This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Weöres Sándor, Slovak biography

Image of Weöres Sándor
Weöres Sándor
(1913–1989)

Biography

(1913-1989)
Začal publikovať ako 14-ročný a ako 19-ročný bol už známym básnikom po celom Maďarsku. Pozornosť vzbudil svojským poetickým štýlom, ktorý sa neskôr stal predmetom neustálych literárnych sporov. V päťdesiatych rokoch mal zakázané publikovať, lebo jeho poézia nevyhovovala aktuálnym politickým požiadavkám. I keď koncom päťdesiatych rokov mu už básne vychádzali, stále mu ako jeho veľké mínus vyčítali apolitickosť. Kritika stručne sformulovala jeho básnickú metódu ako „kult dobre rytmizovanej nezmyselnosti“. Preklad jeho poézie do cudzích jazykov spôsobuje i pre stavanie na rytmike maďarského jazyka nemalé problémy, kvôli čomu môžeme v slovenčine čítať len malý zlomok jeho tvorby. Weöresovým ideálom je básnik zbavený osobnosti a jeho obmedzujúcich mantinelov, schopný prežívať nekonečnosť času a svet v jeho úplnosti. Weöres má veľkú zásluhu i v prehodnotení prístupu k písaniu detskej poézie. Zbavil detskú poéziu didaktizmu i charakteru banálnych veršovačiek podceňujúcich malého prijímateľa. Pre jeho detskú poéziu je charakteristická groteska, surrealizmus a absurdita. Sándor Weöres je azda najoriginálnejším autorom maďarskej poézie vôbec. Pre svoju svojskosť je neporovnateľný so svojimi ostatnými súputníkmi.
Z tvorby: A teremtés dícsérete, 1938, 1986; A vers születése, 1938; Theomachia, 1941; Bolond Istók, 1933; A teljesség felé, 1945; A szerelem ábécéje, 1946; Elysium, 1946; Gyümölcskosár, 1946; A fogak tornáca, 1947; Testtelen nyáj, 1947; A hallgatás tornya, 1956; Tűzkút, 1964; Hold és sárkány, 1967; Merülő Saturnus, 1968; Egybegyűjtött írások I-III, 1975; Áthallások, 1976; Három veréb hat szemmel, 1977; Ének a határtalanról, 1980; Színjátékok, 1983; Posta messziről, 1984; Kútbanéző, 1987; A sebzett föld éneke, 1989; Egyedül mindenkivel, 1993; W. S. titkai Károlyi Amy és W. S. kéziratos verseskönyve 1947-48, 1993; Szó és kép (vál. v.), 1993.
V slovenčine vyšiel výber jeho poézie v preklade Vojtecha Kondróta pod názvom Znamenia (Slovenský spisovateľ, 1973).
Literature ::
Translation ::

minimap