This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Balassi Bálint, Esperanto biography

Image of Balassi Bálint
Balassi Bálint
(1554–1594)

Biography

Bálint Balassi (1554-1594)

lPron.: ba: !Iint ba!lasi.] La unua atentinda hungarlingva poeto, kiu tamen okupas sian lokon en la hungara poezio tuj kun poemoj egalaj alla nivelo de la tiutempa Europa liriko. Li estas ido de aristokratafamilio, kies membroj unuigas en si la karakterizajn trajtojn de mezepokaj rabistaj kavaliroj kaj renesancaj aventuristoj: la samaj karakterizoj validas ankaií por Bálint Balassi. Sed samtempe li estas unu ella plej kleraj viroj de la epoko: li skribas, legas, parolas en naií lingvoj, kaj krome estas konstanta partoprenanto de la limregionaj kontraiíturkaj bata- loj. Ankaií la morto trafis lin dum batalo, kiam li havis apenaií kvardek jarojn.

Liaj poemoj, verkitaj en rice poezia lingvo kaj muzikefektaj versformoj, laiídas cefe la bele- con de la soldata vivo en la limregionaj fortikaJoj. En lia poezio okupas konsiderindan lokon ankaií la nacia konscio,formiginta reage alla turka minaco, kaj li konfesas en belegaj poemoj pri sia patrujamo. Konvene alla kutimoj de la epoko, ankau religiaj kaj amaj versaJoj grave rolas en lia verkaro. La tipe renesanca poezio de Balassi -en kiu tamen konservigas pluraj elementoj de la mezepoka kavalira liriko -kreigis samtempe kun la verkoj de Ronsard, Spenser kaj Ulrik von Hutten. Espereble la ci tie legeblaj kelkaj specimenoj povas konjektigi, ke la ta- lento de la hungara lirikisto ne postrestas al tiu de la renomaj eksterlandaj poetoj-samtempuloj.

Literature ::
Translation ::

minimap