This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kosmas: Die Chronik Böhmens I (Chronica Boëmorum in German)

Portre of Kosmas

Chronica Boëmorum (Czech)

Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše; ta vystavěla též hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne ke vsi Zbečnu, a podle svého jména jej nazvala Libušín. Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou, v úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří lidu, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem. Ale poněvadž nikdo není úplně blažen, žena tak znamenitá i chvály hodná - ach, nešťastného osudu lidského - byla prorokyně. A poněvadž lidu pravdivě předpovídala mnoho budoucích věcí, celý ten kmen sešel se po smrti jejího otce k obecné radě a ustanovil ji sobě za soudce.
Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli jakýmisi správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nehty do hustých vousů, a tupíce se hanebně nevybíravými nadávkami a luskáním pod nosem, hřmotně vejdou do dvora, s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti. Ta si zatím hověla, jak si rozpustile vedou rozmařilé ženy, když nemají muže, kterého by se bály, měkce ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o loket se opírajíc jako při porodu. Když pak, jdouc stezkou spravedlnosti a na osobu lidí nehledíc, celou při mezi nimi vzniklou rozsoudila po právu, tu ten, který spor na soudě nevyhrál, přes míru se rozhněvav, potřásl dvakrát či třikrát hlavou, a podle svého zvyku třikrát holí o zemi udeřiv a bradu slinou z plných úst poprskav, zvolal: „Toť křivda mužům nesnesitelná! Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli! Víme zajisté, že žena, ať stojí či na stolci sedí, málo má rozumu; oč ho má ještě méně, když na poduškách leží? Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem, nežli aby bojovníkům vynášela nálezy. Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum. Lépe by bylo mužům umříti než to trpěti. Nás jediné opustila příroda k hanbě všem národům a kmenům, že nemáme správce ani mužskou vládu a že na nás doléhají ženská práva.“
Na to paní, svou pohanu tajíc a bolest v srdci ženským studem zastírajíc, usmála se a pravila: „Tak jest, jak díš; žena jsem, jako žena žiji; ale snad proto si myslíte, že málo mám rozumu, že vás nesoudím metlou železnou, a poněvadž žijete bez bázně, právem mne nedbáte. Neboť kde je bázeň, tam je i kázeň. Ale nyní je velmi zapotřebí, abyste měli správce krutějšího, než je žena. Tak také holubi pohrdli kdysi bělavým luňákem, jehož si zvolili za krále, jako vy mnou pohrdáte, a knížetem sobě učinili jestřába, mnohem krutějšího, jenž vymýšleje si viny, jal se zabíjeti vinné i nevinné; a od té doby až podnes požírá holuby jestřáb. Jděte nyní domů, a koho vy si zítra vyvolíte za pána, toho si já vezmu za manžela.“

* * *

Druhého dne, jak bylo nařízeno, bez prodlení svolají sněm a shromáždí lid, sejdou se všichni dohromady a žena, sedíc na vysokém stolci, mluví k hrubým mužům: „Jak jsi politování

nadmíru hoden, ó lide, jenž neumíš svobodně žíti;

svobodou, kterou žádný dobrý muž neztrácí leda s životem, tou vy ne bezděky zhrdáte a nezvyklé porobě dobrovolně poddáváte své šíje. Běda, pozdě budete toho marně litovati, jako litovaly žáby, když vodní had, jejž si učinily králem, počal je usmrcovati. Nebo nevíte-li, jaká jsou knížecí práva,

zkusím jen několik slov vám povědět o této věci.

Předně snadno je knížete dosaditi, ale nesnadno dosazeného sesaditi. Neboť v této chvíli jest ten muž pod vaší mocí, ať ho povýšíte za knížete čili nic; jakmile však bude povýšen, vy i vše, co máte, bude v jeho moci. Před jeho tváří se budou třásti jak v zimnici vaše kolena a oněmělý jazyk přilne k suchému patru. K jeho hlasu jen tak tak budete z velikého strachu odpovídati: „Ano, pane; ano, pane,“ až on pouhým pokynem svým bez vašeho mínění toho odsoudí, onoho dá zabíti, jednoho rozkáže vsaditi do vězení, jiného oběsit na šibenici. Vás samé a z vás, kterých se mu zachce, jedny učiní sluhy, jiné sedláky, jiné poplatníky, jiné výběrčími, jiné katy, jiné biřici, jiné kuchaři, pekaři nebo mleči. Ustanoví sobě i plukovníky, setníky, šafáře, vzdělavatele vinic a polí, též žence, kováře zbraní, kožišníky a ševce. Vaše syny i dcery postaví do svých služeb, také z vašeho skotu, z koní a klisen neb z dobytka právě nejlepší si vezme podle své libosti. Všechno, co máte lepšího ve vsích, na polích, rolích, lukách a vinicích, pobere a obrátí v svůj prospěch. Ale proč vás dlouho zdržuji? Nebo nač to mluvím, jako bych vás chtěla strašiti? Trváte-li na svém předsevzetí a nemýlíte-li se v svém přání, oznámím vám jméno knížete i místo, kde jest.“
K tomu sprostý lid zajásá zmateným křikem; všichni jedněmi ústy žádají, aby jim byl dán kníže. K ním ona: „Hleďte,“ dí, „hle, za oněmi horami“ - a ukázala prstem na hory - „je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je viděti vesnici, jež slove Stadice. V jejím obvodu jest úhor, zdéli a zšíři dvanáct kročejů, jenž ku podivu, ač leží mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže oře s dvěma strakatými voly; jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu, druhý jest od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé. Nyní, je-li vám libo, vezměte mou řízu, plášť i přehozy, jaké slušejí knížeti, jeďte vyřídit tomu muži vzkaz ode mne i od lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž má jméno Přemysl, ten na vaše hrdla a hlavy přimyslí mnohá práva. Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věkův.“ PublisherVýbor z české literatury od počátku po dobu Husovu, p. 62-65., ČSAV, Praha, 1957

Die Chronik Böhmens I (German)

Die dritte und jüngste Toch­ter hieß Libussa und war noch weiser als die ande­ren. Sie erbaute sich eine sehr mächtige Befestigung in der Nähe des Waldes, der in die Richtung des Bezirkes Stibrcne weist, und gab ihr den Namen Li­bosin. Sie war eine geradezu bewundernswerte Frau, erteilte weise Ratschläge, argumentierte luzide, lebte enthaltsam und sittlich einwandfrei, übervor­teilte in Rechtsstreitigkeiten niemanden, war gegen alle freundlich und liebenswürdig, eine wahre Zierde des weiblichen Geschlechtes, die die Geschäfte der Männer souverän handhabte. Weil aber niemand vollkommen ist, - typisch menschlich -, war diese großartige Frau eine Wahrsagerin. Nach dem Tode ihres Vaters wurde sie mit Zustimmung aller zur Richterin gewählt, da sie dem Volk die Zukunft häufig zutreffend vorhergesagt hatte. In dieser Zeit entstand zwischen zwei Männern, die durch Herkunft und Reichtum herausragten und zu den Großen des Volkes zählten, ein heftiger Streit um die Grenze zwischen zwei benachbarten Grund­stücken. Sie steigerten sich beide in solche Rage, daß sie; unter schlimmen gegenseitigen Vorwürfen, ge­geneinander tätlich wurden. Sie kamen nun tobend und lärmend zur Gerichtsstätte und traten mit der Bitte vor die Herrin und Richterin, ihren Streit nach Recht und Gerechtigkeit zu entscheiden. Diese lag nach der Art kecker, selbstbewußter Frauen, die kei­nen Mann haben, den sie fürchten, gleich einer Wöchnerin auf den Ellbogen gestützt im weichen und reich geschmückten Bett. Nachdem sie ihrer Amtspflicht nachgekommen war, und die anliegende Streitsache ohne Rücksicht auf die Person entschieden hatte, schüttelte der Unterlegene - vor Zorn bebend - mehrmals den Kopf, stieß, wie es typisch für ihn war, dreimal mit dem Stock auf den Boden und geiferte: »O welche für Männer uner­trägliche Schmach! Eine schwache Frau spricht mit arglistigem Hintergedanken Recht, was doch Sache der Männer ist. Wir wissen genau, daß eine Frau, mag sie nun stehen oder auf einem Throne sitzen, wenig von der Materie versteht, um wieviel weniger ist dies der Fall, wenn sie im Bett liegt. In der Tat ist dies eher der Platz, den Besuch eines Mannes zu empfangen als Kriegern Recht zu sprechen, denn es gilt als gesichert, daß alle Frauen lange Haare, aber wenig Verstand haben. Es ist für einen Mann besser zu sterben, als dies zu ertragen. Die Natur hat uns dein Spott anderer Völker und Stämme preisgege­ben, weil uns ein Mann als Richter fehlt und wir unter der Herrschaft einer Frau leiden.«
Die Herrin überspielte die Beleidigung, verbarg schamhaft den erlittenen Schmerz im Innersten, lä­chelte und sprach: »Es ist so, wie du sagst. Ich bin eine Frau und lebe wie eine Frau. Weil ich aber nicht mit unbarmherziger Härte Recht spreche und ihr euch deshalb nicht fürchtet, verachtet ihr mich mit Recht, denn offensichtlich gibt es nur dort respektvolle Ehrerbietung, wo die Furcht herrscht. Jetzt ist es aber an der Zeit, daß ihr einen Herrn bekommt, der stärker als eine Frau ist. So wie ihr mich, so haben einst auch die Tauben den kleinen Sperber, den sie sich zum König erwählt hatten, verschmäht und den viel stärkeren Habicht prokla­miert. Dieser begann unter Vorwänden, schuldige und unschuldige Tauben zu töten. Seither frißt der Habicht Tauben. Geht jetzt nach Hause. Denjeni­gen, den ihr morgen als eueren Herrn wählt, werde ich heiraten«.

***

Wie befohlen wurde ohne Verzug für den folgenden Tag eine Volksversammlung einberufen. Nachdem alle gekommen waren, redete Libussa, die etwas erhöht auf einem Thron saß, das einfache Volk fol­gendermaßen an: »O du erbärmliches Volk! Du bist unfähig, frei zu leben und verschenkst nachlässig die Freiheit, die ein tapferer Mann höchstens unter Ein­satz und Verlust seines Lebens opfert. Du lieferst dich freiwillig ungewohnter Knechtschaft aus. Du wirst es dann vergeblich bereuen, so wie es einst die Frösche taten, als die Wasserschlange, die sie sich zur Königin gewählt hatten, anfing, sie aufzufressen. Wenn ihr aber die Rechte eines Herzogs nicht kennt, werde ich versuchen, sie mit wenigen Worten zu umreißen!
Es ist besonders einfach, einen Herzog einzusetzen, aber schwierig, ihn wieder abzusetzen. Denn so­lange es noch in euerer Macht steht, ihn einzuset­zen, ist er euch untertan, habt ihr ihn aber erst einmal eingesetzt, unterliegt ihr mit Hab und Gut seiner Machtvollkommenheit. Bei seinem Anblick werden euch die Knie schlottern, und die Zunge wird euch am Gaumen kleben bleiben. Redet er euch an, werdet ihr aus Furcht kaum die Worte »Ja Herr, ja Herr« stammeln können, während er selbst lediglich durch einen Wink diesen ohne Prozeß ver­urteilt; jenen verstümmelt, einen anderen in den Kerker werfen und wieder einen anderen hängen läßt. Wie es ihm gefällt, wird er einige von euch zu Sklaven, Bauern oder Leibeigenen, einige zu seinen Beamten, zu Folterknechten oder Fronboten, andere zu Köchen, Bäckern oder Müllern machen. Er wird sich auch Heerführer und Hauptleute auswählen, Verwalter, Wein- und Ackerbauern, Schnitter, Schmiede und Kürschner. Euere Söhne und Töchter wird er in seinen Hofstaat aufnehmen, von eueren Ochsen, Pferden und übrigen Tieren jeweils das Besthaupt für sich und seinen Hof reservieren. Die ertragreichsten Höfe; Felder, Wiesen und Wein­berge wird er konfiszieren. - Was soll ich euch noch länger aufhalten? Halte ich denn diese Rede nicht, um euch zu erschrecken? Wenn ihr auf euerem Vor­haben besteht und euerem Vorhaben nicht untreu werden wollt, werde ich euch den Namen des Her­zogs und den Ort, wo er sich im Augenblick befin­det, bekannt geben.«
Darauf entstand im einfachen Volk ein konfuser Lärm. Schließlich forderten sie unio sono einen Her­zog. Libussa sprach, während sie mit den Fingern in die Richtung der Berge wies: »Seht, hinter diesen Bergen gibt es einen mittelgroßen Fluß namens Bila, an dessen Ufern das Dorf Staditz liegt. In des­sen Gemarkung befindet sich ein frisch gerodetes, noch herrenloses Land, je 22 Schritte lang wie breit*. Dort ackert euer Herzog mit zwei Ochsen. Einer von diesen hat einen weißen Gürtel und einen weißen Hals, der andere trägt ein weißes Fell vom Kopf bis zum Rücken und hat weiße Hinterfüße. Wenn ihr wollt, so nehmt jetzt mein Reitpferd, die einem Herzog würdigen Gewänder und meinen Mantel, um meine und euere Botschaft dem Manne zu bringen, der euer Herzog und mein Ehemann sein soll. Der Name dieses Mannes ist Premisl, und er wird sich verschiedene Rechte über euch hinweg ausdenken. Dieser Name bedeutet nämlich im La­teinischen »ausdenken, ausklügeln«. Seine Nach­kommen werden dieses Land bis in Ewigkeit und darüber hinaus regieren«.

* »Königsfels« nach Palacky, Geschichte von Böhmen I. S. 87.


Source of the quotation1987, Stuttgart: Phaidon Verlag

minimap