Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Štrpka, Ivan: Meister Mu für die Presse (Majster Mu pre tlač Német nyelven)

Štrpka, Ivan portréja

Majster Mu pre tlač (Szlovák)

I. OBCHOD!

Pre istotu (a pre večnú slávu
svrčkov) nakoniec ešte bleskovo pár snímok
(Foto Rimbaud, 1993).

Noví boháči sa distingvovane usmievajú do blesku a
(ľahkým posunkom ma) pozývajú na svoj pohyblivý breh.
Môj vzťah k peniazom
sa po krachu (komunizmu)
vôbec nezmenil. Ani vzťah peňazí (ku mne). Nemožno
povedať, že by sme sa navzájom obzvlášť ryhľadávali.
„A je to dobre tak,“ hovorím celkom na okraj (rýchlo
odchádzajúc z vlhkej fotografie ako tieň) ako rozmazaný
oblak (práve) padajúci na hlavu. (Foto Rimbaud). Kiežby
jediné oko v meste nezostalo suché.

Obchod! Zlato a zbrane. Božský (legálny aj ne-
legálny) predaj zbraní (a ešte živých orgánov) tepúcich
(ešte ako horúce, krvavé) divé srdce (se-kun-du) pred
tým, ako (to všetko) rybuchne vo svižnom ryt-
me STOJ ČO STOJ!

Napokon - ako môžu byť peniaze špinavé? „Veď (sama)
špina čistí (sama),“
učí nás Klasik (aj o polnoci, Joyce).
A foťák Rimbaud (pôvodným povolaním pašerák ilu-
minácií a výbuchov) (v Habeši) bol pri tom!

II. INTERVIEW

„Napokon..." (Zostáva nám len siahodlhé, otravné a
bezútešné interview.) Usmievam sa do levej tlamy
(vyškerených) médií: „Už roky žijem
ekologicky - z ruky do úst. Nezhromaž
ďujem
zásoby, nerozmnožujem odpad. Ani prach. Dúfam, že
moje deti ma pochopia. Milujem rýchlos
ť (my-
sle, pohybu aj premiestňovania sa). Auto
som nikdy nemal. Žia
ľ,
verejná doprava je na úpadku. Železnŕce miznú
pod
ľa neúprosnej logiky, namiesto individualizmu
kvitne automobilizmus... Ach, áno, mám na mysli
to triumfátorské uväznenie, to opojné
uzavretie v bleskovej škrupine z kovu, benzínu a skla,
z ktorej sa liahne naše nerozbitné Ja,
naša Moc nad priestorom aj improvizovaná smr
ť; ten
skvelý rýchly obal nenap
ĺňajúcej sa slobody...
Tá metafora! STROJ
ČO STROJ!“

III. HORÚCI ODKAZ

A boháči sa distingvovane usmievajú do slnka
a (ľahkým posunkom ma) pozývajú na svoj vzďaľujúci sa
breh. Usmievam sa a (- foto Rimbaud-) z kútika oka
môjho tieňa mimovoľne vymoká prvá (dúhová) kvapka
čírej zášti. Planúca (praveká, hlboko ukrývajúca sa) túžba
po Bohatstve. Horúci odkaz
do (prázdnych končín a monitorov) mojej mysle
akýsi (horľavý, nástojčivý, nezreteľný) hlas
rozochvene hovoriaci stále dokola; tenký spev
zo vzdialenej veže (ktorú nevidieť); tichý a
naliehavý hlas, ktorý stále podvedome lovím,
križujúc deň v deravom váňku (Rozhlasu, Televízie a
prežúvajúceho) masového tárania, hlučnosti Zubov Moci
a škripotu (rodiacej sa vzletnej) posunkovej reči (Moci)
Nového Bohatstva, ktoré často nemá čisté ruky,
a preto ich (čoraz hlbšie) elegantne norí do dravej
tekutej (vražedne chtadnej) mysle vzdúvajúceho sa
a oslepujúceho Zlata. Križujúc

(túto chvíľu, túto) jachtavo a jakotavo stúpajúcu vlnu,
sústredene chytám a lúštim (ďalej) ten vytrvalo arti-
kulujúci a čoraz zreteľnejší hlas, ten odkaz zvnútra, ten Prízrak
to (prebudené) hovorenie tichej púšte vo mne, ktoré sa
v celej svojej neutíchajúcej nahote a holom jase
(- foto Rimbaud-) do posledného zrnka (bez jediného tieňa)
skvie a zrkadlí oproti Bohatstvu.


KiadóMajster Mu a ženské hlasy, Modrý Peter, Levoča, 1997

Meister Mu für die Presse (Német)

I. GESCHÄFT!

Zur Sicherheit (und zum ewigen Ruhm
der Grillen) schlußendlich noch blitzschnell ein paar Aufnahmen
(Foto Rimbaud, 1993).

Die neuen Reichen lächeln distinguiert in den Blitz und
laden (mich mit leichter Gebärde) ein auf ihr schwebendes Ufer.
Mein Verhältnis zum Geld hat
sich nach dem Krach (des Kommunismus)
überhaupt nicht verändert. Auch nicht das Verhältnis des Geldes (zu mir). Man kann nicht
sagen, daß wir einander sonderlich gesucht hätten.
"Und das ist gut so," sage ich ganz am Rande (schnell
aus der feuchten Fotografie gehend wie ein Schatten) wie eine verwischte
Wolke, (gerade) dabei, auf den Kopf zu fallen. (Foto Rimbaud). Wäre doch
kein einziges Auge in der Stadt trocken geblieben.

Geschäft! Gold und Waffen. Göttlicher (legaler und il-
legaler) Verkauf von Waffen (und noch lebender Organe) pulsierend
(noch wie ein heißes, blutiges) wildes Herz, (Se-kun-de) bevor
(das alles) explodiert im flinken Rhyth-
mus KOSTE ES, WAS ES WOLLE!

Schließlich - wie kann Geld schmutzig sein? "Denn (lauter)
Schmutz (selber) putzt,"
lehrt uns der Klassiker (auch um Mitternacht, Joyce).
Und der Knipser Rimbaud (ursprünglich von Beruf Schmuggler von Illu-
minationen und Explosionen) (in Habesch) war dabei!

ii. INTERVIEW

"Schließlich ..." (Es bleibt uns nur ein ellenlanges, nervendes und
trostloses Interview.) Ich lächle in den Löwenrachen
der (grinsenden) Medien: "Jahre schon lebe ich
ökologisch - von der Hand in den Mund. Ich häufe keine
Vorräte an, vermehre keinen Abfall. Auch keinen Staub. Ich hoffe, daß
meine Kinder mich verstehen. Ich liebe die Geschwindigkeit (des Gei-
stes, der Bewegung und des Ortswechsels). Ein Auto
hatte ich nie. Leider,
der öffentliche Verkehr ist im Niedergang. Eisenbahnen verschwinden
nach einer unerbittlichen Logik, anstelle des Individualismus
blüht der Automobilismus ... Ach ja, ich habe im Sinn
diese triumphale Verhaftung, diese berauschende
Einschließung in der blitzenden Eierschale aus Metall, Benzin und Glas,
aus der unser unzerbrechliches
Ich schlüpft,
unsere
Macht  über den Raum und der improvisierte Tod; diese
tolle schnelle Verpackung der sich nicht erfüllenden Freiheit ...
Diese Metapher! ROSTE ES, WAS ES WOLLE!"

III. HEISSE BOTSCHAFT

Und die Reichen lächeln distinguiert in die Sonne
laden (mich mit leichter Gebärde) ein auf ihr sich entfernendes
Ufer. Ich lächle und (-Foto Rimbaud-) aus dem Augenwinkel
meines Schattens trieft unwillkürlich der erste (regenbogenfarbene) Tropfen
reinen Hasses. Loderndes (vorzeitliches, tief  sich verbergendes) Verlangen
nach Reichtum. Heiße Botschaft
an (leere Gegenden und Monitore) meines Geistes
irgendeine (entzündliche, dringende, undeutliche) Stimme
aufgeregt stets im Kreise redend; dünner Gesang
vom entfernten Turm (den man nicht sieht); leise und
eindringliche Stimme, die ich beständig unterbewußt jage,
kreuzend den Tag in der löchrigen Brise (des Rundfunks, Fernsehens und
des wiederkäuenden) Massengeplappers, lärmender Zähne der Macht
und des Kreischens der (aufsteigenden, zündenden) Gebärdensprache (der Macht)
des Neuen Reichtums, der oft keine sauberen Hände hat,
und sie deshalb (immer tiefer) elegant versenkt in den reißenden
flüssigen (mörderisch kalten) Geist des schwellenden
und blendenden Goldes. Kreuzend

(diesen Moment, diese) stotternd und stockend ansteigende Welle,
fange und entziffere ich konzentriert (weiter) diese sich beharrlich arti-
kulierende und immer deutlichere Stimme, diese Botschaft von innen, dieses Trugbild
dies (erwachte) Reden der stillen Wüste in mir, die
in ihrer ganzen unstillbaren Nacktheit und blankem Glanz
(-Foto Rimbaud-) bis ins letzte Körnchen (ohne jeden Schatten)
leuchtet und sich spiegelt im Reichtum.
minimap