This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Spiró György: Az EU-regény

Portre of Spiró György

Az EU-regény (Hungarian)

Brüsszeli tudósítónk magukat megnevezni nem kívánó forrásokból arról értesült, hogy titkos egyeztetések nyomán küszöbön áll az EU-tagországok számára kötelező irodalomszabvány jóváhagyása. A tárgyalásokon megfigyelőként - szavazati jog nélkül - a 2004-ben taggá váló országok delegációi is részt vettek (a hírek szerint a szlovák, a szlovén és a magyar írószervezetek máris tiltakoztak, mert őket nem hívták meg). A tervezetből tudósítónk egyelőre csak a regényre vonatkozó cikkelyt kapta meg, amelyet az alábbiakban közlünk.

CVIII. Prózairodalom (regény és szomszédos műfajok). A prózának nevezett meseműfaj formális határai a következők:

1. Regénynek a 116 és 367 oldal közötti szöveg nevezendő. Ami ennél kevesebb, az novella, és az EU nem támogatja. Ami ennél több, az nincs, és támogatása is tilos.

2. Betűméret a LXIII. cikkely A. és B. pontjai szerint. 12 pontnál nagyobb vagy kisebb betűméret a regény EU-s támogatását kizárja. Egy oldalon 25 sornál és 60 leütésnél több karaktert elhelyezni tilos.

3. Behúzások, bekezdések, margók a XVII. cikkely 234. és 235. alpontja szerint. Amely mu a 2. és 3. pont követelményeinek nem felel meg, akkor sem minősül regénynek, ha az egyéb kritériumoknak megfelel, és támogatása tilos.

4. A regénynek cselekménnyel kell rendelkeznie, tehát kötelezően van eleje, közepe, vége. E hármasság közös elnevezése a "cselekményív" (action-bow). Cselekményív hiányában regényt az EU területén kiadni, terjeszteni és megírni tilos.

5. A regényben párbeszédeknek és szerzői szövegeknek kell lenniük. Amely szöveg ezek bármelyikével nem bír, nem regény, és támogatása tilos.

6. A párbeszédek és a szerzői szövegek ideális aránya 2/3:1/3. Az ettől való + - 12%-os eltérés tolerálható. Az ennél nagyobb eltérés a muvet a támogatott regények köréből kizárja.

7. A regény szövegében a köznyelvi szavak aránya 99 százalék. A köznyelvi szavak meghatározását lásd az EU-családszabvány "Anya" főfejezet "Anyanyelv" alfejezetében. Köznyelvi szó minden hivatalos EU-nyelvben maximum 5000 lehet, ezeket az egyes EU-tagok Tudományos Akadémiái szabadon, saját hatáskörben határozzák meg, és 2004 végéig minden nyelven a saját költségükön legalább félmillió példányban kiadják, valamint CD-lemezen is hozzáférhetővé teszik. Ami az így meghatározott alapcsókincstől eltér, a még tolerált 1%-ba esik. 2%-os eltérés a regényt a támogatásból kizárja. 1,5%-os eltérés esetében nemzetközi bírálóbizottság dönt, amelynek határozatát az únió Feljebbviteli Nyelvi Bizottsága (E.U. Supreme Language Court) hagyja jóvá vagy veti el (tagjai: a már korábban is EU-tagországokból kettő-kettő, a 2004 májusa után csatlakozó EU-tagországokból egy-egy fő, kivéve Lengyelországot, amely a mezőgazdaságára tekintettel három fővel képviseltetheti magát). A FNB döntése ellen nincs fellebbezés.

8. Tartalmilag regény az, ami elkezdődött, bonyolódott és befejezett cselekményt ír le az EU-tagországok bármelyik nyelvén, a fent részletezett korlátok között.

9. A regény lehet történelmi, társadalmi vagy eksztrém (extreme).

10. Történelmi regény az, amely emberek múltbéli mifenéivel (past-time circumstances) foglalkozik, és a tanulsága EU-szabványos módon humanista (lásd CVL. fejezet VII. alfejezet). Történelmi regényben ún. posztmodern-beavatkozásos eljárás nem alkalmazható.

11. Társadalmi regény az, amely a szerző-korabeli (mai) társadalmat (társadalmakat) írja le (contemporary society [societies] novel), és az EU egyik hivatalos szervezetét sem bírálja.

12. Eksztrém regény az, ami a 10. és a 11. alpontok által meghatározott körbe nem fér bele, de minden egyéb kritériumnak megfelel. Az eksztrém regény támogatása nem érheti el a történelmi és a társadalmi regény támogatásának 20 százalékát.

13. A regény tartalmi ismérvei.
A. A regénynek szereplői vannak, akik a cselekményben részt vesznek. A szereplők maximum 33 egész 1/3 százaléka lehet negatív alak, a többi 66 egész 2/3 százaléknak pozitívnak kell lennie. A százalékszámítás alapja az egyes szereplők oldalszám és említés szerinti előfordulása. Bármilyen hosszúságú belső vagy külső monológ az illető szereplő százalékába számítandó. A negatív szereplők lehetnek iszlám fundamentalisták, öngyilkos merénylők, földönkívüli lények, nácik, fasiszták, bolsevikok, rablógyilkosok, tömeggyilkosok, hullagyalázók, pedofilok és EU-ellenes tüntetők. A pozitív szereplők azok, akik nem negatív szereplők.

B. A regény főszereplői azok, akik a cselekmény több mint 50 százalékában előfordulnak. Akik ennél kisebb gyakorisággal fordulnak elő, azok mellékszereplők. A főszereplők között a negatív szereplők aránya 25 százaléknál nem lehet több. A mellékszereplők között a negatív szereplők aránya ennél magasabb lehet, de a 40 százalékot nem haladhatja meg.

C. A regényben - mind a történelmi, mind a társadalmi, mind az eksztrém almufajt beleértve - kötelezően jelen kell lennie az EU-tagországok népei közötti 1. kibékülés, 2. megegyezés, 3. megbékélés motívumának. Amennyiben ez a három motívum együttesen vagy külön-külön hiányzik, a regény nem támogatható akkor sem, ha minden egyéb kritériumnak megfelel.

D. Különösen ajánlott pozitív főszereplők:
I. Az EU-előtti időkben sok borzalmat emelt fővel és tiszta erkölccsel átélt nagymama, aki unokáit egyedül neveli úgy, hogy az üzleti életben helytálló, törvénytisztelő EU-polgárok váljanak belőlük.
II. A náci és bolsevik börtönöket megjárt, zsidó származású, a kereszténység és a szabadpiac eszméjétől megigazult tudós, aki legalább két afrikai vagy ázsiai árvát fogad örökbe, és őket az üzleti életben sikeres, törvénytisztelő EU-polgárrá neveli.
III. Valamely EU-tagországban nemzeti kisebbségiként élő fiatal férfi vagy nő, aki a maga nemzeti kisebbségét az illető EU-tagország többségi nemzetiségével elfogadtatja, és a lappangó etnikai ellentéteket példaadásával lecsillapítja. A 2004 májusa után csatlakozó EU-tagországok számára különösen ajánlott a roma nemzetiség fiatal, feltörekvő, optimista tagjainak ábrázolása. A roma repperek és népdalénekesnők az ilyen típusú regényben fussanak be szédítő karriert, és értük a többségi társadalom fiataljai rajongjanak elsősorban.
IV. A szexuális tárgyú regények pozitív főszereplője olyan prostituált legyen, akit a szexuális szolgáltatásra gyermekként erőszakkal kényszerítettek, kínoztak, vertek, útlevelét elvették és nedves pincében vagy kínzókamrában tartották, ám sok szenvedés után megszabadul futtatóitól, azokat följelenti, a rendőrség segítségével börtönbe juttatja, és szenvedő társait a rabság alól felszabadítja. Külön 20 százalék plusz-támogatás jár az olyan szexuális regénynek, amelyben a főhős ázsiai, afrikai, délamerikai vagy orosz-ukrán-kazah-türkmén bevándorló. A szexuális tárgyú regényben az AIDS elleni védekezés részletes leírása kötelező, ennek hiányában nem támogatható. A szexuális tartalmú regényben a Kama-Szutra pozitúráin túl más pozitúrát leírni tilos.
V. Egymással korábban háborús vagy ellenséges viszonyban álló EU-tagállamok ifjainak szerelmét a "Romeó és Júlia" történet szerencsés kimenetele révén ajánlatos ábrázolni. Példa: német Romeó és lengyel Júlia - cseh Romeó és német Júlia - lengyel Romeó és litván Júlia - szlovák Romeó és magyar Júlia - olasz Romeó és osztrák Júlia - francia Romeó és német Júlia - nyugatnémet Romeó és keletnémet Júlia - cseh Júlia és szlovák Júlia - osztrák Romeó és német Romeó. A homoszexuális esetek kizárólag akkor támogathatóak, ha a párkapcsolatnak - örökbefogadás vagy génkezelés révén - gyermekáldás az eredménye.
VI. Az EU által támogatható regény tartalmilag korlátozás nélkül foglalkozhat EU-n kívüli témákkal, de csak akkor, ha ez az EU-n kívüli nemzetek érzékenységét nem sérti. Példa: a regény nem kelthet amerikaellenes vagy oroszellenes érzelmeket. Az ilyen regényben az EU-n kívüli szereplőknek csak 5,6 százaléka lehet negatív. EU-n kívüli pozitív, ajánlott szereplők pl. Kennedy elnök, Lincoln elnök, Bőrharisnya, Louis Armstrong, Gorbacsov elnök, Szuvorov tábornok, Nagy Péter cár stb. Negatív szereplő pl. Lee Harvey Oswald, Rettegett Iván, Sztálin, stb.
VII. A sporttárgyú regények pozitív főszereplőinek nem lehet egyetlen pozitív doppingtesztjük sem. A sporttárgyú történelmi regények főszereplőinek ügyében a szerzők és a kiadók előzetesen forduljanak az Európai Történelmi Dopping Szervezethez (EHDO), hogy az illető sportoló exhumálását követően a tesztet földi maradványaikon elvégezzék, s az negatívnak bizonyuljon. Elhamvasztott sportolók a történelmi sportregények pozitív főszereplői - a tudomány mai állása miatt - nem lehetnek.
VIII. Az ifjúsági regények EU-támogatása a könyv összköltségének 75 százalékát is elérheti, ha:
a. fellép a gyermekmunka ellen,
b. fellép a kábítószerezés ellen,
c. fellép a gyermekbunözés ellen,
d. fellép a gyermektelenség ellen (kontraszingli törvény, CVI. fejezet).
Az ifjúsági regény támogatása a 100 százalékot is elérheti akkor, ha bemutatja, hogyan tanulnak meg a regényben szereplő gyermekszereplők egyszerre legalább három, számukra idegen EU-nyelvet - ebből kettő régi, egy pedig új EU-tagország hivatalos nyelve legyen. Az ilyen regények nyelvtanításra alkalmas CD-kiadását az EU teljes egészében finaszírozza akkor is, ha magát a regényt esetleg csak ennél kisebb arányban.
IX. Korábban írt népszeru regények átírását - tekintve, hogy az Európai Únió az eddigi történelmet már a puszta létével is átírja - a pályázat kiírója kilencven százalékban támogatja. Példa: Tolsztoj "Háború és béke" c. muvének átirata tartalmazza Napoleon oroszok iránti szimpátiáját, Moszkvát ne gyújtsa fel és Moszkva ne is égjen le, a francia sereg vereségét az akkoriban még rendkívül hideg orosz tél okozza. A korábbi regények átírására az EU-ban élő Nobel-díjas írókat érdemes felkérni. Nobel-díjas élő szerzővel nem rendelkező EU-tagok Herder-díjas írókat is felkérhetnek.
X. Humanista tartalmú zenés képregények kiadását az EU 100 százalékban finanszírozza, amennyiben azokat nem olvasni, hanem képernyőn nézni és nézés közben hallgatni is lehet. A bevételből az EU Regénytámogatási Döntőbizottsága (European Novel Court) 58 százalékban részesül. A humanista tartalmú zenés, erotikus képregények tiszta bevételének 85 százaléka a Regénytámogatási Döntőbizottságot illeti, amelynek pénzügyileg önfenntartónak kell lennie. (Az erotika és a szexipar részletes megkülönböztetését lásd a VI. fejezetben.)

14. A Regénytámogatási Döntőbizottságban (ENC) az EU-tagok kormánybiztosai 1 fő per ötmillió lakos arányban vesznek részt. Az ötmillió lakosnál kisebb EU-országok egy-egy biztossal képviseltetik magukat. A biztosok alapfizetése nem lehet kevesebb, mint a kiküldő tagország kulturális államtitkárának fizetése, + költségtérítés, + nyelvpótlék, amennyiben anyanyelvükön kívül legalább még egy régi EU-nyelvet alapszinten beszélnek (EU-nyelvvizsga fogadható csak el, ilyet az ENC is szervez). Négy EU-nyelv pótléka ismerhető el, az ötödik után az ENC már nem fizet. Rokonnyelvek esetében (pl. magyar és észt, illetve szlovén, szlovák, cseh, lengyel, illetve dán, svéd, norvég, német, holland) a pótlék összege feleződik. A teljes nyelvpótlék összege a mindenkori alapfizetés 7,9 százaléka. A költségtérítés az illető biztos hazája fővárosának az EU eszmei földrajzi középpontjától való távolságának arányában határozandó meg, kilométerenként 160 euróban.

15. Pályázni a regény szinopszisával (maximum 2 oldal), karakter-leírásával (maximum 4 oldal) és pozitív eszmei mondanivalójával (maximum 3 oldal) lehet az EU bármely hivatalos nyelvén. A többi EU-nyelvre való fordítás költségeit a pályázó viseli, ez 2004-ben nem haladja meg a 35.000 eurót. A pályázathoz a befizetési csekk másolatát mellékelni kell. A támogatás első 15 százalékának odaítélése a szinopszis, a karakter-leírás és az eszmei mondanivaló alapján történik. A teljes összeget a kész kézirat pozitív elbírálása után kapja meg a kiadó, amelyből a szerző részesedése nem lehet 5 százaléknál kevesebb. A sikertelen pályázók a fordítás költségeit nem kapják vissza. Ha a kész kézirat a teljes támogatást bármely okból nem kapja meg, az első 15 százalék 90 százalékát a pályázónak vissza kell térítenie. Amennyiben ezt a pályázó nem teszi meg, a Regénytámogatási Döntőbizottság pert indít a pályázó ellen, és a továbbiakban a pályázási lehetőségből kizárja.

A pályázathoz csatolni kell a kiadó és a szerző születési anyakönyvi kivonatát, állampolgárságát igazoló okiratot, legmagasabb iskolai végzettségét, erkölcsi bizonyítványát, eddigi munkásságának leírását maximum egy oldalon, az eddigi tevékenységéről megjelent legfontosabb 20 cikket három EU- nyelven, amelyből kettő régi, valamint jelenlegi családi állapotát, munkahelyét, nemi irányultságát, a házastárs vagy a közös háztartásban vele élő egyén állampolgárságát igazoló okiratot, hitelesített ujjlenyomatát, valamint kézzel írott nyilatkozatát arról, hogy soha nem volt nácipárt, bolsevikpárt, merénylőegylet, keménymagos szurkolótábor vagy fundamentalista egyház tagja. A fenti csatolmányok bármelyikének hiánya a pályázót a pályázatból kizárja.Source of the quotationAz EU-regény

minimap