This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Grochowiak, Stanisław , Slovak biography

Image of Grochowiak, Stanisław
Grochowiak, Stanisław
(1934–1976)
 

Biography

Stanisław Grochowiak sa narodil 24. januára 1934 v Leszníe Wielkopolskim. Študoval polonistiku. V rokoch 1958—1960 bol redaktorom literárneho dvojtýždennika Współczesność, v ktorom vystupoval ako tri­bún mladej básnickej generácie (známy je najmä jeho pole­mický článok Karabela zostala na povale). Polemický tón zaznieva aj z jeho prózy.

Roku 1960 prešiel do redakcie Nowej Kultúry a roku 1963  do redakcie Kultury. Aj z tohto miesta hlásil sa k progresívnym snahám poískej literatúry, raziac nekompromisne voľný priechod pravým umeleckým kvalitám, ku  ktorým prispieva  aj vlastnou hrivnou.

Škála umeleckých záujmov Stanislava Grochowiaka je pomer­ne rozsiahla: poľskí čitatelia ho poznajú ako autora próz, drama­tických prác — no najmä ako vy­nikajúceho básnika. Už po jeho básnickom debute Rytierska balada (1956) bolo zrejmé, že v Gro-chowiakovi získava poľská poé­zia silnú básnickú osobnosť. Toto očakávanie ďalšie Grochowiakove zbierky len potvrdili a zdô­raznili. Jeho knihy Menuet s hro­bárom (1958), Vyzliekanie k spánku (1959), Egreše (1963) a Kánon (1965) možno bez rizika zaradiť k tým básnickým knihám, ktoré majú v poľskej literatúre druhej polovice XX. storočia vyhrade­né trvalé miesto. Grochowiak zomrel v 1979 roku.

Literature ::
Translation ::

minimap