This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Chelčický, Petr: Sieť viery

Portre of Chelčický, Petr

Sieť viery (Czech)

Protož tuto potřebné promluvenie jest svatého Petra, ješto die: „Však v slovu tvém rozestru siet,“ aby nás naučil pravému úžitku v úsilí dobrých skutkuo, abychom se nepokúšeli siet púštěti k dielóm duchovním, jediné toliko v slovích Kristových, neb jinak daremná práce bude. Kterýchžto prací daremních nynie pln jest svět, ješto podlé zámysluo dávných a slovutných pokrytcuov tak je koná svět a naděje se spasenie v nich; a každý podlé svých zámysluov hledá boha v činech soběvolných, jakž chce a když chce a v čem chce, nedbaje na to mnoho, líbí-li se bohu s tiem či nelíbí.
Třetie stránka té řeči předložené jest toto: „A když to učinichu, zahrnuli sú ryb mnozstvie veliké, i trháše se sít jich.“ Ta slova mají stránku divu tělesného z moci slov Kristových v polapení mnozstvie ryb, pro něž se trhala siet Petrova. A mohú ty věci zevnitřnie tělesné Petrovy býti příklad jiných duchovních jeho, jakožto lovu jeho duchovního, sietí jeho duchovních a dránie těch sítí duchovně. Nebo zjevno jest tuto i jinde ve čtení, že pán Ježíš, povolav jeho od lovu tělesného ryb tělesných, řekl jest: „Poďte po mně, a učiním vás rybáře lidské.“ Protož, poněvadž Petra a jiné apoštoly zdělal jest rybáře, aby lidi lovili, tehdy i sieti k tomu lovení dal jest jim. A ty sieti najprvé sú Kristovy a potom Petrovy, a ty sieti sú slovo Kristovo anebo zákon jeho a tak všeliké písmo svaté od boha vydané, z něhož rozumní lidé mohú naučeni býti. Protož ta svatá písma podobně jako siet tělesná plete se a vieže: jeden uzlík k druhému, až veliká a celá siet bude, takéž pravda písma svatého jedna druhé se přídrží, až tak všecky spolu osáhnú mnozstvie věřících a každého zvláště se všemi jeho věcmi duchovními i tělesnými, aby jsa celý okročen sietí, vytažen mohl býti z moře tohoto světa. A muož ta siet vytáhnúti z moře hlubokých hřiechuo a těžkých, když se kto sietí táhnúti dá.
Ale že se trhala siet pro mnozstvie, muožem rozuměti, že ne pro mnozstvie věřících trhala se siet viery, jenž jest Petrova siet, ale jako v moři tělesném v siet mnohé věci odporné vcházejí, takež se namiesí zatracencuov, kacieřuo a pohoršiteluov, jenž najprvé vcházejí u vrš viery, povolujíce některak vieře, a v času pokušeni pohoršie se aneb v kacieřstvie se obrátie. A takoví siet viery trhají; a čím viece takového zlosynstvie v siet viery vejde, tím viece tu siet zderú, tak že mezi nimi viera božie spojená s slovy božími zahyne, tak že jediné usty vyznávají boha a pána Jezukrista a znamenie posvátná na nich zuostanú zevnitř. Nebo ďábel opatrně vuokol jde s těmi poběhlými lidmi, jenž v siet viery vcházejí falešně a derú ji; však tak, aby některé stránky těch sietí na sobě měl, jakožto křest tělesný a jiné věci posvátné, aby tak hole náh neostal, jako zjevný pohan, ale jinak všeliké pravdy písma svatého déře.
Ale mnozstvie věřících a vyvolených muož osáhnúti ta siet. A byť jich bylo bez čísla tisícuov, oniť pro to mnozstvie nederú sieti viery té, spojené z mnohých pravd písma svatého. Nebo se neumdlévá, ani súžena bývá viera mnozstvím věřících, ale viece se posiluje a pevnějšie i tvrdšie bývá; nebo každý z nich sám z sebe rozmáhá tu viery a tvrdí ji, nebo z viery živ jest a jest příčina pomocná i příkladná jiným k věření. Pakli by kto polehčil z nich viery, ihned jiní hledie opraviti to. Protož mnozství věřících jest moc a síla viery. Ale že tato siet viery jediné ty vytáhne z moře tohoto světa a z hlubokostí hřiechuov, kteříž konečně ostanú v sieti, netrhajíce nižádné stránky těch sietí. Nebo kdež koli protrhnú tu siet zrušením které pravdy, z nichž jest ta siet svázána, tuť tak neostanú aniž mohú ostati v té sieti, a hlubokost moře potopí je. Aniž také bude vytažen kto touto sietí, jediné ten, ktož se dá táhnúti sietí tam, kamž správa rybářuov Kristových siet miení táhnúti; a nedá-li se kto táhnúti tou sietí viery, nemuož vytažen býti. minimap