This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival

Portre of Mikszáth Kálmán

A Noszty fiú esete Tóth Marival (Hungarian)

Tóth Mihály fölszippant valamit

Egyedül dolgozott irodájában a főispán, tudniillik cigarettahüvelyeket töltögetett meg finomra vágott gálócsi dohánnyal, midőn minden bejelentés és kopogtatás nélkül felrántotta az ajtót Noszty Feri.
– Nos? – kérdé a főispán, hivatalos ridegséggel.
Feri egy csöppet se respektálta most a hivatalbeli főnököt, végigvágta magát a díványon, még a lábait is fölrakta.
– Nos, megkértem Marit, és igent mondott.
Kopereczky felvillanyozva ugrott fel.
– Derék fattyú vagy! Állj fel, hadd öleljelek meg.
Feri aggódva nézett a szomszéd ajtóra, amely nyitva volt.
– Malinka nincs ott – nyugtatta meg Kopereczky. – Vilma egy kicsit náthás, nem megy ki, hát elkérte tőlem mára.
– Mit kért el Vilma, nem értettem?
– Malinkát. Az most dominózik vele egész nap. A szamárságig jó fiú ez a Malinka. No, de beszélj már, hogy volt, mint volt?
– Hja, ha én azt el tudnám mondani! De ha el tudnám, se mondanám el. Tudod, van abban valami nevetséges és ostoba. Az akkori hangulat kell hozzá, a miliő, az erdő csendje, a rókák stb. Egyszóval az erdőben voltunk tegnap, és valahogy úgy jött ki a sor, hogy rendbe jöttünk.
– Gratulálok, sógor. Nagy gondot vettél le a fejünkről. Az öregekkel is végeztél?
– Nem lehetett, mert Pázmár doktort is ott marasztották vacsorára, másrészt jobb szeretem, ha egy kis formát adunk az eljárásnak Az sohase árt.
– Sőt, használ. Élni se tudna az ember a formulák nélkül.
– Azért is jöttem legellőbben hozzád, hogy fölkérjelek, légy szíves, vállald el a kérői tisztet.
– Parancsolj velem, kérlek.
– Amely formalitást betartani főleg azért jó, mert én magam egy szót se ejthetnék anyagi kérdésekről, de te ezeket is érintheted, és dűlőre viheted az öregúrnál.
– Abban igazad van.
– Midenekelőtt, hiszen jól tudod, adósságaim vannak. Ezeket ki kell fizetnem. S azután se élhetek apanázsból, mint valami nyugalmazott hivatalnok. Az öregúrnak elég pénze hever itt Bontóvárott, és egyebütt takarékpénztáraknál, vegyen a leányának birtokot. Vagy adja át nekünk Rekettyést, ő pedig szerezzen magának másikat. Szóval, te elég ügyes vagy, hogy a körülmények és az ott fújdogáló szelek szerint kivasalod a lehető legtöbbet.
– Csak bízd rám, sógor. – Tehát rendben van?
– Tartom szerencsémnek. Holnap délelőtt áthajtatok, azután csapunk olyan lagzit, hogy a macskák is pezsgőt isznak. De most gyere át Vilmához, és mondd el neki az eset poétikus részét… A prózát majd elintézem én.
Bár még titokban illett volna tartani a hírt, gyorsan száguldott szét a rokonság közt. Vilma átszaladt vele Rágányosékhoz, Feri ebédre Voglányba ment, s Máli nénivel szőtték a rózsaszínű terveket a jövőre. Az öreg Nosztynak maga Kopereczky sürgönyözte meg „in Blumen”: „Feri beleharapott a dinnyébe, a dinnye érett.” Az öreg a képviselőházban kapta meg a sürgönyt, megértette, és legott vonatra ült; sőt, a furcsa sürgöny tartalma a telegrafista kisasszony révén a nagyközönség közé is kiszivárgott, s mint az alkorán képletes kifejezései, különféle magyarázatok mártásában keringett. A nap folyamán a Horthok, Ilvánczyak is megtudták falujokban, és másnap úgyszólván az egész úri család összegyülekezett a Vilma termeiben. Értesülvén, hogy a főispán Rekettyésen van az ügy végleges rendezése céljából, nagy érdeklődéssel várták megérkezését és az új híreket. Feri egy csöppet sem volt ideges. „Biztos vagyok a dolgomról.” A tatár hercegnő pedig éppen úgy fogta fel a dolgot, hogy a szülék roppant boldogok lesznek, hogy végre Mariban is megmozdult az a kis húsdarab, amely annyi bajt csinál a világban; az öregeknek unoka kell, és ha egy fiú találna jönni, az öreg Tóth meg is bolondul örömében. Nagy pipafüst volt a szobákban, de az mind rózsaszín párának látszott e gőgös urak és hölgyek előtt, kik e füstalakzatokból a Noszty-címer ágaskodó bivalyát látták izmosan kibontakozni. Ferit valóságosan ünnepelték, kényeztették, mint a hadjáratból megtért mesebeli királyfit, aki zsákmányul hozta a csodálatos bülbülmadarat, melynek dalától mindnyájan megifjúhodnak. Nem tréfa az! Ő volt a család nyűge eddig, s most ő lesz a nábobja, a szeme fénye; a Tóth-vagyonról tömérdek szó esett.
Csodálatosan nőtt, nőtt, mióta képzeletben Noszty-kézen van, oly gyorsan nőtt, hogy olyan gyorsan nem fogyhat akkor sem, ha tényleg Noszty-kézen lesz.
A közörömből mindenki kivette részét, csak az öreg Noszty volt nyugtalan. Nem biztos az még. Nem jó a medve bőrére előre inni. Tóth Mihály furcsa ember. De miután ebédre sem jött haza a főispán, az ő skrupulusai is kezdtek eltünedezni. Ha ebéden ott maradt, hát akkor bizonyosan tárgyalnak, ha pedig tárgyalnak, akkor bizonyosan megegyeznek.
Délutánra már olyan jó kedve szottyant, hogy egy kis ferblit indítványozott, úgyis a családban marad a pénz, s mire estefelé megjött Kopereczky, már akkorra egy csinos összeget el is vesztett a menye hozományából. Ahogy a hintó begurult, mindenki az ablakhoz rohant, s nem mint a hajdani jósok az állati belekből, hanem különféle más jelből igyekeztek kitalálni az eredményt.
– Izrael vidám – mondá a főispánné –, fütyörészve jön fel a lépcsőkön.
– Bubenyik fején félre van csapva a vadászsapka. Bubenyik be van rúgva – figyelte meg Homlódy.
– Nagy traktában voltak – jegyezte meg a tatár hercegnő.
Végre fölérkezett Kopereczky, nehéz léptei egyre közelebb hangzottak, de ez egy örökkévalóság volt, míg benyitott.
– Széna vagy szalma? – kiáltók négyen is, mialatt az elbizakodott Feri nagy flegmával fésülte a bajuszát, egy zsebtükröt tartva maga elé. – Szalmáról szó sincs – nyilatkoztatta ki a főispán, bizonyos fontoskodással –, de a széna sincsen még lekaszálva.
Egy kis lehangoltság keletkezett.
– Nem értjük!
Feri maga is meghökkent.
– Hát ne tréfálj – mondá türelmetlenül.
– Az ördögnek tartoztam egy úttal – folytató Kopereczky, s az arcok még jobban kezdtek elsötétedni –, nem volt szerencsém.
– Izrael, az istenért, megölsz bennünket – pirongatta Vilma. – Beszélj már világosan. Ideadta Tóth a leányt, vagy nem adta?
– Nem adta – felelte Kopereczky nagy léleknyugalommal, és egy kis művészi szünetet tartott, mialatt kínos, temetői csönd állt be a szobában –, mert nem adhatta, nem lévén mostanság otthon.
– Tehát nem is beszéltél vele?
– Természetesen nem beszéltem, mert még tegnap utazott el Trencsénbe, sürgönyt kapott, hogy a sógorát, Velkovicsot megütötte a guta, elment a temetésére és a családi ügyek rendezésére.
Nagy lidércnyomás alól szabadultak fel a kedélyek.
– No, hála istennek, akkor hát nem romlott el semmi.
– Sőt, minden a lehető legfényesebben áll – erősítette Kopereczky.
Elbeszélte aztán, hogy az asszonyok előtt nem titkolta el, mi járatban van, mire ők megnyugtatták, hogy Mari még tegnapelőtt este őszintén elmondta szüleinek az erdőben történt jelenetet, és azt is kijelentette, hogy vagy Ferihez megy férjhez, vagy senkihez, és hogy az öregúrnak nem volt ez ellen semmi kifogása, ellenkezőleg, kijelentette, hogy Feri neki rokonszenves, és ha egy kicsinyt megkomolyodik, kiváló ember lesz belőle.
Körülbelül minden arc kiderült. Hisz ez már annyi, mint bizonyos. Feri már vőlegénynek tekinthető. Csak Ferit nyomta az a gondolat, hogy Velkovicsot megütötte a guta. Miért éppen Velkovicsot? Nem tudott inkább valaki mást megütni? Sehogy sem tetszett neki, hogy éppen Trencsénbe kellett utaznia Tóth úrnak.
– És miben maradtatok? – kérdé Kopereczkytól.
– Hát miben maradtunk volna? Az esküvő idejét majd megállapítjátok magatok ketten. Tóthné olyasvalamit említett, hogy őszre szeretné.
– Az messze van!
Kopereczky pajkosan hunyorgatott.
– Értelek, kópé. Micsoda édes kis teremtés! Nem tudtam betelni a nézésével, s mikor elkezdtem a képzeletemben vetkőztetni, s egyenkint hullottak le róla a réklik és a szoknyák…
– Utálatos vagy, Izrael! – szakította félbe a főispánné. – Sohasem nézhetek többé nyugodtan a szemedbe, ha meggondolom, hogy milyen paráznaság lakik bennök.
– Mikor jön haza az öregúr? – kérdezte Feri.
– Nem tudják. Azért neked legyen rá gondod, mert megígértem, hogy mihelyt hazajön, felkeresem. Ámbár Mari azt mondta, hogy nem okvetlenül szükséges, vagyis hozhatod már a gyűrűket…
– Nem, az nem volna illendő – vélte Homlódyné –, az apát be kell várni az eljegyzésre.
Feri mindamellett még aznap megrendelte a gyűrűket Skarba ezüstművesnél, a kezdőbetűket és az évszámot vésette belülre. Ennek a híre is gyorsan elterjedt a városban, s egymást érte a sok gratuláció, faggatás, kérdezősködés. Meg is bánta a dolgot, mert úgy járt, mint azok a szerencsefiak, akiknek a sorsjegyét kihúzzák. A hitelezők elhallgattak ugyan, sőt, új pénzeket jöttek felkínálni, persze jó kamatra, mert hiszen még levegőben lóg a tündérvár – vagyis libalábon forog (ahogy a csípős nyelvűek jegyezték meg), de ahelyett özönével jöttek a kéregetők, a feltalálók, akiknek csak éppen egypár száz forintra volna szükségük, hogy nagy dologgal ajándékozzák meg a világot, s íme, itt van egy vérbeli gavallér, aki egy garmada pénzhez jut, ezt jó lesz most mindjárt melegiben megfogni, jöttek azok a bizonyos özvegyasszonyok, akiknek a férjeik a forradalomban estek el, jöttek a jótékony egyletek, megválasztották dísztagnak, előkerültek a poklok zugából is régi iskolatársak, akiknek mind kellett valami. Klementy szerkesztő egy kis baráti kölcsönt kért, amit lehetetlen megtagadni, mártsak azért is, hogy valahogy ki ne írja lapjában az érdekes hímenhírt (azért, hogy majd kiírja annak idején, új kölcsön következik). De ki győzné sorban elszámlálni, hogy az ilyen szerencsének mivel van a másik oldala kibélelve. Legkellemetlenebb volt az öreg Noszty, kit (de köztünk maradjon a szó), csőddel fenyegettek a pesti hitelezői, s kapóra jött a „dinnye”-távirat, hogy egy kis pénzműveletre használja fel a helyzetet. Ferivel egy tízezer forintos váltót íratott alá, melyre most már Kopereczky is alákanyarította a nevét. Hiszen nem lehet úgy hagyni, mert ha az öreg ellen most csődöt kérnek, akkor esetleg összeomlik az egész dolog, s minden eddigi pénze elúszik Ment hát Kopereczky is a pénze után.
Ferinek szintén ki kellett magát húznia, hirtelen megvette a Topsich gróf négy fekete lovát, s azon hajtatott Rekettyésre, úgy ment az a négy ló, mint négy páva, még a föld is érezni látszott kényes lépkedésüket. Tóth még mindig nem jött haza, azt írta, hogy a megboldogult Velkovics nagy rendetlenségben hagyta családját, tehát addig marad ott, míg tűrhető állapotokat tud teremteni. És hát csak maradjon, nem hiányzik most senkinek. Mari boldogan turbékolt Ferijével, Tóthné pedig még szerelmesebb volt leendő vejébe, mint a leánya. Vasárnap a Feri fogatán látogatást tettek a voglányi várkastélyban, ott is ebédeltek, a tatár hercegnő még a helyüket is megfújta, úgy megbecsülte. Hej, de más világ az ezeknél a nagyuraknál! Ott a kanalak és kések is másképp csörögnek, mint közönséges helyen.
Azontúl is majd minden nap átment Feri Rekettyésre, amikor pe dig nem mehetett, legalább Pimpósi vitt el egy bokrétát, lóháton üzenetet vive, hozva. Mindig közte volt, hogy az öreg tekintetes úr még nem érkezett meg.
Két hét is elmúlt, a júliusi nagy hőségek beütöttek, és Tóth még mindig nem jött. Már Kopereczky is türelmetlen lett, Pestre kellett volna mennie, de napról napra halasztotta, hogy előbb Tóthtal végez – s azután megy a Császárfürdőbe a reumás lábával. Maga Feri is elutazott, egy Zemplén megyében lakó gróf feloszlatta a versenyistállóját, no hát, ezt az alkalmát nem szabad elmulasztani, hátha könnyű módon juthat ott az önkéntes árverésen nemes állatokhoz, amelyekben Mari is örömét fogja találni; a vasúton azonban azt hallotta, hogy egy másik grófnak eladó a Balatonon dangubáló jachtja, és hogy most éppen meg van szorulva, vesztett a kaszinóban, potom áron meg lehetne szerezni! Ferinek a jacht új szeget ütött a fejébe.
Teringette, egy jacht! Ez már valami. Milyen fölséges nászutazás lenne ide-oda őgyelegni a Balatonon, saját jachton! Ilyet még egyetlen Noszty sem produkált. Fogta magát, az első állomáson kiszállt, s a zempléni árverés helyett nekivágott a dunántúli útnak, Siófokra.
Hogy ím távol volt Feri, most már éppen semmit se tudott Kopereczky Tóth úr felől. De hát mire való a főispáni hatalom? Legott egy meghagyást intézett a rekettyési állomásfőnökhöz, hogy az naponként értesítse, hogy megjött–e már Tóth Mihály vagy sem, ami aztán meg is történt, de mindig az, hogy még nem érkezett meg.
Még az ágyban feküdt egy reggel, mikor Bubenyik sürgönyt hozott be ezüsttálcán és egy névjegyet. A főispán a sürgönyt bontotta fel előbb, s bosszúsan a padlóra dobta; a szokásos jelentés volt benne az állomásfőnöktől: „Tóth Mihály ma sem érkezett meg”, majd a névjegy után nyúlt, azon meg az volt írva: „Tóth Mihály”.
– Ő maga van itt? – csodálkozott a főispán.
– Ő maga!
Kopereczky vidáman ugrott ki ágyából.
– Vezesd be hamar az elfogadó szobába, s vigyél be szivart és konyakot. Mondd, hogy öt perc alatt rendelkezésére állok.
De még talán annyi se telt el, már felöltözött, s szaladt be Tóth Mihályhoz, kordiálisan belecsapva a kezébe, s megrázva azt, hogy szinte ropogott erős markában a becsületes kérges tenyér.
– Isten hozta, isten hozta, kedves bátyám! No, ez igazán nagy meglepetés. Annak a mafla rekettyési állomásfőnöknek meghagytam, hogy értesítsen a megjöveteléről, mert én akartam önhöz menni. S képzelje, a szamár még ma is azt sürgönyzi, hogy ön nem érkezett meg. Nem lehet ezekben az emberekben megbízni.
– Az állomásfőnöknek igaza volt, mert nem szálltam ki Rekettyésen, egyenest idejöttem a mai reggeli vonattal.
– Úgy? Hát foglaljon helyet, kedves bátyám. Ide, ide, ebbe a puha karszékbe…
De Tóth Mihály állva maradt; egy csöppet se vidult föl, ahogy a látogató szokott a szívélyes fogadtatásra viszonzásul, halvány arcán mély szomorúság ült, melyet talpig fekete ruhája csak kiemelt; még a meleg kézszorítást is mintegy húzódozva fogadta, mint akinek valami bankóból tévedésből többet adnak ki, mint amennyi jár.
– Egy igen különös ügyben vagyok bátor tiszteletemet tenni méltóságodnál. Nem is tudom, hogy és hol kezdjem…
– Kezdheti, ahol tetszik, kedves Tóth bácsi, és nem is olyan különös már, mert nem ön kezdi, ön csak folytatja. Hiszen én voltam a kezdő, azért kerestem fel a múltkor Rekettyésen. Hja, ezek a fiatalok! Az ember fölneveli a kis madárkát, aztán egyszer csak megnő a szárnya és hess, elröpül a fészekből. De hát miért nem ül le, Tóth bácsi?
– Köszönöm, de már csak állva maradok. Hát iszen éppen azért jöttem, mert a feleségem megírta, hogy megtisztelte méltóságod a házamat, és arról is értesített, hogy újólag készül hozzám bizonyos ügyben.
– Hát az csak természetes – szólt Kopereczky a kezeit dörzsölve.
– Meg akartam előzni, és otthon ki sem szállva, egyenesen idejöttem Trencsénből.
– Igen szép öntől, hogy meg akart a fáradságtól kímélni, de ezzel rosszat is tett, mert megfosztott néhány kellemes órától, melyet a családja körében tölthettem volna ebből kifolyólag.
Tóth úr mohón kapott ezen a hivatalos kifejezésen; éppen ilyenforma kíméletes kifejezést keresett szűk szótárában.
– „Ebből kifolyólag”, méltóztatott mondani. Ez az, ami engem aggasztott. Ettől akartam megkímélni méltóságodat, mivelhogy…
– Nem értem önt!
– Mivelhogy abból a dologból már nem lesz semmi – mondta Tóth Mihály szelíden, egyszerűen.
– Melyik dologból?
– Amelyből kifolyólag hozzám akarna jönni méltóságod.
– Én a Noszty sógorom ügyét értem – lihegte Kopereczky izgatottan.
– Én is – felelte Tóth Mihály. – Nem akarom azt a színt adni a dolognak, hogy a főispán úr, illetve a szolgabíró úr kosarat kapott, hát arra jöttem kérni, ne méltóztassék engem emiatt fölkeresni, s különösen kegyeskednék oda hatni a szolgabíró úrnál, hogy a leányomat, kinek bizonnyal fájdalmat okoz az én elhatározásom, ezentúl, mint lovagias úrhoz illik, mivel a házassági kapocs teljesen lehetetlen, kerülje.
Kopereczky elsápadt, a haja fölborzolódott az égnek, ajkai rángatózni kezdtek, majd sebesen nyargalt föl s alá a szobában, feldöntve a kis asztalkák közül egyet.
– Hát meg van ön veszve, édes Tóth? Hát tudja ön, mit cselekszik? – Amit egy becsületes apának kell cselekedni.
– Nem fél ön, hogy a sógorom hasba lövi?
– Én semmitől se félek.
– Hiszen nekem azt mondta a neje, hogy ön örömmel veszi tudomásul a Noszty szándékát.
– Ez akkor volt; most másképp határoztam.
– Gondolja meg, leánya szereti Nosztyt, s boldogtalanná teszi ezt a kedves teremtést.
– Azt is meggondoltam.
– De legalább az okot mondja meg.
– Nem szándékom az okot megmondani.
Ez a csökönyösség a dühöngésig fokozta a Kopereczky felindulását, nem bírta már magát türtőztetni. A csengettyűhöz rohant, s olyat rántott rajta, hogy a bojtos zöld zsinór leszakadt, vérbe borult szemekkel dobta a padlóra Tóth úr elé:
– Vigyázzon, Tóth, vigyázzon! – rikácsolta. – A sógorom nem hagyja ezt annyiban, magyarázatot fog öntől követelni.
Tóth Mihály szomorúan rázta a fejét.
– Azt ő bizonnyal nem fogja cselekedni.
Ezzel meghajtotta magát, és távozott. Az ajtóban egymást keresztezték a befelé rohanó Bubenyikkal.
– Mit parancsol, mélt…
De már abban a szempillanatban visszaesett a szó a torkába, mert olyant csattant képén a Kopereczky hatalmas tenyere, hogy künn az előszobában is meghallhatta a távozó Tóth.
Bubenyik fölszisszent s jajgatni kezdett, míg a báró föl s alá szaladgálva fújt, mint egy megvadult bika, majd némileg lecsillapodván, rárivallt Bubenyikra.
– Ne ordíts, marha! Hát nem látod, hogy ez csak forma, hogy ezt voltaképpen Tóth helyett kaptad. Nem bírtam már magammal, Bubenyik. Muszáj volt valakit pofon ütni.PublisherUnikornis Kiadó, Budapest
Source of the quotationp. 329–335.

Die Geschichte des jungen Noszty mit der Mari Tóth (German)

Mihály Tóth schnappt etwas auf

Der Obergespan arbeitete allein in seinem Büro, das heißt, er war dabei, Zigarettenpapier mit feingeschnittenem Gálócser Tabak zu füllen, als Ferenc Noszty ohne jede Anmeldung und jedes Anklopfen die Tür aufriß.
«Nun, was gibt's?» fragte der Obergespan mit amtlicher Schroffheit.
Feri brachte jetzt dem Vorgesetzten keinerlei Respekt entgegen, er warf sich der Länge nach auf den Diwan, legte sogar die Beine darauf.
«Nun, ich habe um Mari angehalten, und sie hat ja gesagt.»
Kopereczky sprang auf, wie elektrisiert.
«Bist ein braver Bengel! Steh auf, damit ich dich umarmen kann.»
Feri blickte besorgt auf die Türe zum Nachbarzimmer, die offenstand.
«Malinka ist nicht da», beruhigte ihn Kopereczky, «Vilma ist ein bißchen erkältet, sie geht nicht aus, sie hat ihn für heute von mir erbeten.»
«Ich habe nicht verstanden, was hat Vilma erbeten?» «Malinka. Der spielt jetzt den ganzen Tag Domino mit ihr. Dieser Malinka ist ein so lieber Bursche, daß er sich selbst für Eseleien hergibt. Indessen, sprich doch endlich: wie war es, wie hat es sich abgespielt?»
«Tja, wenn ich das erzählen könnte! Doch selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht erzählen. Es gibt darin, weißt du, etwas Lächerliches und Dämliches. Es brauchte dazu die gleiche Stimmung, die Umgebung, die Waldesstille, die Füchse, und so weiter. Kurzum, wir waren gestern im Wald, und es hat sich so ergeben, daß wir übereingekommen sind.»
«Ich gratuliere dir, Schwager. Du hast uns von einer großen Sorge befreit. Hast du die Sache auch mit den Alten zu Ende gebracht?»
«Es war nicht möglich, denn sie hatten auch Doktor Pázmár zum Nachtessen zurückbehalten, anderseits ist es mir lieber, wenn wir dem Vorgehen ein wenig Form geben. Das schadet nie.»
«Es nützt sogar. Nicht einmal leben ließe es sich ohne Formeln. »
«Darum auch bin ich vor allem einmal zu dir gekommen, um dich zu ersuchen, du mögest so lieb sein und das Amt des Brautwerbers übernehmen.»
«Verfüge über mich, bitte.»
«Es empfiehlt sich schon deshalb, diese Formalität einzuhalten, weil ich selber über materielle Fragen nicht ein Wort verlieren dürfte, während du auch die berühren und beim alten Herrn eine Entscheidung herbeiführen kannst.»
«Da hast du recht.»
«Vor allen Dingen, du weißt es ja wohl, habe ich Schulden. Die muß ich bezahlen. Auch nachher kann ich aber nicht aus einer Rente leben wie irgendein pensionierter Beamter. Der alte Herr hat hier in Bontóvár und anderswo in Sparkassen genug Geld herumliegen, er soll für seine Tochter ein Gut kaufen. Oder Rekettyés uns übergeben und sich selber einen anderen Grundbesitz erwerben. Mit einem Wort, du bist geschickt genug, um unter den gegenwärtigen Umständen und bei den Winden, die dort wehen, aus ihm das Höchstmögliche herauszuholen.»
«Überlaß es nur mir, Schwager.» «Das wäre also in Ordnung?»
«Es gereicht mir zur Ehre. Morgen vormittag lasse ich mich hinüberkutschieren, und dann machen wir eine solche Hochzeit, daß selbst die Katzen Champagner trinken werden. Komm jetzt aber herüber zu Vilma und erzähle ihr den poetischen Teil der Geschichte ... Die Prosa werde ich erledigen.»
Obwohl es sich einstweilen noch gehört hätte, die Nachricht geheimzuhalten, verbreitete sie sich unter der Verwandtschaft dennoch rasch. Vilma lief zu den Rágányos hinüber, um sie mitzuteilen, Feri wiederum fuhr nach Voglány zum Mittagessen, und zusammen mit Tante Máli schmiedete er rosige Zukunftspläne. Den alten Noszty setzte Kopereczky selber mit einem Telegramm «durch die Blume» ins Bild: «Feri hat in die Melone gebissen, die Melone ist reif.» Der Alte bekam das Telegramm in der Abgeordnetenkammer, verstand es und bestieg sogleich den Zug; der Inhalt des sonderbaren Telegramms sickerte durch das Telegraphenfräulein sogar zum breiten Publikum durch und wurde, wie die bildlichen Ausdrücke des Korans, in der Sauce verschiedenartiger Auslegungen herumgeboten. Im Verlaufe des Tages erfuhren die Nachricht auch die Horths und die Ilvánczys in ihrem Dorfe, und am folgenden Vormittag versammelte sich sozusagen die ganze vornehme Sippe in Vilmas Gemächern. Nachdem sie erfahren hatten, daß der Obergespan zur endgültigen Regelung der Angelegenheit in Rekettyés weile, warteten sie nun mit großem Interesse auf seine Rückkehr und die weiteren Neuigkeiten. Feri selber war kein bißchen nervös: «Ich bin meiner Sache sicher. » Die Tatarenprinzessin hielt gar dafür, daß die Eltern unendlich glücklich sein würden, da sich in Mari jenes kleine Stückchen Fleisch, das in der Welt soviel Unheil stifte, endlich geregt habe; die Alten brauchten ein Enkelkind, und wenn es gar ein junge sein sollte, werde der alte Tóth vor Freude womöglich den Verstand verlieren. Dichter Pfeifenrauch hing in den Zimmern, doch diesen hoffärtigen Herren und Damen erschien er als lauter rosaroter Dunst; sie sahen aus diesen Rauchgebilden den sich bäumenden Büffel des Noszty-Wappens wuchtig hervortreten. Sie feierten Feri geradezu, verhätschelten ihn wie einen vom Feldzug zurückgekehrten Märchenprinzen, der als Beute den wunderbaren Bülbülvogel mitgebracht hat, dessen Gesang sie alle verjüngen sollte. Das war nun kein Scherz! Bisher hatte er als der Klotz der Familie gegolten, fortan würde er ihr Nabob und Augenlicht sein; über das Tóth-Vermögen fielen unzählige Worte.
Seit sich dieses Vermögen in den Vorstellungen in Noszty-Händen befand, wuchs es auf wundersame Weise fortwährend, wuchs so schnell, daß es mit ähnlicher Geschwindigkeit nicht einmal dann würde zusammenschrumpfen können, wenn es sich einmal wirklich in Noszty-Hand befinden sollte.
Jedermann nahm an der allgemeinen Freude teil, nur der alte Noszty war unruhig. «Es ist noch nicht sicher. Man soll das Fell des Bären nicht im voraus verkaufen. Mihály Tóth ist ein sonderbarer Mann.» Nachdem aber der Obergespan auch zum Mittagessen nicht heimgekehrt war, begannen selbst seine Skrupel zu schwinden. Wenn er zum Mittagessen dort bleibt, dann bedeutet dies gewiß, daß sie verhandeln; wenn sie aber verhandeln, dann werden sie sich bestimmt einigen.
Bis zum Nachmittag steigerte sich dann seine Laune derart, daß er ein kleines Färbelspiel vorschlug, das Geld bleibe ohnehin in der Familie, und als Kopereczky gegen Abend ankam, da hatte er bereits eine hübsche Summe von der Mitgift seiner Schwiegertochter verloren. Alle liefen zum Fenster, als die Kalesche hineinrollte, und unähnlich den einstigen Wahrsagern, die ihre Voraussagen beim Betrachten von Tierinnereien machten, suchten sie das Ergebnis aus verschiedenen anderen Zeichen zu erraten.
«Israel ist fröhlich», sagte die Frau des Obergespans, «er pfeift vor sich hin, kommt so die Treppen hinauf.» «Auf dem Kopf Bubenyiks sitzt die Jägermütze schief. Bubenyik ist betrunken», teilte Homlódy seine Beobachtung mit.
«Sie kommen von einem großen Gastmahl», bemerkte die Tatarenprinzessin.
Endlich langte Kopereczky oben an, seine schweren Schritte tönten immer näher, doch es schien eine Ewigkeit, bis er dann die Tür öffnete.
«Ja oder nein?» riefen gleich vier Leute, während der übermütige Feri einen Taschenspiegel vor sich hielt und sich mit großem Phlegma den Schnurrbart kämmte.
«Von einem Nein ist keine Rede», erklärte der Obergespan mit einer gewissen Wichtigtuerei, «aber das Heu ist noch nicht im trockenen.»
Eine kleine Verstimmung stellte sich ein. «Wir verstehen nicht!»
Feri selber war auch betreten.
«So mach keine Witze», sagte er ungeduldig.
«Mein Ausflug war für die Katz», fuhr Kopereczky fort, und die Mienen begannen sich noch mehr zu verdüstern. «Ich hatte kein Glück.»
«Uni Gottes willen, Israel, du bringst uns um», schalt ihn Vilma. «Sprich endlich klar. Hat Tóth das Mädchen hergegeben oder nicht?»
«Er hat sie nicht hergegeben», antwortete Kopereczky mit großer Seelenruhe und machte eine kleine kunstvolle Pause, während im Raum qualvolle Grabesstille eintrat, «er konnte es nämlich nicht tun, da er sich zur Zeit nicht zu Hause aufhält.»
«Du hast mit ihm also gar nicht gesprochen?» «Natürlich nicht. Er ist bereits gestern nach Trencsén gereist, er hat eine Telegramm bekommen, daß seinen Schwager, Velkovics, der Schlag getroffen hat; er ist hingefahren zur Beerdigung und will auch die Familienangelegenheiten in Ordnung bringen.»
Die Gemüter fühlten sich von einem schweren Alpdruck befreit.
«Nun, Gott sei Dank, dann ist ja nichts verdorben.» «Im Gegenteil, es steht alles so glänzend wie nur möglich», bestätigte Kopereczky.
Er erzählte hernach, daß er vor den Frauen den Grund seines Besuchs nicht verheimlicht habe, worauf sie ihn beruhigt hätten: Mari habe ihren Eltern am gleichen Abend schon ehrlich vom Auftritt im Wald berichtet und auch erklärt, daß sie entweder Feri oder sonst niemanden heiraten werde. Der alte Herr habe nichts einzuwenden gehabt, vielmehr habe er gesagt, daß Feri ihm sympathisch sei und daß er, wenn er mit der Zeit ein wenig an Ernsthaftigkeit gewinne, einen hervorragenden Mann abgeben werde.
So ungefähr alle Gesichter erhellten sich. «Das ist ja schon so gut wie sicher. Man kann Feri bereits als Bräutigam betrachten.» Feri allein fühlte sich vom Gedanken bedrückt, daß der Schlag Velkovics getroffen hatte. Warum gerade Velkovics? Hätte er nicht lieber jemand anders treffen können? Es gefiel ihm gar nicht, daß Herr Tóth ausgerechnet nach Trencsén hatte reisen müssen.
«Und wie seid ihr verblieben?» fragte er Kopereczky. «Wie hätten wir denn verbleiben sollen? Den Zeitpunkt der Hochzeit werdet ihr schon zu zweit festlegen. Frau Tóth meinte, sie möchte sie im Herbst halten.»
«Das ist noch weit!»
Kopereczky zwinkerte schelmisch.
«Ich verstehe dich, du Schlingel. Welch ein süßes kleines Geschöpft Ich habe mich an ihr nicht sattsehen können, und als ich dann in meiner Vorstellung begann, sie zu entkleiden, und die Blüschen und Röcke nach und nach herunterfielen. . . »
«Du bist widerwärtig, Israel!» unterbrach ihn seine Frau. «Ich kann dir nie mehr ruhig in die Augen blicken, wenn ich bedenke, wieviel Unzüchtigkeit sie bergen.»
«Wann kommt der alte Herr nach Hause?» fragte Feri. «Man weiß es nicht. Habe darum du ein Auge darauf, denn ich habe versprochen, ihn zu besuchen, sobald er heimgekehrt ist. Obwohl Mari gesagt hat, dies sei nicht unbedingt notwendig, will heißen, du darfst dich mit den Ringen bereits einstellen...»
«Nein, das wäre nicht schicklich», meinte Frau Homlódy, «man muß mit der Verlobung bis zur Rückkehr des Vaters warten.»
Feri indessen bestellte gleichentags schon die Ringe beim Silberschmied Skarba, er ließ die Initialen und die Jahreszahl auf die Innenseite eingravieren. Auch diese Neuigkeit verbreitete sich rasch in der Stadt, und die vielen Gratulationen, Erkundigungen und Fragereien folgten einander auf dem Fuß. Er bereute bald seine Tat, denn ihm erging es wie jenen Glückspilzen, die in der Lotterie das große Los gezogen haben. Die Gläubiger verstummten zwar, sie anerboten sich sogar, neues Geld vorzustrecken - natürlich bei tüchtigen Zinsen, denn das Feenschloß stand einstweilen noch in der Luft erbaut, die gebratene Taube war noch niemandem ins Maul geflogen (das heißt, die gebratene Gans, wie einige mit schärferer Zunge bemerkten). Statt dessen kamen aber Bittsteller in Fluten: Erfinder,: die gerade nur einige hundert Forint brauchten, um dieser Welt ein bedeutendes Geschenk zu machen - und siehe, da hat man einen Vollblutkavalier, der einen Haufen Geld besitzen wird, es empfiehlt sich, den jetzt gleich einzufangen; es kamen jene gewissen Witwen, deren Männer in der Revolution gefallen waren, es kamen wohltätige Vereinigungen und wählten ihn zum Ehrenmitglied, alte Schulkameraden, die immer etwas brauchen, fanden sich selbst aus den hintersten Winkeln der Hölle ein. Redakteur Klementy bat ihn um eine kleine freundschaftliche Anleihe, die sich unmöglich verweigern ließ - schon um zu verhindern, daß er die interessante Nachricht über die geplante Ehe in seine Zeitung brachte (dafür, daß er sie später, wenn es soweit sein sollte, in die Zeitung bringt, wird eine neue Anleihe fällig).
Doch wer vermöchte der Reihe nach aufzuzählen, womit die Kehrseite solchen Glücks gefüttert ist. Am unangenehmsten nahm sich der Fall des alten Noszty aus, dem seine Gläubiger in Budapest (doch dies möge unter uns bleiben) mit dem Bankrott drohten; das «Melonen»-Tele-gramm kam für ihn darum wie gerufen, damit er die Lage zu einer kleinen finanziellen Operation benutzen konnte. Er ließ von Feri einen Wechsel für zehntausend Forint unterschreiben, auf den nun auch Kopereczky schon seinen Namenszug hinschlängelte. Er durfte ja den Dingen nicht ihren Lauf lassen, denn hätte man gegen den Alten jetzt Konkurs beantragt, dann wäre vielleicht der ganze Bau eingestürzt und hätte all sein Geld, das er in die Sache gesteckt hatte, unter sich begraben. Auch Kopereczky lief also hinter seinem Geld her.
Feri mußte ebenfalls etwas bessere Figur machen; rasch entschlossen kaufte er die vier Rappen des Grafen Topsich und ließ sich jeweils so nach Rekettyés kutschieren; wie vier Pfauen, so zogen die vier Pferde hin, selbst die Erde schien ihr prächtiges Schreiten zu spüren. Tóth war immer noch nicht heimgekehrt, er hatte geschrieben, Velkovics selig habe seine Familie in großer Unordnung zurückgelassen, er werde folglich bleiben, bis es ihm gelungen sei, erträgliche Zustände zu schaffen. Möge Tóth denn auch ausbleiben, er fehlt jetzt niemandem. Mari gurrte glücklich zusammen mit ihrem Feri, und Frau Tóth war in ihren künftigen Schwiegersohn noch verliebter als die Tochter. Am Sonntag machten sie mit Feris Gespann einen Besuch im befestigten Schloß von Voglány, sie nahmen auch das Mittagsmahl dort ein, die Tatarenprinzessin umsorgte und verhätschelte sie, überschüttete sie mit Ehren. Oh, wie anders doch die Welt bei diesen hohen Herrschaften ist! Hier klirren selbst die Löffel und Messer auf andere Art als an gewöhnlichen Orten.
Feri fuhr auch hernach beinahe jeden Tag nach Rekettyés hinüber, und wenn er nicht dazu kam, dann brachte zumindest Pimpósi hoch zu Roß einen Strauß und eine Nachricht hin und eine Nachricht auch zurück. Letztere enthielt stets die Mitteilung, der alte wohlgeborene Herr sei noch nicht nach Hause zurückgekehrt.
Zwei Wochen waren bereits vergangen, die große Hitze der Julitage stellte sich ein, und Tóth ließ sich immer noch nicht sehen. Selbst Kopereczky war schon ungeduldig geworden; er hätte nach Pest fahren sollen, verschob aber die Reise von Tag zu Tag: er wolle zuerst die Sache mit Tóth zu Ende bringen und erst dann mit seinem rheumatischen Bein ins Kaiserbad zur Kur fahren. Feri selber war auch verreist: ein im Komitat Zemplén wohnhafter Graf löste seinen Rennstall auf, nun, diese Gelegenheit durfte man nicht versäumen, vielleicht würde er bei der freiwilligen Versteigerung billig in den Besitz edler Tiere kommen, an denen auch Mari Freude fände; in der Eisenbahn hörte er indessen, daß ein anderer Graf eine Jacht zum Verkauf anbiete, die auf dem Plattensee liege, er sei wegen Spielverlusten im Kasino sehr in der Klemme, das Schiff ließe sich zu einem Spottpreis erwerben! Die Jacht als neuer Einfall ließ Feri keine Ruhe.
«Donnerwetter, eine Jacht! Das ist schon was. Welch eine herrliche Hochzeitsreise wäre es, mit der eigenen Jacht auf dem Plattensee herumzukreuzen! Dergleichen hat noch kein Noszty produziert.»
Kurzerhand stieg er bei der ersten Bahnstation aus, und statt nach Zemplen zur Versteigerung zu fahren, machte er sich auf den Weg nach Transdanubien, nach Siófok. Jetzt, in der Abwesenheit Feris, erfuhr Kopereczky über Herrn Tóth erst recht nichts mehr. Wozu aber dient schließlich die Macht eines Obergespans? Gleich ließ er den Stationsvorsteher von Rekettyés anreisen, ihn täglich zu benachrichtigen, ob Mihály Tóth angekommen sei oder nicht; dies geschah denn auch in der Folge, die Auskunft lautete aber immer, er sei noch nicht eingetroffen.
Eines Morgens lag Kopereczky noch im Bett, als Bubenyik auf einem Silbertablett ein Telegramm und eine Visitenkarte hereinbrachte. Der Obergespan öffnete zuerst das Telegramm und warf es ärgerlich auf den Boden; es war die gewohnte Meldung des Stationsvorstehers: «Mihály Tóth ist auch heute nicht angekommen.» Dann griff er nach der Visitenkarte, und auf der stand wiederum dies geschrieben: «Mihály Tóth».
«Ist er selber da?» wunderte sich der Obergespan. «Ja, er selber!»
Kopereczky sprang munter aus dem Bett.
«Führe ihn rasch ins Empfangszimmer und bringe Zigarren und Cognac hinein. Sag ihm, daß ich ihm in fünf Minuten zur Verfügung stehen werde.»
Vielleicht war aber nicht einmal soviel Zeit vergangen, und schon lief er angekleidet zu Mihály Tóth, schlug herzhaft in dessen Rechte ein und schüttelte sie so, daß die ehrliche, schwielige Hand des anderen in seinem kräftigen Griff beinahe knackte.
«Willkommen, Gott zum Gruß, lieber Onkel! Nun, das ist wahrhaftig eine große Überraschung. Den Stationsvorsteher von Rekettyés, diesen Trottel, habe ich angewiesen, mich von Ihrer Ankunft zu benachrichtigen, weil ich Sie hatte besuchen wollen. Und dieser Esel, stellen Sie sich vor, telegraphiert mir heute noch, Sie seien nicht angekommen. Man kann sich auf diese Leute nicht verlassen.»
«Der Stationsvorsteher hatte recht, denn ich bin in Rekettyés nicht ausgestiegen, sondern mit dem Frühzug heute geradewegs hierher gefahren.»
«So? Dann nehmen Sie also Platz, lieber Onkel. Hier, hier in diesem weichen Lehnstuhl...»
Mihály Tóth blieb jedoch stehen; der herzliche Empfang hatte ihn keineswegs fröhlich gestimmt, er zeigte nicht die Heiterkeit, mit der Besucher Freundlichkeit zu beantworten pflegen. Tiefe Trauer lag auf seinem blassen Gesicht, was sein vollkommen schwarzer Anzug erst noch hervorhob. Selbst den warmen Händedruck erwiderte er gleichsam nur widerstrebend - wie jemand, dem man aus einer Banknote irrtümlich mehr herausgibt, als ihm zusteht.
«Ich bin so kühn, Ihnen, Herr Baron, wegen einer überaus sonderbaren Angelegenheit meine Aufwartung zu machen. Ich weiß gar nicht, wie und wo ich beginnen soll.. .»
«Sie können beginnen, wo es Ihnen beliebt, lieber Onkel Tóth, und die Angelegenheit ist auch nicht mehr so sonderbar, denn Sie beginnen sie nicht, setzen sie nur fort. Ich hatte ja den ersten Schritt getan, habe Sie das letzte Mal in Rekettyés deshalb aufgesucht. Tja, diese jungen Leute! Man zieht das Vögelein auf, und dann plötzlich wachsen ihm Flügel, und- prrr! - es fliegt aus dem Nest. Aber warum setzen Sie sich nicht, Onkel Tóth?»
«Danke, ich werde doch eher stehen bleiben. Ja, ich bin gerade darum gekommen. Meine Frau schrieb mir, daß Sie meinem Haus die Ehre erwiesen haben, und sie benachrichtigte mich auch, daß Sie mit einem gewissen Anliegen von neuem zu mir kommen wollten.»
«Das ist doch selbstverständlich», sprach Kopereczky, die Hände reibend.
«Ich habe Ihnen zuvorkommen wollen, bin zu Hause gar nicht ausgestiegen und von Trencsén geradewegs hierher gefahren.»
«Das ist sehr nett von Ihnen, daß Sie mir die Mühe ersparen wollten; Sie haben aber damit schlecht gehandelt, mir nämlich einige angenehme Stunden genommen, die ich hinsichtlich dieser Angelegenheit im Kreise Ihrer Familie hätte verbringen können.»
Herr Tóth griff gierig nach der amtlichen Wendung; gerade nach einem schonenden Ausdruck solcher Art hatte er in seinem begrenzten Wortschatz Ausschau gehalten.
« <Hinsichtlich dieser Angelegenheit> beliebten Sie zu sagen. Das ist es, was mir Sorgen bereitet hat. Das habe ich Euer Gnaden ersparen wollen, weil...»
«Ich verstehe Sie nicht!»
«Weil aus jener Angelegenheit nun nichts mehr wird», sagte Mihály Tóth sanft und einfach.
«Aus welcher Angelegenheit?»
«Hinsichtlich derer Euer Gnaden zu mir kommen wollten. »
«Ich meine die Angelegenheit Herrn Nosztys, meines Schwagers», keuchte Kopereczky aufgeregt.
«Ich auch», erwiderte Mihály Tóth. «Ich möchte dem Fall nicht die Färbung geben, als hätten der Herr Obergespan, beziehungsweise der Herr Stuhlrichter, einen Korb bekommen. So bin ich also hier, um Sie zu bitten, Sie möchten mich in dieser Sache nicht aufsuchen. Und belieben Sie insbesondere beim Herrn Stuhlrichter darauf hinzuwirken, daß er meine Tochter, der mein Entschluß gewiß Schmerz bereiten wird, fortan - wie sich das für einen ritterlichen Herrn geziemt - meiden möge, da eine eheliche Verbindung völlig ausgeschlossen ist.»
Kopereczky erblaßte, seine Haare sträubten sich, standen zu Berge, seine Lippen begannen zu zucken, und dann lief er hastig im Zimmer auf und ab, wobei er eines der Tischchen umwarf.
«Ja, sind Sie denn toll geworden, mein bester Tóth? Wissen Sie denn, was Sie tun?»
«Was ein anständiger Vater zu tun hat.»
«Haben Sie keine Angst, daß mein Schwager Ihnen ein Loch in den Bauch schießt?»
«Ich habe vor gar nichts Angst.»
«Mir hat doch Ihre Gattin gesagt, Sie nähmen die Absicht Nosztys mit Freuden zur Kenntnis.»
«Das war damals; jetzt habe ich mich anders entschieden.»
«Bedenken Sie: Ihre Tochter liebt Noszty, und Sie machen das gute Geschöpf unglücklich.»
«Auch das habe ich bedacht.»
«Aber so nennen Sie wenigstens den Grund.»
«Ich habe nicht die Absicht, ihn zu nennen.»
Dieser Starrsinn steigerte Kopereczkys Aufregung bis zur Tobsucht, er konnte sich nicht mehr beherrschen. Er stürzte zur Klingel und zog daran mit einem solchen Ruck, daß die mit einer Quaste geschmückte grüne Schnur riß; mit blutunterlaufenen Augen warf er sie auf den Boden vor Herrn Tóth hin: «Nehmen Sie sich in acht, Tóth, nehmen Sie sich in acht!» kreischte er. «Mein Schwager wird das nicht hinnehmen und von Ihnen eine Erklärung verlangen!»
Mihály Tóth schüttelte traurig den Kopf. «Er wird das gewiß nicht tun.»
Damit verbeugte er sich und zog sich zurück. Unter der Türe kreuzte er den Weg des hastig hereineilenden Bubenyik.
«Was belieben Euer Gnaden zu befe ... »
Das Wort fiel ihm aber gleich in die Kehle zurück, denn Kopereczkys riesige Hand knallte so an seiner Wange, daß es selbst der sich entfernende Tóth im Vorzimmer noch hören konnte.
Bubenyik zischte und begann zu wimmern, während der Baron wie ein wild gewordener Stier auf und ab raste und schnaubte; dann, einigermaßen wieder beschwichtigt, brüllte er Bubenyik an: «Schrei nicht, du Rindvieh! Siehst du denn nicht, daß das bloß eine Formsache ist, daß du das eigentlich an Tóths Stelle bekommen hast? Bubenyik, ich habe nicht mehr an mich halten können. Jemanden mußte ich ohrfeigen.»Source of the quotationManesse Verlag, Zürich, 1989. p. 498-510.

minimap