This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Killing Rabbits (Zabíjanie králikov in English)

Portre of Válek, Miroslav

Back to the translator

Zabíjanie králikov (Slovak)

V nedeľu po raňajkách,
ke
ď je vzduch asi na polceste k ľadu,
v komíne pištia tenké flauty myší,
v nede
ľu po raňajkách,
po čerstvom snehu kráča
ť
ku klietkam.
Stiahnu
ť si rukavice na ružovú slávnosť,
na plot ich napichnú
ť
jak čerstvo odseknuté dlane
a fajči
ť cez dvierka.
Potom už vsunú
ť hľadajúcu ruku
a s dymom v zuboch vravie
ť sladké reči,
lichôtky, jemné slová,
trochu po
ľutovať,
uchopi
ť pevne za kožu
a zdvihnú
ť z teplej slamy.

V nede
ľu po raňajkách,
čpavok ovoňa
ť.

Chví
ľu tak držať ľavou dolu hlavou,
pozera
ť ako brunátnejú uši,
pohladka
ť nežne za väzami,
pofúka
ť, odniesť
a náhle pravou udrieť do tyla.

Ešte raz v dlani zacíti
ť odraz
k zbytočnému skoku,
ma
ť ťažko v ruke,
sladko na podnebí,
poču
ť, ako sa otvorilo nebo zajačie
a plné hrsti srsti z neho padajú.

Viedenský modrý,
belgický obor,
francúzsky baranovitý,
český strakáč,
ale aj bastard z hocijakej krvi,
všetci zomierajú rovnako rýchlo
a bez slova.

V pondelok ma
ť modro pod očami, mlčať,
v utorok uvažova
ť o osude sveta,
v stredu a štvrtok
vynájs
ť parný stroj
a objavova
ť hviezdy,
v piatok myslie
ť na iné,
ale najmä na belasé oči,
celý týždeň
ľutovať siroty
a obdivova
ť kvety,
v sobotu sa do ružova vykúpa
ť
a usnú
ť na jej ústach.

V nede
ľu po raňajkách
zabíja
ť králika.PublisherKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Source of the quotationMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Bookpage (from–to)153-155
Publication date

Killing Rabbits (English)

On Sunday after breakfast,
when the air is about a half way to ice,
thin mice’s flutes are squeaking in the chimney,
on Sunday after breakfast,   
to walk in the fresh snow
to the cages.
To take off the gloves for a pink celebration,
to stick them on a fence
like freshly cut palms
and to smoke through the door.
Then to put a hand in seeking
and speaking sweet talks with smoke in teeth,
cajoles, gentle words,
to pity a little,
to grasp tight by the skin
and to lift from the warm straw.

On Sunday after breakfast,
to sniff the ammonia.

To hold him so for a while in the left hand with its head down,
to watch ears getting red,
to stroke the nape gently,
to rub , to take away
and suddenly to strike with the right hand to the nape.

Once more to feel in the palm a bounce
of a futile jump,
to feel weight in the hand
sweet taste on the palate,
to hear as rabbits’ heaven is opening
and full palms of fur are falling from there.

Vienna blue,
Belgian giant,
French lop,
Czech checkered
but also crossbred of whatever blood,
all die quickly alike,
without a word.

On Monday to have blue under the eyes, keep silent,
on Tuesday to think about world’s fate,
on Wednesday and on Thursday
to invent the steam engine
and to discover stars,
on Friday to think about something else,
though mostly about bluish eyes,
to feel pity for orphans for whole week
and to admire flowers,
on Saturday to bath out to pink,
to fall asleep on her lips.

On Sunday after breakfast
to kill a rabbit.Uploaded byRépás Norbert
PublisherAmazon Kindle Edition
Source of the quotationCollection of Poems: Miroslav Válek, ASIN: B00V6YBLWK
Bookpage (from–to)Kindle Locations 332-343
Publication date

minimap