This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kölcsey Ferenc, Esperanto biography

Image of Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc
(1790–1838)

Biography

F erenc Kölcsey (1790-1838)

[Pron.: fe!renc kö!lcei.] Ido de orient-hungarlanda nobelafamilio. Liaj gepatrojfrue mortas,. pro epidemia malsano li perdas unu okulon, kaj la suferitaj plagoj decide influa.f Ja pluan direk- ton de lia vivo. Li retirigas al sia bieno, kaj tie, en soleco li disvolvas sian poezion, kiun ko- mence karakterizas la tiutempe moda sentimentalismo, sed poste gi pt:ok};migas alla popola poezio, kaj alprenas la patoson de la romantismo. Estas tre gravaj Jiajestetikaj verkoj, kvan- kam malgrau sia konsterne granda eruducio -au eble guste pro gi ? -foje-foje li montrigis sen- komprena, kiam temis pri talentoj ne harmoniantaj kun la klasikaj idealoj. Tiel povis okazi, ke li aperigis tradrasajn kritikojn pri la verkoj de Berzsenyi kaj Csokonai, kvankam poste li rekonis sian eraron. Li elstaras inter la samtempuloj ankau per siaj filozofiaj scioj: tion atestas la verko Parainesis, kiu estas kvazau liafilozofia kaj politika testamento. Striktasence gi estas demokratia pedagogio, unuiganta en si la idealismon de la romantismo kun la grandaj instruaJoj de la klerismo. Lia poemo Himno farigis kun muziko la nacia himno de Hungario-


Literature ::
Translation ::

minimap