This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Balla, Vladimír: Die Sintflut (Die Bibel, John Creasey - die Sintflut) (Tekutá poviedka (Svätá Biblia, John Creasey – Potopa) in German)

Portre of Balla, Vladimír

Tekutá poviedka (Svätá Biblia, John Creasey – Potopa) (Slovak)

I.

Bôh káže staväť koráb. Ohlasuje potopu sveta.
- Učiň si koráb z dreva gófera. Oblok spravíš korábu.

II.

Noe si podľa Jahveho presných pokynov postavil archu.
- Urob si koráb z cyprusového dreva. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť.
- Vyjasnime si to.
- Jednoduchšie sa to ani nedá vyjadriť!
Nikto iný neprehovoril. Chlap vzlykal a zápasil o dych. A Hospodin riekol:
- Sprav si takého ohnivého hada a vystav ho na týč.
Zase šok.
- Ale ty máš čudné nápady! Divoké!
- Takýto som ja šialenec.
A otvorili sa  prieduchy nebies. A bol príval na zemi za štyridsať dní a štyridsať nocí.  Potom pán povedal Noemovi:
- Nestoj tu a neslintaj! Zo všetkých živočíchov, z každého tela, po dvoje uvedieš do korábu zachovať ich živé so sebou, samec a samica budú. Sú krotké a dajú sa ľahko chytiť. Každý holub má na nohe krúžok. Mali ste niekedy do činenia s poštovými holubmi?
Ježiš riekol:
- Zošalel? Dáva pokyny rádiotelefónom. Idem zastreliť tie ovce, aby sa chudery netrápili.
A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi.
Pán zástupov prehovoril  k Noemovi:
- Postavím svoju zmluvu s tebou, a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia i tvoja žena i ženy tvojich synov s tebou.  Prinesiem ti plášť do dažďa.
- Nie je to nič horšie ako tropická búrka.
- Čo keby ste si namočili nohy?
Viacej sa nedalo povedať.
A vody mocneli na zemi stopäťdesiat dní. A vody zmocneli a veľmi sa rozmnožili na zemi, a koráb sa niesol na vodách. A vody náramne zmohutneli na zemi, a pokryli sa všetky, i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod celými nebesami. Hospodin je bohom vrchov, nie bohom dolín. A Noach postavil Hospodinovi oltár. Riekol:
- Nebuď taký pochábeľ! Živočích, ktorý... hm... chrlí vodu.
A Ježiš povedal:
- Pracoval som pre neho od začiatku. Je veľmi bohatý, má svoje vrtochy a záľuby. Nevie, ako smiešne vyzerá vo svojom beztvarom plátenom plášti s vystrčeným veľkým bruchom a chlípnym úškrnom na ochabnutých ústach.
- To je sám diabol! Ale ako ste to dočerta mohli všetko za taký krátky čas zistiť?
- Telefonickým rozhovorom, priateľko.
A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny. Ježiš riekol:
- Doparoma, rád by som mal baterku.
Ale potom sa rozpamätal Bôh na Noacha a na všetky živočíchy i na všetky hovädá, ktoré boli s ním na korábe, a riekol:
- Nezdržuj sa s pudrovaním nosa. Ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Eva predsa rozumie žartu. Rozmnožte sa na nej. Toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami. Najprv sú to iba také malé vajíčka a potom za noc narastú.
- Skutočne?
- Keď dôjdu vzorky do laboratória, vyskúšame na nich všetky druhy kyanidov a kyselín. Mám teda vaše slovo, že nepoviete nič zástupcom tlače, ani nikomu inému?
- Viem mlčať, ak treba.
- Viete, kto som ja?
- Bôh Hebrejov.
Ale Hospodin povedal:
- Nie. Had, najchytrejší zo všetkých živočíchov poľných.
- O čom to, dočerta, hovoríte?
- Postavím svoju zmluvu s tebou, a vojdeš do korábu.
- Ale to je absurdné! Mám súrnu schôdzku!
Na to riekol Ježiš:
- Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Pestuje ich v pivnici. Urobil niekoľko pokusov na určitom počte afrických žien, a musel ujsť a skrývať sa. Veď viete, čo tým myslím, však?
Zmĺkol a oblizoval si pery.
- Vy... vy ste šialenec!
- Chystá sa utopiť milióny ľudí. Zostane ten starý diabol, ktorý to všetko bude riadiť, a Adam a Eva. Jednoducho vôbec neviem uveriť, že by si Otec mohol myslieť, že prestanem žiť s Adamom.
Od tej chvíle Adam nemal nijakú nádej. Spadol. Skríkol a povedal:
- Čo ste to za zvery?
- Z čistých hoviad i z hoviad, ktoré nie sú čisté.
Vody náramne zmohutneli na zemi. Všetko, čo má dych ducha života vo svojich nozdrách zo všetkého, čo žije na suchu, zomrelo. Noach povedal:
- Čo urobíme?
Vtedy odpovedal Ježiš a riekol mu:
- Zabijeme sa.
A diabolské dielo sa už začalo.


Die Sintflut (Die Bibel, John Creasey - die Sintflut) (German)

I

Gott gebietet ein Schiff zu bauen. Er kündigt die Sintflut an.
- Mach dir einen Kasten von Tannenholz. Ein Fenster sollst du daran machen obenan.

II

Noah baute nach Jahwes genauen Vorgaben eine Arche.
- Fertige ein Schiff aus Zypressenholz. Mach ihm eine Öffnung von einer Elle.
- Etwas konkreter bitte.
- Genauer kann man das gar nicht beschreiben!
Niemand sonst sagte was. Noah, der arme Junge, schluckte und rang um Atem. Und der Herr sprach:
Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf.
Noch ein Schock.
- Du hast aber merkwürdige Einfälle! Abartig sind die!
- Ich bin so ein Verrückter.
Und die Schleusen des Himmels öffneten sich. Der Regen ergoss sich vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf die Erde. Danach sprach der Herr zu Noah:
- Steh nicht hier rum und sabber! Von allem was lebt, von allen Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die Arche, damit sie mit dir am Leben bleiben; je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. Sie sind zahm und lassen sich leicht fangen. Jede Taube hat am Fuß einen Ring. Schon mal was von Brieftauben gehört?
Jesus sagte:
- Ist er verrückt geworden? Er gibt die Anweisungen per Funktelefon. Ich gehe die Schafe erschießen, damit die Armen nicht so leiden.
Und so verendeten alle Wesen aus Fleisch, die sich auf der Erde geregt hatten.
Der HERR der Heerscharen sprach zu Noah:
- Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Geh in die Arche, du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne! Ich besorge dir einen Regenmantel.
- Ist nicht schlimmer als ein Tropengewitter.
- Und was, wenn ihr nasse Füße bekommt?
Mehr war dazu nicht zu sagen.
Das Wasser aber schwoll hundertfünfzig Tage lang auf der Erde an. Es stieg immer mehr, die Arche aber trieb auf dem Wasser dahin. Das Wasser war auf der Erde gewaltig angeschwollen und bedeckte alle hohen Berge, die es unter dem ganzen Himmel gibt. Der HERR ist ein Gott der Gipfel, kein Gott der Täler. Und Noach baute dem HERRN einen Altar. Er sprach:
- Sei nicht so ein Rappelkopf! Ein Wesen, dass... ähm... Wasser speit.
Und Jesus sprach:
- Von Anfang an habe ich für ihn gearbeitet... Er ist sehr reich, hat seine Grillen und Vorlieben. Er weiß selbst nicht, wie lächerlich er in seinem sackartigen Leinenmantel mit dem vorgestreckten großen Bauch und dem wollüstigen Grinsen auf  den schlaffen Lippen ausfällt.
- Das ist der Teufel persönlich! Aber wie konntet ihr das zum Teufel in solch einer kurzen Zeit herausfinden?
- Ein Telefongespräch hat gereicht, Freundchen.
Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde.
Jesus sagte:
- Zum Teufel, ich hätte jetzt gern eine Taschenlampe.
Da dachte Gott an Noach und an alle Tiere und alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und er sprach:
- Vertrödele deine Zeit nicht mit Nasepudern. Seid fruchtbar und vermehrt euch; bevölkert die Erde – Eva versteht nämlich Spaß – und vermehrt euch auf ihr. Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch: Zu Anfang sind es nur solche kleinen Eierchen und dann wachsen sie rasch über Nacht.
- Wirklich?
- Wenn die Proben ins Labor kommen, testen wir an ihnen alle Arten von Zyaniden und Säuren. Versprecht ihr mir, dass ihr weder der Presse noch sonst irgendjemandem etwas ausplaudert?
- Ich kann schweigen, falls nötig.
- Wisst ihr, wer ich bin?
- Der Gott der Hebräer.
Der HERR aber sprach:
- Nein. Eine Schlange, das klügste aller Lebewesen auf dem Festland.
- Wovon zum Teufel sprechen Sie?
- Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Geh in die Arche.
- Aber das ist absurd! Ich habe eine wichtige Sitzung!
Daraufhin sagte Jesus:
- Es reute den HERRn, auf der Erde Menschen gemacht zu haben. Er züchtet nun Menschen im Keller. Er führte einige Versuche an einer gewissen Anzahl afrikanischer Frauen durch, musste jedoch dann fliehen und sich verbergen. Ihr wisst schon, was ich damit meine, oder?
Er verstummte und leckte sich die Lippen.
- Sie... Sie sind ein Verrückter!
- Er macht sich daran, Millionen von Menschen zu ertränken. Übrig bleiben nur der alte Teufel, der das künftig alles lenken wird, und Adam und Eva. Schwer zu glauben, dass der VATER auf den Gedanken gekommen sei, ich und Adam – das ginge nicht mehr.
Von diesem Tag an hatte Adam keinerlei Hoffnung mehr. Er stürzte ab. Er schrie auf und sagte:
- Was seid ihr bloß für Tiere?
- Von den reinen Tieren und von den unreinen.
Das Wasser war auf der Erde gewaltig angeschwollen. Alles, was auf der Erde durch die Nase Lebensgeist atmete, kam um. Gott vertilgte also alle Wesen auf dem Erdboden. Noach sagte:
- Was machen wir nun?
Da antwortete Jesus und sprach zu ihm:
- Wir schlagen uns gegenseitig tot.
Und schon hatte das Teufelswerk begonnen.

Anmerkung der Übersetzerin:
Die Geschichte von der Sintflut  ist in Ballas neustem Erzählband U n g l í k [Unglück] eine von fünf sogenannten „Flüssigen Erzählungen“ [Tekuté poviedky]. Als Flüssigkeiten erscheinen Wasser, Tränen, Alkohol und auch Sperma. Die Texte selbst ´fließen´, indem sie Fragmente von Fremdtexten (hier die Bibel und John Crasey´s ´Sintflut´) assoziativ verbinden und ineinander verschwimmen lassen.
minimap