This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Pohyb němých úst

Portre of Březina, Otokar

Pohyb němých úst (Czech)

Z výsluní tajemného žár do mé duše dých,
jak upomínka světla do zraků vyhaslých.
A z mlčení, jež válo v mých stínů černý vzrůst
se třásla marná sdílnost, jak pohyb němých úst.

Zlá žízeň z hlubin věcí mi v tváře zadechla?
Či blízkost věčných vichrů má touha zaslechla?
Žeh noci ztravující jsem v duši ucítil
a z mraků potrhaných den věčný zasvítil?

Či znova, sestro dálky, můj přízrak, bled a tich,
slov příštích tíži na rtech, šel září zraků tvých
a výkřik němé bázně, jenž vstříc mu letěl tmou,
z niv mrtvých ticha tvého jsem slyšel duší svou?

Prach siný jiných sluncí se skládá na všech snech
a lilijí všech vůně má smrti silný dech,
a nejhlubší hlas duše, když zazní touhy pln,
v svém zadumčivém chvění hrá hudbu věčných vln.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/V% C4%9Btry_od_p%C3%B3l%C5 %AF/Pohyb_n%C4%9Bm %C3%BDch_%C3%BAst

Néma száj mozgása (Hungarian)

Egy titkos lobogásból lehelt lelkembe hév
a fény kihúnyt szemekbe szálló emlékeképp.
S vibrált a hallgatásból, mely árnytestembe váj,
közlékenység fonákja, mint mozgó néma száj.

A dolgok mélye szomja, a rossz, rámlihegett?
Vagy megneszelte vágyam az örök szeleket?
Emésztő éjszakáktól a lelkem tűzbe jött,
s szakadt felhők mögül fel az örök nap sütött?

Vagy újra, messzi nővér, átrémlett, csendesen,
várt szók súlyával ajkán, fantomom szemeden,
s sikolyát néma félsznek, az éj mit szembe vitt,
csended holt mezejéről hallotta lelkem itt?

Kéklővé minden árnyat más napok pora lep,
s minden liliomillat halált lehelni lett,
s legmélyéről a lélek ha csendül s vágya szent,
örök hullámverésnek merengő hangja zeng.Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Bookpage (from–to)30
Publication date

minimap