIX (Czech)

Zármutkem přemožen; jsem dlouho v noci bděl
a tělo zemdlené na lúžku převracel;
teprve hodinu před ranním rozedněním
mně spánek zaclonil zrak svými perutěmi.
A právě v chvíli té se zjevila mi matka,
a v jejím náručí Voršilka moje sladká,
jak denně po ránu chodila ke mně vždycky
hned rovnou z postýlky pro svoje modlitbičky.
S hlavičkou zcuchanou, v košilce sněhobílé,
červená, v očích už šibalství rozpustilé.
Chviličku vyčkávám, pak matka řekne mi:
,,Spíš, Jene? Nebo tě budí tvé trápení?“
Těžce jsem vydechl a přitom se mi zdálo,
že jsem se probudil. — Pak pomlčevši málo,
znova se ozvala: „Tvůj bezútěšný žal
mne k tobě, synáčku, zdaleka přivolal,
neboť tvůj hořký pláč a usedavé štkaní
až k sídlům zemřelých pronikly temnotami.
Já jsem ti přinesla na ruce dcerku tvoji,
abys ji spatřil zas a žal svůj upokojil,
co v srdci hlodá ti a sil ti ubírá
a zdraví chatrné ti zvolna užírá,
jak oheň suchý knot mění na pouhý troud,
a ani na chvíli ti nedá vydechnout.
Cožpak si myslíte o našem nebytí,
že mrtvým slunce už na věky nesvítí?
Náš život posmrtný je o to důstojnější,
oč v hrubém těle byl ukryt duch šlechetnější.
Prach obrátí se v prach, duch s nebe seslán byl,
ten že by zahynul a zpét se nevrátil?
A tak se nemuč tím a věř bez pochybností,
že i tvá Voršilka je živa na věčnosti.
Teď ve své podobě se zjevuje ti sama,
jak vídávaly ji tvé oči pozemšťana.
Uprostřed duší však amezi andělíčky
svítí jak jitřenka a žvatlá modlitbičky
za svoje rodiče tak, jak to umívala,
když ještě zaživa slovíčka stěží znala.
Jestli tě skličuje, že její mladá léta
byla dřív zlomena, než slasti toho světa
okoušet mohla by? Ó bědné, jalové
jsou vaše rozkoše, neboť jsou takové,
že více trápení je v nich, a více ran!
Vždyť ty to poznáváš nejlíp na sobě sám!
Nebo jsi s dceruškou v takovém štěstí žil,
že ona veselost a radost oněch chvil
může teď vyvážit hoře, jež zakoušíš?
Vidíni, že souhlasíš! Tak vzpamatuj se již
a přestaň naříkat na smrt, jež předčasně ti
vyrvala z náruče tvé z nejmilejších dětí!
Neušla radostem; ušla však soužení,
práci a trampotám, slzám a trápení,
a těch je v životě časném, ach běda, tolik,
že ať zde na zemi přilnete k čemukoli,
pokaždé kápne vám do vašich radostí
pelyněk loučení a hrůza marností.
Proč pláčeš, proboha? Čehože neužila?
Že za své věno si ženicha nekoupila?
Že ušla pomluvám, že ušla cizím svodům?
Ze nepoznala snad bolesti při porodu?
Ze neprožila to, co smutná matka její
prožíti musela: co bolí děsivěji,
rodit, či pohřbívat? — Tak to je ten váš med,
kterým si na zemi sladíte hořký svět! —
V nebi je blaženost věčná a přečirá,
žiješ si v bezpečí a strach tě nesvírá;
nepoznáš starostí, bez práce čas tu kvapí,
a žádné neštěstí tě tady nepřekvapí,
strasti a nemoci nejsou tu pražádné,
smrt pláčem sycená tu u nás nevládne.
Žijem čas bez konce v blaženost pohrouženi
a známe předobře příčiny všeho dění.
Slunce a věčný den jsou bez ustání s námi
a nevidomá noc je nikdy nezaclání.
Vidíme Majestát všech věcí Stvořitele,
což je však upřeno vám, uvězněným v těle.
Svou mysl obrať včas, můj synu, už se chystej,
na onu blaženost, co čeká tě v těch místech.
Poznals, co umí svět a jeho proradnost;
k vážnějším starostem obrať svou pozornost!
Věř, že tvá dceruška se správnou cestou brala
a že si právě tak v svých věcech počínala
jak ten, kdo uviděv, že jeho loď se řítí
vstříc jisté záhubě v šíleném vlnobití,
k břehu se obrací. A ti, co svěřovali
své plachty vichřici, padli na slepé skály;
ten mrazem udolán, tem hladem vysílen,
málokdo na vraku dosáhne suchou zem,
Smrti by neušla, i kdyby prožila
delší věk nežli ta pradávná Sibyla.
Co přijít muselo, raději uspíšila;
tím méně pozemských trápení zakusila.
Některé zůstanou po matce, po otci
nebohé, bezbranné, samy jak sirotci.
A jinou vypudí za mužem brzy z domu
a její majetek připadne bůhví komu,
a jiné rodičům vyrvou, nejednu ženu
unesou hordy a prodají do harému,
kde v službě hanebné jak otrokyně pašů
plačíce čekají na smrt jak na svou spásu.
Toho se Voršilka obávat nemusela,
jak děcko nevinné do nebe vzata byla,
vždyť nepoznala svět, jeho zlo, jeho trny,
a duši bez hříchů měla a bez poskvrny.
Je jistě smířena, a proto, synu můj,
netruchli marnivě a na smrt nežaluj!
Zvaž svoje omyly a zvaž svou zoufalost
a pamětlivý buď, že tvoje rozvážnost
a statečnost je víc! Ovládni svůj smutek,
ať sebekrutěji zbavuje rozumu tě.
Takový úděl už člověka obdařil,
rozličná neštěstí v něm nalézají cíl,
těžko to setřást lze! Ať chce se ti či nechce,
když nechceš po dobrém, on donutí tě lehce,
tak proč, co prokletím je lidstva veškerého,
je těžké, synu můj, pro tebe jediného?
Smrtelná jako ty i tvá dceruška byla:
jak bylo souzeno, tak, dlouho ona žila.
Já vím, že nedlouho! Zde nezmůžem nic sami
a marné, marné je veškeré naříkání.
Soud Páně skrytý je; jestli on pokyne,
bude nám nejlépe, když se s tím smíříme.
Slzy jsou zbytečně; když tělo duši ztratí,
darmo se naděješ, že se tam opět vrátí.
Člověk však spravedliv málokdy bývá dosud,
vidí jen trápení, jež svalil na něj osud,
jako by zapomněl, nebo se nechce znát,
že leccos dobrého prožíval častokrát.
Tak vládne Stěstěna, můj nejmilejší synu,
netřeba horšit se, jestli nám někdo zhynul,
děkovat sluší spíš, že zůstalo nám cosi
z toho, co neštěstí už nestačilo skosit.
I ty se podrob též té sudbě odvěčné
a zabraň žalu vstup do srdce konečně
a hleď si toho víc, co zbylo bez pohromy;
člověk má ziskem zvát, co získal bez úhony.
Nač, řekni, byly ti výdaje, odříkání,
nač dlouhá řada let, práce a přemáhání,
jež všechna bezmála jsi nad knihami strávil,
nic přitom neužil a pramálo se bavil?
Když jsi dal uzráti na stromech ovoci,
svou slabou povahu zachraň teď z bezmoci!
Druhé jsi těšíval, když padli do neštěstí,
a sám bys nedoved své vlastní hoře snésti?
Teď mistře, sám se léč! Čas všechno zahojí,
kdo z lidí nehodlá se však s tím spokojit,
ať nespoléhá víc na lék ten zdlouhavý,
raději rozumem ať všechno napraví!
A jak to dělá čas? Zážitky staré ti
novými zážitky vyhání z paměti,
zlými i dobrými; jen člověk ostražitý,
jenž ví, co čeká ho a nelpí ve svém žití
na věcech minulých, se zítřka nebojí,
má srdce zchystáno pro osud obojí.
Toho se, synu, drž a snášej lidské drama
lidsky; neb žal a smích má jediného Pána.“
Zmizela. — Procit jsem. — Ač nevím, zdali se mi
zjevila ve spánku, či jsem ji slyšel v bdění.

 

 PublisherOdeon, Praha
Source of the quotation52-57
Publication date

minimap