This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Rúfus, Milan, Slovak Reception

Image of Rúfus, Milan
Rúfus, Milan
(1928–2009)

Reception

Charakteristika tvorby
Tvorbou patrí k najvýraznejším básnickým zjavom. Už jeho prvá básnická zbierka – Až dozrieme – znamenala prelom v slovenskej poézii od deklaratívnosti a schématického apriorizmu k obsahovej a tvorivej inovácii. Predstavil sa ako básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku človeka i sveta druhej polovice 20. storočia. Veľmi vnímavo a citlivo hľadá zmysel a podstatu ľudského života. Filozofický potenciál umocňuje jasná štylizácia, dokonalý tvar, presná a prekvapivá metafora s bohatým podtextom, ktoré iritujú hĺbkou videnia do tragicky zauzlených životných pocitov ľudí v dnešnej civilizácii. Vyspieval ambivalentnosť doby, sveta, človeka a ich mnohoraké súvislosti prejavujúce sa v udalostiach, správaní a konaní, pri vnímaní a osvojovaní, ambivalentnosť vnútorného sveta človeka. Hlboko načrel do jeho starostí, bolestí, neistôt, radosti, šťastia i vzdoru. Je to poézia vysokých ideových, morálnych a estetických hodnôt zakotvená v mnohorozmernom priestore ľudského sveta.
V básnických zbierkach Ľudia a hory, Kolíska, Hora sa inšpiroval fotografiami liptovskej krajiny a Vysokých Tatier M. Martinčeka. Inšpiráciou zbierok Kolíska spieva deťom a Hudba tvarov mu bolo výtvarné dielo Ľ. Fullu. Vyšli s jeho ilustráciami. Verše básnickej zbierky Hľadanie obrazu sú pre zmenu inšpirované výtvarným dielom M. Bazovského. Osobitné pole plné bohatej a prekrásnej úrody predstavujú jeho knihy veršov pre deti. Majstrovsky utvára veľmi citlivý detský svet naplnený láskou, čistotou vzťahov, vnímania vecí, javov a činov, spravodlivosti a pravdy, morálnych hodnôt, ale aj detského poznávania a objavovanie sveta neprajnosti, zlá a utrpenia. Vo svojej poézii pre deti vychádza inšpiračne aj zo slovenských národných rozprávok. (Viktor Timura)

O autorovi
Máme do činenia s básnikom, ktorý navzdory všetkým minulým i prítomným zlám vedel a vie čeliť poéziou hlbokého ľudského poslania. ... Nepodlieha malosti istôt, ale nevzdáva sa zápasu o veľké istoty. ... Nie počet slov, ale plnosť bytostného stotožnenia sa s básňou je pre konečný tvar Rúfusovej básnickej výpovede rozhodujúca. (Stanislav Šmatlák)

Rúfusovo celé dielo vzniká ako reflex bizarných sociálnych a kultúrnych konfliktov. Jeho reflexie majú veľký význam, pretože nám pomáhajú orientovať sa v pohybe druhej polovice storočia, ktorý chápe primárne ako dlhodobú krízu týkajúcu sa celého ľudstva. Vďaka intelektuálnej prenikavosti, diagnostickej a prognostickej senzibilite ich autora ponúkajú dosť podnetov na sebareflexiu človeka našich končín, na jeho orientáciu v dobových tendenciách a fenoménoch, ktoré vidí vo veľkej dimenzii dejín človeka a sveta. Choroby a krízy nášho veku vidí z veľkého odstupu, z perspektívy biblicky chápaných dejín ľudstva. Všetky otázky skúma na tomto antropologickom pozadí, s veľkou vnímavosťou k podstate človeka a ľudskej realite, k nepodkupnej pravde bytia. (Vincent Šabík)

Ocenenia
Cena Literárneho fondu za najlepšiu pôvodnú slovenskú tvorbu v roku 2005 za zbierku Báseň a čas (2006)
Cena na festivale v Struge, Macedónia (2001)
Čestný doktorát za literatúru (1998)
Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy (1993)
Rad T. G. Masaryka (1991)
Medzinárodná cena Zlatý kľúč (1990)
Štátna cena za literatúru (1970)
Milan Rúfus bol trikrát navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru.
Literature ::
Translation ::

minimap