This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kornis Mihály: Kérvény

Portre of Kornis Mihály

Kérvény (Hungarian)

Tisztelt Igazgatóság!

Hivatkozással alulírott igényjog-elismerési kérelmének elbírálásával kapcsolatos nagyra becsült megkeresésükre (iktatószám: 1909-70; ügyintéző: Szalkainé), az Igénybejelentő lapot a Kiegészítő Nyilatkozattal csatoltan, ezennel visszaküldöm.

IGÉNYBEJELENTŐ-LAP
az i.e. 1957. évi 40. sz. törvényerejű rendelet alapján

I. MIT AKAR?

a) 1909. december 9-én szeretnék megszületni Budapesten.

b) Édesanyám Weisz Regina (háztartásbeli), édesapám Tábori Miksa (mozgó ügynök) legyen. (Ha Tisztelt Címnek nem áll módjában fent nevezettek személyére vonatkozó kérelmemet teljesíteni, úgy én más lehetőségek felé is nyitott vagyok, amennyiben a becses szülők azonosíthatóak lesznek a Mamával, illetve a Papával.)

c) Kérem továbbá, hogy feleségem Fehér Edit (színésznő, majd bérelszámoló), fiam Tábori Pál (tanuló) legyen. (Ehhez lásd I.b pont zárójeles kiegészítését; itt a „Mama” és a „Papa” szavak értelemszerűen „Feleségem”, ill. „Fiam”-mal helyettesítendők.)

d) Unokákról – figyelembe véve elhalálozásom kívánt dátumát – (lásd II. pontot) egyszer és mindenkorra lemondok.


II. MEDDIG AKAR ÉLNI?

61 év 6 hónap 3 nap 2 perc 17 másodpercet kérek.

Már több ízben nyújtottam be kérvényt a Tisztelt Igazgatósághoz – i.e. 80, ill. 1241, 1514, 1526, 1711, 1849 –, mindeddig azonban hely hiányában elutasítottak. Most kérem hetedszer. Hatvanegy év ugyebár nem sok, de ha a Tisztelt Cím szíves jóindulatát megnyerhetném, úgy én a bizalommal e rövid idő alatt is: élni fogok.


III. MINEK?

a) Mert szeretném elvégezni a hat elemit, a négy polgárit, és a felsőkereskedelmi iskolát. Utána szívesen elszegődnék a Haas és Fia céghez pénztárosnak, hogy 1939-ben a Tisztelt Igazgatóság jóváhagyásával önálló – szőrmeféleségekkel foglalkozó – kiskereskedést nyithassak a Király, későbbi Majakovszkij utcában. 1940-ben pedig valóra váltanám egy régi álmom: vásárolnék egy kétüléses Topolinó gépjárművet. (A mérlegelés során kérem vegyék figyelembe, hogy a Mamát így majd kocsin vihetem ki a Nagycsarnokba, amit Ő még nem sejt!)
Összhasználati idő – üzlet, autó, élelmiszerek, szappan stb. – 3 év.

b) Ezt követően egy II. világháborúra gondoltam.
Nácizmust, zsidóüldözést: vállalok, sárga csillagot: viselek. Autómat és üzletemet átadom a Magyar Honvédségnek, illetve a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium Zsidótlanító Osztályának.
Tisztelt Cím: itt kérem, hogy szüleimet lehetőség szerint ne vagoníroztassa a mauthauseni koncentrációs tábor felé, mert úgy néz ki, hogy nekik el tudom intézni a Dohány utcai gettót is. Jómagam szeretnék munkaszolgálatba kerülni.
Pofonok, békaügetés – beleértve.
Remélem, hogy 1945-ben a Vörös Hadsereg felszabadító hadműveletei engem és családomat még életben találnak – lásd. az I. és II. pontot –, ha így lesz: azonnal családot alapítok, gyermeket nemzek, és belépek a Magyar Dolgozók Pártjába is.

c) 1945-től 1948-ig: boldog leszek.
Összhasználati idő: új üzlet, új autó, élelmiszerek, szappan stb. : 3 év.

d) 1949-ben szeretnék megismerkedni fiammal. Jó lenne azonban, ha még ebben az évben végérvényesen megszabadítanának autómtól (a Mamát addig el fogom temetni), üzletemtől és a párttagságomtól.

e) Feleségemet úgyszintén zárják ki a pártból.

Amennyiben itt technikai akadályok merülnének fel; tekintve, hogy feleségemnek rajtam kívül a magánszektorhoz vajmi kevés köze lesz, már most hadd hívjam fel szíves figyelmüket bizonyos Csizmadia Józsefnéra, más néven Babira. Szerintem ő rávehető lenne egy névtelen levél megírására, melyben a hatóságokkal közli: nejem hat évig a Vörösmarty utcai, hosszú időn át a Skót Kisasszonyok kezében levő alsó-reáliskola hallgatója volt, emellett bizonyos Klein Rózán keresztül az imperialista Amerikai Egyesült Államokkal is szoros kapcsolatot tart fenn, onnan leveleket kap, küld, ír, olvas, satöbbi.

f) Fiamat pedig ne fogadják be az óvodák.

g) az 1956-os ellenforradalmi megmozdulásokban nem kívánok részt venni, ellenkezőleg: a felfordulások elleni tiltakozásul családommal együtt koplalni fogok. Négyórás éjszakai őrségek a lépcsőházban elképzelhetők, mindazonáltal hálás lennék, ha a fent említett Vörös Hadsereg ismét segítséget nyújtana országunknak.

h) Ettől kezdve anyagbeszerző-helyettesként, majd anyagbeszerzőként szeretném folytatni, illetőleg befejezni az életemet.

Megjegyzés:
Felsoroltakon kívüli érdemleges történelmi események bekövetkeztét mellőzni szíveskedjenek.
Tisztelettel:
Tábori István

Kiegészítő Nyilatkozat

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: mint kiskereskedő, tehergépkocsi-vezető, anyagbeszerző-helyettes, anyagbebeszerző szeretnék a Magyar Királyság, Tanács-Magyarország, Csonka-Magyarország, Apostoli Kormányzóság, Kárpát-Duna Nagyhaza, Magyar Népköztársaság satöbbi hasznos tagjává lenni.

I. Ferenc József, Gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Rákosi Mátyás, Kádár János satöbbi kormányát tisztelni fogom, törvényeit becsülettel megtartom.

Az osztrák, német, szovjet, magyar Himnuszt, továbbá a Gotterhalte, Giovienezza, Erika, Ha a Föld Isten kalapja, valamint Szózat, Fel vörösök, proletárok és Internacionálé című dalokat vigyázzállásban hallgatom végig.
Az osztrák, német, szovjet, nemzetiszínű és vörös lobogónak, illetve népünk címerének: Kettős Kereszt, Szent István koronája, sarló és kalapács, búzakalász satöbbi – megadom a kötelező tiszteletet.

Feletteseimet – Haas Ödön és Haas Pál, Vitéz Garzó Endre büntetőszázad-parancsnok, Zsérci Kálmán igazgató, ifj. Zsérci Kálmán szövetkezeti elnök – úgyszintén tisztelni fogom, szavuknak mindenkor engedelmeskedem. Munkahelyi és munkahelyen kívüli feladataimat – evés, alvás, utódgondozás; pincék, szavazóhelyiségek, kórházak látogatása – lelkiismeretesen látom el, feleségemnek a házimunkában, mosogatásban és takarításban, felmosórongy kicsavarásában felszólítás nélkül segítek.

Életemben különleges kérésekkel – űrutazás, filmfőszerep, Hyde Park – Tisztelt Igazgatóságot nem fogom zaklatni, halálomba pedig előzetes értesítés mellett, vagy anélkül is belenyugszom. És nem lesznek idegen isteneim, nem teszek hamis tanúbizonyságot a felebarátom ellen, nem kívánom el feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, ökrét se, szamarát se, és semmit, ami mind az én felebarátomé lesz majd.

A reményben, hogy kérésem értő fülekre talál, maradok, aki leszek:

                   Tábori IstvánPetition (English)

Dear Sirs,

With the reference to your much-valued query concerning final judgment on requests respectfully submitted by the undersigned claimant (Reference No: 1909-1970, Mrs Szalkay, clerk in charge), I hereby return the Claims Form together with a Supplementary Statement.

CLAIMS FORM
(issued in compliance with Official Decree No. 40, 1957 B. C.)

I. REQUEST

(a) I should like to be born on December 9, 1909, in Budapest.

(b) I should like my mother to be Regina Fekete (housewife) and my father to be Miksa Tábori (travelling salesman).
(In the event that you are unable to grant my request regarding the above-mentioned persons, I am open to other suggestions so long as honoured parents will be recognizable as Mama and Papa.)

(c)I further request that my wife be Edit Kovács (payroll clerk) and my son, Pál Tábori (student). (See addendum to Item I (b); here the words „my wife” and „my son” are to be substituted for „Mama” and „Papa” respectively.)

(d) In view of my desired date of death (see Item II), I renounce forever the joy grandparenthood.

II. LENGTH OF STAY

I request 61 years 6 months 3 days 2 minutes and 17 seconds.

(Note: I have submitted similar requests to the proper authorities on a number of previous occasions― e. g. in 80 B. C., and more recently in 1241, 1514, 1526, 1711, 1849― but on each occasion, due to lack of space, my request was turned down. This is my seventh request. 61 years is not a long time; were I to succeed in gaining your favour, sirs, in this matter, I would certainly try and make the best of my brief sojourn.)

III. PURPOSE

(a) I would like to complete six years of elementary school, four years of secondary school, and then take a few business courses. Afterwards I wouldn’t mind joining the firm Haas & Son as a cashier, so that in 1939―with the consent of the authorities, of course― I might be able to open my little dry goods store on Király utca, subsequently known as Mayakovsky utca- in 1940 I could realize a long-held dream and purchase a two-seat Fiat motor car.
(During the course of your deliberations please take in account that with said motor car I could take mama to the market, though this she does not yet suspect.)
Total time used up on these activities (shop, car, provisions, cleansers, etc.): 3 years.

(b) Next I thought of a Second World War. Nazism, discrimination, persecution I will put up
with; yellow star I will put on. My car and may shop I will hand over to the Hungarian Army and the Ministry of Commerce and Industry, Department of de-Judaization, respectively.
(I hereby request that if at all possible my parents not be dispatched to the Mauthausen concentration camp. It looks as though I might be able to work out something for them at the Dohány utca ghetto.)
As for me, I could like to be drafted into a forced labour company, with all that entails, slaps, duck walks included. I hope that in 1945 the Red Army’s liberating operations will still find me alive (see Item II!); if so, I shall marry at once, start a family, and join the Hungarian Worker’s Party.

(c) From 1945 to 1948 I shall be happy.

Total time spent (new shop, new car, provisions, cleansers, etc.): 3 years.

(a) In 1949 I should like to make my son’s acquaintance; and it might be a good idea if the same year I was relieved for good of my automobile (I will have buried mama by then), my business, and my Party membership.

(b) My wife should likewise be expelled from the Party.
(Should technical difficulties arise in this connection― as my wife will have no contact with the private sector other than through my own person― permit me at this point to call your attention to a Mrs. József Csizmadia, also known as Babi, who, I believe, could be persuaded to write an anonymous letter stating that my wife attended a grammar school on Vörösmarty utca, run by a Scottish mission. In addition, it might be pointed out that she maintained, through a certain Róza Kun, ties with the United States of America that could be said to be close; she received letters from her, read them, answered them.)

(c) Because of the foregoing, my son should be denied admission to a public kindergarden.

(d) I do nit wish to participate at the 1956 counter-revolutionary upheaval; on the contrary
in protest against the disorders, my family and I will begin fast. Four hours of guard duty nightly, on our staircase, in the company of Dr. Aurél Kovács, denat clinic resident, is not inconceivable; all the same, I would appreciate it if above mentioned Red Army would again come to the aid of our country.

(e) From this point on I should like to continue, or rather conclude, My life as an assistant
buyer, maybe even a buyer.

(Note: Aside from events enumerated above, I should like to be spared from further noteworthy historical occurrences.)

             Respectfully yours,
             ISTVÁN TÁBORI


Appendix No. 1.

SUPPLEMENTORY STATEMENT

In full knowledge of my legal and civic responsibilities, I the undersigned hereby solemnly declare that it is as retail merchant, truck driver, assistant buyer and buyer that I would like to serve the Kingdom of Hungary, the Hungarian Republic of Councils, Truncated Hungary, Greater Hungary, the Apostolic Regency, and the Hungarian People’s Republic.

I will honour and respect the governments of Francis Joseph I, Count Mihály Károlyi, Béla Kun, Miklós Horthy, Mátyás Rákosi, János Kádár, etc., and will obey their laws.

When hearing the Austrian, German, Soviet, Hungarian national anthems (as well as the “Gotterhalte”, the “Giovinezza”, the “Internationale”), I will stand at attention.

I will give due respect to the Austrian, German, Soviet national colours, ant to the Red Flag, as well as to my nation’s arms (Dual Cross, Crown of St. Stephen, hammer and sickle, wheat-sheaf, etc.).

I shall likewise respect my superiors: Edmund and Paul Haas, Endre Garzó, forced labor company commander and war hero, Kálmán Zserci, owner-director, Kálmán Zserci, Jr., cooperative chairman, and will obey their instructions at all times. My assigned tasks, both at work and away from work (eating, sleeping, caring for progeny, visiting shelters, hospitals, polling places), I will faithfully perform. I will also help my wife with the housework (wash the dishes, clean the rooms, wring out the mop) without constant reminders.

During the course of my life I will not trouble you with special requests (e. g. flight into space, starring role in a movie, platform in Hyde Park), and regardless of whether or not I receive prior notification, I shall accept my death with equanimity; and I shall not have strange gods before me, and shall not swear false witness against my neighbour; and neither shall I covet my neighbour’s wife, nor his manservant, his maidservant, his ox, his ass, nor anything that shall belong only to my neighbour.

In the hope that my request shall receive a sympathetic hearing, I remain (and shall hopefully become)

                          ISTVÁN TÁBORI
minimap