This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Rožňová, Jitka, Slovak biography

Image of Rožňová, Jitka
Rožňová, Jitka
(1976–)
 

Biography

Jitka Rožňová  (nar. 14. 5. 1976) s trvalým bydliskom v Nových Zámkoch  študuje masmediálny marketing a reklamu na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pracuje ako umelec v slobodnom povolaní.

Zaoberá sa umeleckým prekladom i vlastnou poetickou tvorbou; spolupracuje s časopismi Dotyky, Romboid, Knižná revue, Literárny týždenník, Irodalmi Szemle, Szőrös Kő, Kalligram.

Venuje sa tiež performance a alternatívnemu umeniu, pripravuje a realizuje literárne projekty doma i v zahraničí.

Je spoluzakladateľkou a členkou Spolku avantgardne tvoriacich umelcov (SATU) a tajomníčkou celoslovenského občianskeho združenia na podporu žien v umení ANIMA.

Na vydanie čaká jej básnická zbierka Predstava milovania.

http://www.dotyky.net/?p=1797

(Editor of this page: Balázs F. Attila)

Literature ::
Translation ::

minimap