Works

Czech

. ^
( ^
(Báseň je... Nic a vše!) ((Mi a vers?... Minden és semmi.)) – Krchovský, J. H.
(Co že jsem říkal? Nevím už...) ((Mit is meséltem? Semmi mesést...)) – Krchovský, J. H.
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) ((Ma először jósoltattam magamnak...)) – Krchovský, J. H.
(Držím tvý ňadro...) ((Kezemben tartom melledet...)) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) ((A ház kívül-belül sötét, fekete...)) – Krchovský, J. H.
(Jdu ke Dvořákům na jedno...) ((Csak sörre ugrok le, az enyhe...)) – Krchovský, J. H.
(Jsem duše snící v těle muže...) ((Lélek vagyok-e férfitestbe'...)) – Krchovský, J. H.
(Kam se jen podívám...) ((Ahová nézek ott gyűlik az adósság)) – Krchovský, J. H.
(Meč visí už jen na vlásku...) ((A kard hajszálon függ...)) – Krchovský, J. H.
(Na stropě hořčice...) ((Mustár és virsli a fejem felett...)) – Krchovský, J. H.
(Naposled zamávám ...) ((Fecskének utószor...) ) – Krchovský, J. H.
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) ((Öt lépés előre, négy hátra...)) – Krchovský, J. H.
(Pokojem obcházej postavy...) ((Tömegben vonulnak alakok...)) – Krchovský, J. H.
(Potopa! V nás, i tam...) ((Özönvíz!)) – Krchovský, J. H.
(Přistavil jsem si zrcadlo...) ((Magam elé tükröt rakok...)) – Krchovský, J. H.
(Prý už mám dost...) ((Azt mondják: Zárunk...)) – Krchovský, J. H.
(Skutečnosti...) ((Valóság...)) – Diviš, Ivan
(smyčky a jiná písmena) ((hurkok és más betűk)) – Kučera, Vojtěch
(Stín vidí stín...) ((Árnyat árny lát...)) – Krchovský, J. H.
(Svět, v kterém žiji...) ((A világom nincs és nem jó egyébre...)) – Krchovský, J. H.
(svoboda) ((szabadság)) – Havel, Václav
(Tak málo světlých chvil...) ((Ritka a jó nap...)) – Krchovský, J. H.
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) ((Nem voltam fodrásznál...)) – Krchovský, J. H.
(vpřed) ((előre)) – Havel, Václav
(Z Balad Manoně, č. 11) ((A Manon-balladákból, 11.)) – Nezval, Vítězslav
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) ((Halál után: kérdőjel, vessző, puszta pont?...)) – Krchovský, J. H.
(Záňadří říjnových dnů...) ((Az októberi napok keblében...)) – Jareš, Michal
(Zmizel jsem z domu...) ((Éjszaka leléptem...)) – Krchovský, J. H.
[ ^
0 ^
1 ^
7 ^
A ^
B ^
Babička (Nagyanyó) – Němcová, Božena
Balada o hovně (Ballada a sz.rról) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Ballada a fűtő szemeiről) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Ballada a nőről, Istenről és a férfiról) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (Az ötvenkettedik, búcsút mondó ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Francoise Villona (Első ballada mely Francois Villonhoz szól, Az első, François Villon megszólítására szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (A harmincötödik, egy papírhajóról szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (A harminchetedik, az agglegénységről szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Basketbalový zápas (Kosárlabdameccs) – Žáček, Jiří
Básník (A költő) – Čapek, Karel
Básník (A költő) – Nezval, Vítězslav
Básníku, odejdi! (Költő, távozz!) – Wolker, Jiří
Bílý obraz (Fehér tájkép) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Pápaszem, cilinder, sétabot...) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Bizarr rondeau) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Boldog sugár) – Závada, Vilém
Bláznivé rondeau (Tébolyult rondó) – Kvapil, Jaroslav
Bota (A cipő) – Hruška, Petr
Bouře (Vihar) – Březina, Otokar
Boží duha (Isten szivárványa) – Durych, Jaroslav
Budoucí vlasť (A jövendő haza) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Öten voltunk cimborák) – Poláček, Karel
C ^
D ^
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
Magické půlnoci (Mágikus éjfelek) – Březina, Otokar
Mé orné půdy každý hon [video] (Minden dűlőm ugarjaim) – Sládek, Josef Václav
Meč Damoklův I. (Damoklész kardja I.) – Vrchlický, Jaroslav
Meč Damoklův III. (Damoklész kardja III.) – Vrchlický, Jaroslav
Meditace (Meditáció) – Lorenc, Michael
Meine Freuden [A költő németül írt verseiből] (Az én örömeim) – Mácha, Karel Hynek
Mĕsičnik poezie (Egyhavi költészet) – Kolář, Jiří
Mezi motýlicemi (Szitakötők közt) – Borkovec, Petr
Michelangelo (Michelangelo) – Frantinová, Eva
Míjení (Múlik) – Černík, Michal
Milost (A malaszt) – Březina, Otokar
Milostný dopis klínovým písmem (detail) (Az ékírásos szerelmeslevél (részlet)) – Zmeskal, Tomáš
Místa harmonie a smíření (A harmónia és megbékélés színterei) – Březina, Otokar
Mistr Dýně (Tök-mester) – Wernisch, Ivan
Mlha (Köd) – Frantinová, Eva
Moderní básníci (A modern költők) – Auředníček, Otakar
Mohelnice (Mohelnice) – Bezruč, Petr
Moře (A tenger) – Závada, Vilém
Morový sloup (A pestisoszlop) – Seifert, Jaroslav
Mraveniště (Hangyaboly) – Nezval, Vítězslav
Mucholapka (A légypapír) – Nezval, Vítězslav
Můj stín (Az árnyékom) – Klášterský, Antonín
Můj synku (Fiacskám) – Sládek, Josef Václav
Muž, který dovedl lítat (A férfi, aki tudott repülni) – Čapek, Karel
Muž, který se nelíbil (Az ember, aki nem tetszett) – Čapek, Karel
Můžou tĕ i zabít (Meg is ölhetnek) – Pavel, Ota
Mystická noc (Misztikus éjszaka) – Auředníček, Otakar
N ^
Na nemocniční postel padá svět… (A kórházi ágyamra omlik a világ…) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (A kezdetet kérdezem) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (A régi zsidótemetőben) – Klášterský, Antonín
Na svatého Mikuláše (Mikulás napján) – Wolker, Jiří
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (Minden tűz és víz felett…) – Březina, Otokar
Na konci XIX. vĕku (A XIX. század végén) – Sova, Antonín
Napadal sníh (Leesett a hó) – Kainar, Josef
Našel jsem se! (Magamra találtam) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (A bor, ami épp csak meg nem szólal) – Skácel, Jan
Návrat (Visszatérés) – Skácel, Jan
Nechci jít na věčnost (Örökkévalóság! Jó az ha van - másnak!... ) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Befejezetlenül) – Mikulášek, Oldřich
Negace (A tagadás) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Néma találkozás) – Březina, Otokar
Není (Nincs) – Holan, Vladimír
Nezdravá procházka (Egészségtelen séta) – Sýs, Karel
Noc neklidná, noc jesenní... (Nyugtalan éj az őszi éj…) – Geisslová, Irma
Noc byla (Éjszaka volt) – Gellner, František
Noční tango aneb román jednoho léta z konce století (Éjszakai tangó avagy Egy századvégi nyár regénye) – Kratochvil, Jiří
Noc s Hamletem (Éjszaka Hamlettel, Éjszaka Hamlettel (Részletek)) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Éjszaka Verlaine-nel) – Hrubín, František
Nocturno (Nocturno) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Falak – Fal, Másik fal, Mindenesetre, Egy teljesen másfajta fal,) – Holan, Vladimír
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Prücsök úr újabb korszakos kirándulása, ezúttal a XV. Századba) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paměť mojí babičce - I. (Nagyanyám emlékezete - I.) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - II. (Nagyanyám emlékezete - II.) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - III. (Nagyanyám emlékezete - III.) – Hůlová, Petra
Paní noci (Az Éjkirálynő) – Jelínek, Bohdan
Pan Theodor Mundstock (Mundstock úr) – Fuks, Ladislav
Paysage aux conquérants (Tájkép a hódítóknak) – Král, Petr
Pére-Lachaise [video] (Pére-Lachaise) – Brzák, Michal
Píseň (Dal, Dal) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Maminka) (Altatódal) – Seifert, Jaroslav
Píseň o městě nebeském (Dal a földön túli városról) – Sládek, Josef Václav
Píseň o rodné zemi [video] (Dal a szülőföldről) – Seifert, Jaroslav
Písnička o škaredých holkách (Dalocska a csúnya lányokról) – Žáček, Jiří
Plavba utopencova (A vízbefúlt) – Sabina, Karel
Po letech (Ír nekem valami dáma) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Utánunk az özönvíz) – Nezval, Vítězslav
Podzim (Ősz, Ősz) – Halas, František
Podzim v městě (Ősz a városban) – Křesadlo, Jan
Podzimní listy (Őszi levelek) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Mi az a költészet?) – Hiršal, Josef
Pohádka pro princeznu Batyty (Tündérmese Tetete hercegnőnek) – Daněk, Václav
Pohlednice z Nice (Képeslap Nizzából) – Horký, Karel
Pohyb němých úst (Néma száj mozgása) – Březina, Otokar
Poklad (A kincs) – Erben, Karel Jaromír
Pokora (Alázat) – Wolker, Jiří
Pomalé město (A lassú város) – Lorenc, Michael
Poslední věci člověka (Az ember végső dolgai) – Čapek, Karel
Poušť (A sivatag) – Auředníček, Otakar
Povzdech (Sóhaj) – Vrchlický, Jaroslav
Přání (Kívánság) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (Prágának) – Halas, František
Přebytek otce (Apatöbblet) – Hruška, Petr
Před koupelí (Fürdés előtt) – Hruška, Petr
Před usnutím (Elalvás előtt) – Žáček, Jiří
Předtuchy (Sejtések) – Březina, Otokar
Přes matný sklo (Homályos üvegen át) – Hůlová, Petra
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Közelítés az ádventhez) – Holan, Vladimír
Proč odvracíš se, o Slabá? (Mért fordulsz el, ó, Gyönge?) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Lapos igazságok) – Žáček, Jiří
Prsa (Mell) – Hruška, Petr
Psychologie okamžiku (A pillanat pszichológiája) – Opolský, Jan
Ptaní (Merengés) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Budapesti magány) – Sýs, Karel
Sbohem a šáteček [video] (Búcsúzunk s lobog a kendő, Istenhozzád s kendő) – Nezval, Vítězslav
Scéna z lovu na vodní ptáky (Vízimadárvadászat-jelenet) – Borkovec, Petr
Se skřivánkem vstávám (Pityuval ébredek) – Sládek, Josef Václav
Sieť viery (A hit hálója) – Chelčický, Petr
Silen buď (Légy erős) – Sládek, Josef Václav
Škrábnutí (Karcolás) – Hruška, Petr
Škraboška (Az álarc) – Nezval, Vítězslav
Skřivánkovi (Pacsirtának) – Sládek, Josef Václav
Slabost pro každou jinou pláž (Mindig más strandra vágyik) – Zábranský, David
Slavianka ke bratrům a sestrám (Szláv ének) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Dicső Nemezis) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 3 (részlet), Sláva leánya - Előhang) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (Előhang a „Dicsőség leányá”-hoz, Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 1) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 2) – Kollár, Jan
Šlépěj (A lábnyom) – Čapek, Karel
Šlépěje (Lábnyomok) – Čapek, Karel
Slezské lesy (Sziléziai erdők) – Bezruč, Petr
Sluneční hodiny (Napóra) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Forgószelek halála) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Gyászharang Otokar Březináért) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Az anyag gyásza) – Březina, Otokar
Sonet o dechu (Szonett a lélegzetről) – Mikulášek, Oldřich
Soukromá víchřice (Vihar a lombikban) – Páral, Vladimír
Stará alegorie podzimu (Az ősz unt elégiája) – Toman, Karel
Šťastný člověk (Szerencsés ember) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Szenteste) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Szenteste előtt) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Árnyék) – Vrchlický, Jaroslav
Stopy v sněhu (Nyomok a hóban) – Klášterský, Antonín
Stříbrný vítr (Ezüst szél) – Šrámek, Fráňa
Sudety (Szudéták) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Szent Xavér) – Arbes, Jakub
Svatební košile (A nászing) – Erben, Karel Jaromír
Švejkovy nehody ve vlaku (Švejk balszerencsés kalandjai a vonaton) – Hašek, Jaroslav
Svítání na západě (Nyugati virradás) – Březina, Otokar
Syndrom rovnoběžek (Párhuzamosság-szindróma) – Holub, Miroslav
T ^
U ^
V ^
V bezsenné noci (Álomtalan éjjelen) – Vrchlický, Jaroslav
V chrámě (A dómban) – Mácha, Karel Hynek
V cizině (Idegen országban) – Škvorecký, Josef
V dešti (Hogy' tesz az eső?) – Nezval, Vítězslav
V kolik hodin na luka (Mikor vegyünk kézbe íjat) – Sládek, Josef Václav
V konec století (Századvég) – Vrchlický, Jaroslav
V lůno tvoje, sirá země (Széles tartomány öledbe) – Sládek, Josef Václav
V noci (Éjjel) – Zahradníček, Jan
V parku před polednem (Délelőtt a parkban) – Wolker, Jiří
V podzimních chvílích III (Őszi pillanatok III) – Jelínek, Bohdan
Vajíčko (A tojás) – Aškenazy, Ludvik
Vánoční Rondel (Karácsonyi körvers) – Křesadlo, Jan
Ve dví (Ketté) – Srna, Miroslav
Večer ve žních (Este, aratás után) – Klášterský, Antonín
Vedra (Hőség hava) – Březina, Otokar
Velké, širé, rodné lány [video] (Nagy, tág, honi termőföldek) – Sládek, Josef Václav
Vĕrným Čechům (A hű csehekhez) – Hus, Jan
Vím... (Tudom...) – Orten, Jiří
Vkročení (Közbelépés) – Srna, Miroslav
Vodník (A vízimanó) – Erben, Karel Jaromír
Vonné soumraky (Illatos alkonyok) – Březina, Otokar
Vrba (A fűzfa) – Erben, Karel Jaromír
Vše zachvátit... (A mindenséget élni meg) – Březina, Otokar
Všeobecné spiknutí (Általános összeesküvés) – Hostovský, Egon
Vyhlídkové lety nad mořem (Sétarepülések a tenger felett) – Hakl, Emil
Vyrubaný les (Kivágott erdő, Kivágott erdő) – Závada, Vilém
Vzdálená milá (Távoli kedves) – Wolker, Jiří
W ^
Z ^
Z autobiografie (Önéletrajzomból) – Žáček, Jiří
Z moudrosti otcovské IV. (Atyai bölcsesség (IV).) – Klášterský, Antonín
Začátek jara (Kora kikelet) – Frantinová, Eva
Zahradní slavnost (Kerti ünnepély) – Havel, Václav
Žalm ke cti nejvyššího Jména (A legmagasztosabb Név dicsőségére zsoltár) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Szerelmes kamasz (részlet)) – Wolker, Jiří
Zas ve vidění prorockém... (Jós jelenésben szól megint...) – Březina, Otokar
Zase my dva (Megint mi ketten) – Hruška, Petr
Zatím dobrý (detail) (Eddig megvolnánk (részlet)) – Novák, Jan
Za trochu lásky... [video] (Egy kis szeretetért...) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Irigylem) – Brzák, Michal
Zázrak s Julčou (Az Úr csodát tesz) – Olbracht, Ivan
Zbabĕlci (Gyávák) – Škvorecký, Josef
Zbytečné otázky (Mellőzhető kérdések) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Emlékszel) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Koldusok) – Wolker, Jiří
Zeměkoule (A földteke) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (A földteke (V + W)) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Nő és férfi) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Az éjből jött asszony) – Hrubín, František
Žert (Tréfa) – Kundera, Milan
Zimní krajina srdce (Szívnek téli tája, Szív fagyos vidéke) – Skácel, Jan
Život je dar (Az élet ajándék) – Černík, Michal
Z Kvidova deníku (II. Kvido naplójából) – Viewegh, Michal
Zlaté slzy (Arany könnyek) – Vrchlický, Jaroslav
Žluté oči vedou domů - Paní Hrubešová nepřišla na caj (A sárga szemek hazavezetnek - Hrubešné nem jött el teázni) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Pomsta (A sárga szemek hazavezetnek - A bosszú) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Poslední tanec (A sárga szemek hazavezetnek - Az utolsó tánc) – Pilátová, Markéta
Žně (Aratás) – Wolker, Jiří
Zoufalé jarní dny uprostřed zimy (Vigasztalan tavaszi napok tél közepén) – Borkovec, Petr
Zpěv staletími bloudící (Egy századokon bolygó dal...) – Březina, Otokar
Zpívala (Dalolt a lány) – Březina, Otokar
Zpívá mrtvý (A halott énekel) – Wernisch, Ivan
Z této hospody odejít (Elmenni ebből a kocsmából) – Wernisch, Ivan
Ztracené dni (A füstbement napok) – Klášterský, Antonín

Polish

^
( ^
* ^
1 ^
A ^
B ^
C ^
D ^
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
R ^
S ^
T ^
U ^
V ^
W ^
Z ^
? ^

Slovak

( ^
1 ^
2 ^
3 ^
4 ^
5 ^
6 ^
7 ^
9 ^
A ^
B ^
C ^
Čakanie (Várakozás) – Baričák, Pavel Hirax
Čarovný to pocit (Varázslatos érzés) – Baričák, Pavel Hirax
Čas (Idő) – Šulej, Peter
Čas — definícia intuitívna (Az idő (intuitív meghatározás)) – Fabry, Rudolf
Celý život (Az egész élet) – Peteraj, Kamil
Čert nespí (Az ördög nem alszik) – Karvaš, Peter
Charlie (Charlie) – Baričák, Pavel Hirax
Chile 1973 (Chile 1973) – Koyš, Pavel
Chlapec a strom (A fiú és a fa) – Mihálik, Vojtech
Chodec s absolútnou prednosťou [video] (Feltétlen elsőbbségű gyalogos) – Janík, Pavol
Chryzantematika [video] (Krizantéma ) – Janík, Pavol
Chryzantémy (Krizantémok ) – Jesenský, Janko
Chvála pohybu (A mozgás dicsérete) – Koyš, Pavel
Čiara ponoru (Merülési szint) – Žembera , Juraj
cibule (hagymák) – Ružičková, Nóra
Čierna hodinka (Kísértetek órája) – Fabry, Rudolf
Čierny veštec (Fekete jós) – Kostra, Ján
Civilizácia (Civilizáció) – Bendová, Krista
Človek dal mená všetkým zvieratám [video] (Az ember nevet adott az összes állatnak) – Hevier, Daniel
Čo bude potom? (Mi jön azután) – Fabry, Rudolf
Čo je v tvojich vlasoch (Mi van a hajadban) – Šimonovič, Ján
Čo síl stojí únava (Mennyi erőfeszítésbe kerül a fáradtság) – Žembera , Juraj
Čo sukňa tají (Szoknya titka) – Koyš, Pavel
Čo je báseň (Mi a vers ) – Rúfus, Milan
Comte de Lautréamont (Comte de Lautréamont) – Reisel, Vladimír
Čosi sa skrýva (Valami bujkál) – Štrpka, Ivan
Čriepok (Szilánk) – Kostra, Ján
Cudzí (Idegen) – Prokešová, Viera
Cválajúce dni (Száguldó napok) – Smrek, Ján
D ^
ďaleko (messze) – Ružičková, Nóra
Dáma s jednorožcom (Hölgy egyszarvúval) – Haugová, Mila
Damask (Damaszt) – Habaj, Michal
Dážď (Eső) – Koyš, Pavel
De la Nativité (Csillagjóslat) – Groch, Erik
December (December) – Smrek, Ján
Dejiny trávy (A fű történelme) – Válek, Miroslav
Démon súhlasu (A bólogatás démona) – Tatarka, Dominik
Dentálne haiku (Fogász haiku) – Štrasser, Ján
Deti a zase deti [video] (Gyerekek és újra gyerekek) – Štrpka, Ivan
Deti sa hrajú na vojakov (A gyerekek katonásdit játszanak) – Strážay, Štefan
Dialóg na každý deň (Mindennapi párbeszéd, Párbeszéd minden napra) – Rúfus, Milan
Dieťatko spí (Alszik a baba) – Rúfus, Milan
Dievča (Lány) – Strážay, Štefan
diskrétne spoje (bizalmas kapcsolatok) – Ružičková, Nóra
Divadlo Život [video] (Életszínház ) – Janík, Pavol
Dlhý rad dní (Napok sorakoznak) – Strážay, Štefan
Do modra [video] (Kékbe ) – Janík, Pavol
Domov (Otthon) – Kopcsay, Márius
doslovná (szó szerinti) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Dospelosť (Felnőttkor) – Lenko, Július
Douleur (Douleur) – Smrek, Ján
Drak sa vracia (A bajkeverő) – Chrobák, Dobroslav
Druhá verzia (Második változat) – Haugová, Mila
Duma bratislavská (Pozsonyi merengés) – Kráľ, Janko
Dušičky pri Rýne na vojenskom cintoríne (Rajnai mindenszentek egy katonatemetőben) – Bunčák, Pavel
Dve zrkadlá (Két tükör) – Haugová, Mila
Dvojakosť vecí (A tárgyak kétfélesége) – Lenko, Július
dych bez výberu (kényszerlégzés) – Katarína Kucbelová
Dymové znamenie októbrovej búrky [video] (Októberi vihar füstjelei) – Žembera , Juraj
Džbán (Korsó) – Ondruš, Ján
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
K prameňom (Forrásokhoz) – Švantner, Ján
K und K (K und K) – Žembera , Juraj
Kalendár (Kalendárium) – Válek, Miroslav
kamarátky hovorili (barátnők mesélték) – Ábelová, Mirka
Kamkoľvek človek príde (Bármerre járhatsz) – Lenko, Július
Keby tak ľudia (Embernek bárcsak ) – Bendová, Krista
Keď sa starec poberá [video] (Távozó öreg) – Baričák, Pavel Hirax
Keď tiahnu sluky (Mikor a szalonkák csapatba verődnek) – Lenko, Július
Klavír [video] (Zongora) – Janík, Pavol
Komín (Kémény) – Kováč, Mikuláš
Komunikácia (Kommunikáció) – Chmel, Karol
Koncert [video] (Koncert) – Janík, Pavol
Kosovo [video] (Koszovó) – Janík, Pavol
Kováč (A kovács, A kovács) – Strážay, Štefan
kozmetická úprava (kozmetikai igazítás) – Ábelová, Mirka
Krajina (Táj) – Kondrót, Vojtech
Krajina detstva (Gyermekkori táj, A gyermekkori táj) – Rúfus, Milan
Kráľohoľská [video] (Királyhegyi ének) – Chalupka, Samo
Kráľovský princíp (Királyi alapelv) – Podracká, Dana
Krása (Gyönyörűség) – Rúfus, Milan
Krásna prostota (Szép egyszerűség, Dal a szép egyszerűségről) – Smrek, Ján
krátke riadky (rövid sorok) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Kroky na chodbe (Léptek a folyosón) – Strážay, Štefan
Kruh R. (R. kör) – Haugová, Mila
Krv čiernobielych fotografií (Fekete-fehér fényképek vére) – Štrpka, Ivan
Krvavé sonety (I.) (Véres szonettek (I.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (II.) (Véres szonettek (II.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (III.) (Véres szonettek (III.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (IV.) (Véres szonettek (IV.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (V.) (Véres szonettek (V.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (VI.) (Véres szonettek (VI.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (VII.) (Véres szonettek (VII.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (VIII.) (Véres szonettek (VIII.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (IX.) (Véres szonettek (IX.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (X.) (Véres szonettek (X.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (XI.) (Véres szonettek (XI.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (XII.) (Véres szonettek (XII.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (XIII.) (Véres szonettek (XIII.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (XIV.) (Véres szonettek (XIV.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (XV.) (Véres szonettek (XV.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Krvavé sonety (XVI.) (Véres szonettek (XVI.)) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Ktorá je to krajina (Melyik az a tartomány) – Bunčák, Pavel
ktorý nádych mi zachránil život (melyik belégzés mentette meg az életem) – Katarína Kucbelová
Ktosi ešte bdie [video] (Valaki még virraszt) – Štrpka, Ivan
Kúpim ti nebo (Eget veszek neked) – Ondrej, Julo
Kurucká smrť (Kuruchalál) – Mihálik, Vojtech
Kus života prehorkého (A keserves élet egy darabja) – Beniak, Valentin
Kvapkou (Cseppként) – Baričák, Pavel Hirax
L ^
M ^
Máj (Május) – Peteraj, Kamil
majstrovi ab z ba (ab mesternek ba-ból) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Malá domov I (Kicsi haza I) – Chmel, Karol
Malé veľké mesto (Kis nagy város) – Katarína Kucbelová
Malí velikáni [video] (Apró titánok) – Rúfus, Milan
Mám v duši (Lelkemben lakik) – Ondrej, Julo
Mamin mrežovník (Anya rácsos tésztája) – Rúfus, Milan
manifest poetickej intelektualizácie (a költészet szellemiségének kiáltványa) – Ábelová, Mirka
manifest poetickej obskúrnosti (a költészet zavarosságának kiáltványa) – Ábelová, Mirka
manifest poetickej popularizácie (a költészet népszerűsítésének kiáltványa) – Ábelová, Mirka
Manželstvo (A házasságról) – Feldek, Ľubomír
Marcové zariekanie (Márciusi ráolvasás) – Laučík, Ivan
Masky mŕtvych (Holtak álarcai) – Haugová, Mila
Matka (Anya) – Rúfus, Milan
Meditácia pri skrini (Szekrény melletti merengés) – Hevier, Daniel
Medzi svetmi (Világok közt) – Štrpka, Ivan
medziľudské spolužitie (emberi együttélés) – Ábelová, Mirka
Melón (Dinnye) – Stacho, Ján
Memento (Mementó) – Jesenský, Janko
Meno [video] (Név) – Janík, Pavol
meriam dychom (légzéssel mérek) – Katarína Kucbelová
Mesto (Város) – Strážay, Štefan
Michelangelo (Michelangelo, Michelangelo) – Rúfus, Milan
Miesto pre knieža (Helyet a hercegnek) – Bunčák, Pavel
Miláno (Milánó) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Milovanie pred usnutím (Elalvás előtti szeretkezés) – Feldek, Ľubomír
mimikríky (mimikripták) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Mlčanie (Hallgatás) – Bunčák, Pavel
Mlynček (Kávédaráló) – Kostra, Ján
Mne dedinčanka stepilá (Ez a karcsú parasztleány) – Smrek, Ján
Mne vonia jazmín (Múlt tavaszéjek jázminja) – Roy, Vladimír
Môj prvý mestský oblek (Az első öltönyöm ) – Rúfus, Milan
môj revival (revival-om) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Môj rodinný dom (Szülőházam) – Lenko, Július
Môj Žitný ostrov (Csallóköz) – Kondrót, Vojtech
Môj život (Az életem) – Mihálik, Vojtech
Molto adagio [video] (Molto Adagio) – Janík, Pavol
Monológ (Beszéd) – Bendová, Krista
Monstrá (Szörnyek) – Bendová, Krista
Monte Carlo (Monte Carlo) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Moskovské ráno (Moszkavai reggel) – Koyš, Pavel
Možnosti mesta (Egy város lehetőségei) – Brück, Miroslav
Mrholí [video] (Szitál) – Janík, Pavol
Múdrejší o tvoju smrť [video] (Haláloddal bölcsebb ) – Janík, Pavol
Múdrosť [video] (Bölcsesség) – Janík, Pavol
Múdrosť (Bölcsesség) – Lenko, Július
Muž hľadá more (Egy férfi tengert keres) – Hevier, Daniel
myši (egerek) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Myšlienka na návrat to je všetko čo ma ešte zaujíma (A visszatérésre gondolni ez minden ami még érdekel) – Reisel, Vladimír
Mystérium horniakov (A hegyvidék misztériuma) – Lenko, Július
N ^
Na cintoríne Kerepeši (A Kerepesi temetőben) – Kostra, Ján
Na konci pomyslenej cesty (Elképzelt út végén) – Baričák, Pavel Hirax
Na koni (Lovon) – Ondruš, Ján
Na linke muž - žena a späť [video] (A férfi - nő vonalon és vissza) – Janík, Pavol
na pamiatku (emlékül) – Divékyová-Stupková, Gabriela
na východe z raja (édenből ébredve) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Nábrežie Dunaja 12. mája 2015 (Duna rakpart 2015. május 12.) – Kapičiak, Jakub
Načo sú nám manželky [video] (Miért vannak feleségeink) – Janík, Pavol
Nad Hlinkovou rakvou (Hlinka koporsója felett) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Nad hniezdami smrti vánok (Szellő a halál fészkei felett) – Fabry, Rudolf
Nad márnotratnosť... (Tékozlás ellen...) – Lenko, Július
nad priepasťou (szakadék felett) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Nadčasové haiku (Időtlen haiku) – Štrasser, Ján
Na dedinskom cintoríne (A falusi temetőben) – Feldek, Ľubomír
Nadmorská výška (A tengerszint feletti magasság) – Štrasser, Ján
Nad ránom... (Reggelre...) – Krasko, Ivan
Náhodná známosť (Véletlen ismeretség) – Lahola, Leopold
Narodeniny (Születésnap) – Smrek, Ján
naše kože (bőreink) – Divékyová-Stupková, Gabriela
našla (megtalál) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Náväznosť (Következés ) – Bendová, Krista
Návod na čítanie básní (Bevezetés a versolvasásba) – Mihálik, Vojtech
Návrat (Visszatérés) – Beniak, Valentin
Na začiatku (Kezdetben) – Strážay, Štefan
nehaiku jesenné (veľké svetlé) (őszi nem-haiku ( nagy világos )) – Chmel, Karol
Nehaňte ľud môj [video] (Ne bántsátok népem) – Sládkovič, Andrej
Nemohli nič viac... [video] (Nem tehettek mást…) – Baričák, Pavel Hirax
Neodkladná báseň [video] (Sürgős vers) – Janík, Pavol
Neodoslaný telegram [video] (Kézbesítetlen távirat) – Janík, Pavol
Neodpovedané (Befejezetlen) – Lenko, Július
neodvolateľne sústredené (visszavonhatatlanul összpontosított) – Haugová, Mila
Nepokoj (Nyugtalanság) – Prokešová, Viera
Neprosím o lásku (Nem esdeklem szerelemért) – Beniak, Valentin
Nero (Neró) – Roy, Vladimír
Nesmútim (Nem bánom) – Lenko, Július
Nespavosť (Álmatlanság) – Prokešová, Viera
Netreba o smrti hovoriť? (Nem kell beszélni a halálról ?) – Fabry, Rudolf
Nevesta hôľ (A havasok menyasszonya) – Švantner, František
Nevkročím… (Nem lépek…) – Štrasser, Ján
New York [video] (New York) – Janík, Pavol
Nezachránia… (Nem mentenek ki…) – Štrasser, Ján
Nie (Ne) – Bendová, Krista
Niekto ako boh [video] (Istenként valaki) – Janík, Pavol
Noc lásky (Szerelem éje) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Noc na krídlach netopiera (Éjszaka — denevérszárnyakon) – Fabry, Rudolf
Noc, ktorú prebdiem s Marion (Virrasztás Marionnal) – Stacho, Ján
Nočná hra po nej táborák (Éjjeli játék majd tábortűz) – Žembera , Juraj
Nočné motýle (detail) (Éjjeli pillangók (részlet)) – Tholtová, Katarína
Nočný spoj [video] (Éjjeli csatlakozás) – Janík, Pavol
Nokturno pre diabetes [video] (Noktürn a diabéteszhez ) – Janík, Pavol
Nomen omen I (Nomen omen I) – Žembera , Juraj
nova (nova) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Nové dieťa (Bežím na sever) [video] (Új gyermek (Északnak rohanok)) – Štrpka, Ivan
Nový život (Új élet) – Tajovský, Jozef Gregor
Núdzové pristátie v tvojich vlasoch [video] (Kényszerleszállás a hajadban) – Janík, Pavol
O ^
O chvení (A reszketésről) – Rúfus, Milan
O láske (A szerelemről, A szerelemről) – Rúfus, Milan
o samote (magányról) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Ó, len raz ešte (Csak mégegyszer) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Oblak (Felhő) – Smrek, Ján
oblosť (kerekség) – Ružičková, Nóra
Oblúk (Körív) – Strážay, Štefan
Obrad s plameňom (Szertartás lánggal) – Stacho, Ján
Obrázky (Képek) – Strážay, Štefan
Oči (Szem) – Bunčák, Pavel
Óda na radosť [video] (Örömóda ) – Janík, Pavol
Óda na lásku (Óda a szerelemhez) – Válek, Miroslav
Odkaz (iným zlodejom) (Üzenet (más tolvajoknak)) – Chmel, Karol
Odkazovač (Üzenetrögzítő) – Štrasser, Ján
Odklad (Elnapolás) – Strážay, Štefan
Odpadneme (Lehullunk) – Hviezdoslav, Pavol Országh
Ofélia [video] (Ofélia) – Strážay, Štefan
Ohlas (Felhívás, Visszhang) – Brocko, Ján
Ohlas (Visszhang) – Sládkovič, Andrej
Okamih pred dotykom [video] (Érintés előtti pillanat) – Janík, Pavol
Omyl (Tévedés) – Baričák, Pavel Hirax
Oneskorenie (Késedelem) – Lenko, Július
opačný k opačnému (ellentéteket egymáshoz) – Katarína Kucbelová
Opýtala som sa (Megkérdeztem) – Rúfus, Milan
Orientačná mapa na zimu (Téli tájékozódási térkép) – Brück, Miroslav
Orol (Sas) – Botto, Ján
Osamelé srdce (Magányos szív) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Osudy (Sorsok) – Válek, Miroslav
Osvienčimský oheň (Az auschwitzi tűz) – Ondruš, Ján
Otázka (Kérdés) – Švantner, Ján
Otcovský podiel (Apai fátum) – Švantner, Ján
Ovocnejší strom (Gyümölcsözőbb fa) – Chmel, Karol
Ozvena zo záhrobia (Válasz a sírból) – Beniak, Valentin
P ^
Padali stromy ďalej (Tovább pusztultak a fák) – Baričák, Pavel Hirax
Palina (Üröm) – Strážay, Štefan
Pamäť (Emlékezet) – Mihálik, Vojtech
Panem et circenses (Panem et circenses) – Kolenič, Ivan
Papier (Papír) – Prokešová, Viera
parcelácla vzduchu (a levegő felparcellázása) – Ružičková, Nóra
Parížske sonety (Párizsi szonettek) – Koyš, Pavel
Pars pro toto (Pars pro toto) – Žembera , Juraj
Pašovanou ceruzkou (Csempészett ceruzával) – Novomeský, Laco
Päť hladkých kameňov (Öt sima kődarab) – Podracká, Dana
Pax militaris [video] (Pax militaris) – Janík, Pavol
Pieseň (Ének) – Smrek, Ján
Pieseň (Dal, Ének) – Krasko, Ivan
Pieseň bez mena (Cím nélküli dal) – Kráľ, Janko
Pieseň domorodcov z rovnomennej krajiny astronautov (Bennszülöttek éneke az űrhajósok hasonnevű országából) – Habaj, Michal
Plachty (Vitorlák) – Hevier, Daniel
Po búrke (Vihar után) – Prokešová, Viera
Pochod (Menet) – Reisel, Vladimír
Pocta [video] (Tisztelet) – Janík, Pavol
Poézia (A költészet) – Mihálik, Vojtech
Poézii (A költészethez) – Jesenský, Janko
Pohreb (Temetés) – Kováč, Mikuláš
Pohyb (Mozgás) – Prokešová, Viera
Poľná cesta do gymnázia (Földút a gimnáziumba) – Rúfus, Milan
Poľská krčma (Lengyel kocsma) – Brück, Miroslav
Poludnie (Dél) – Stacho, Ján
Poludnie (Delelő) – Lenko, Július
Ponte dei sospiri (Ponte dei sospiri) – Roy, Vladimír
Popieram (Cáfolom) – Bendová, Krista
Portrét (Portré) – Strážay, Štefan
Posledná siesta Adama a Evy (Ádám és Éva utolsó sziesztája) – Podracká, Dana
Posledné štyri takty ticha [video] (A csend végső négy üteme) – Janík, Pavol
Post (Őrség) – Stacho, Ján
Posunok (Taglejtés) – Podracká, Dana
Potápača priťahujú pramene mora (A búvárt vonzzák a tenger forrásai) – Johanides, Ján
Potichu a naho (Halkan és mezítlen) – Baričák, Pavel Hirax
potrat (vetélés) – Ábelová, Mirka
Pradávna (Ősidők) – Haugová, Mila
Prebehol kôň (Átsuhant egy ló) – Buzássy, Ján
Prebúdzanie (Ébredés) – Stacho, Ján
Preč sťato! (El innen!) – Botto, Ján
Pred rodným domom (A szülőház előtt) – Bunčák, Pavel
Predčasné meškanie (Korai késés) – Baričák, Pavel Hirax
Predĺžiť si rozum [video] (Értelem tágítása) – Janík, Pavol
Premeny ohňa (A tűz átváltozásai) – Stacho, Ján
Pri Puškinovom pamätníku (Puskin emlékművénél) – Koyš, Pavel
Pri stole [video] (Az asztalnál) – Janík, Pavol
Príďte! (Gyertek) – Laučík, Ivan
Priestor — definícia skoro kacírska (A tér (csaknem eretnek meghatározás)) – Fabry, Rudolf
Pristátie v Prahe (Leszállás Prágában) – Koyš, Pavel
Prosba (Kérés) – Sládkovič, Andrej
Prosba k básni (Vershez folyamodva) – Rúfus, Milan
Prostá reč (Egyszerű beszéd) – Bunčák, Pavel
Prvopoznanie (Ősfelismerés) – Lenko, Július
Prvý spev igrica (Az igric első éneke) – Beniak, Valentin
Q ^
R ^
S ^
S tebou bez teba (Nélküled veled) – Baričák, Pavel Hirax
Šahy - 1 (Ipolyság - 1) – Kráľ, Janko
Šahy - 2 (Ipolyság - 2) – Kráľ, Janko
Šahy - 3 (Ipolyság - 3) – Kráľ, Janko
Šahy - 4 (Ipolyság - 4) – Kráľ, Janko
Sám, Seba, Sebe (Egyedül, Magam, Magamnak) – Ondrej, Julo
Sama (Egymagad) – Šimonovič, Ján
Samko Tále: Kniha o cintoríne (Samko Tále könyve a temetőről) – Kapitáňová, Daniela
Šaty pre tvoju dušu (Lelkednek ruha ) – Žembera , Juraj
Sčítanie obyvateľstva (Népszámlálás) – Hevier, Daniel
Semper (Semper, Semper) – Chmel, Karol
Sen zo skla [video] (Üvegálom) – Janík, Pavol
Sentimentálne Vianoce (Érzéki karácsony) – Válek, Miroslav
Sestrička nádej (A remény kishúga) – Rúfus, Milan
Seulská katedrála (Szöuli katedrális) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Si džbán (Kancsó vagy) – Kraus, Milan
Sieť žije (Éber háló) – Štrpka, Ivan
Siroty žijúcich rodičov (Élő szülők árvái) – Mihálik, Vojtech
Škovránok (A pacsirta) – Botto, Ján
Slamky a britvy (Szalmaszálak és borotvák) – Hevier, Daniel
Slnce na vodách (A Nap a vízen) – Novomeský, Laco
Slnečný podvečer (japonský motív) (Napfényes alkony (japán minta)) – Švantner, Ján
Slniečko septembra (Szeptemberi nap) – Kostra, Ján
Slnko (Napsütés) – Válek, Miroslav
Sloboda (Szabadság) – Rúfus, Milan
Slová (Szavak) – Rúfus, Milan
Slovník cudzích snov [video] (Idegen álmok szótára) – Janík, Pavol
Slovo (Szózat) – Kráľ, Janko
Slovo (A szó) – Novomeský, Laco
Slúžka (Cseléd) – Novomeský, Laco
Slzy (Úryvok) (Könnyek (Részlet)) – Beniak, Valentin
Slzy na letisku (Könnyek a repülőtéren) – Koyš, Pavel
Sme profesionáli [video] (Profik vagyunk) – Janík, Pavol
Smrť na stanici (Halál az állomáson, Halál az állomáson) – Novomeský, Laco
smrti sa báť netreba (nem kell félni a haláltól) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Smrť Jánošíkova (Jánošík halála) – Botto, Ján
Smrť sa volá Engelchen (A halál neve Engelchen) – Mňačko, Ladislav
Smutná ranná električka [video] (Szomorú reggeli villamos) – Válek, Miroslav
Smútok (Bánat) – Chalupka, Samo
Sneží [video] (Havazik) – Janík, Pavol
Snímanie z kríža (Levétel a keresztről , Levétel a keresztről) – Rúfus, Milan
Sny (Álom) – Kostra, Ján
Sodoma (Szodoma) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Sofia (Szófia) – Koyš, Pavel
Solitudo (Solitudo) – Krasko, Ivan
Som s vami [video] (Veletek vagyok ) – Janík, Pavol
Som v tebe cez Lunu (Hold által benned létezem) – Baričák, Pavel Hirax
Sonet o vtákovi čátakovi (Szonett a csátak-madárról) – Feldek, Ľubomír
spätné zrkadlo (visszapillantó tükör) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Spi, dobrú noc (Jó éjt, aludj) – Rúfus, Milan
Spoveď (Vallomás) – Šimonovič, Ján
Správa z provincie (Správa z konca studenej vojny) [video] (Tartományból érkezett hír (Burkolt eszközökkel ártó politika vége)) – Janík, Pavol
Správa pre Istvána Bettesa has audio (Üzenet Bettes Istvánnak ) – Chmel, Karol
srdcovka (nagy szívvirág) – Divékyová-Stupková, Gabriela
stačí sa nenadýchnuť (egy lélegzet is elég) – Katarína Kucbelová
Stálica (Állócsillag az utcasarkon) – Koyš, Pavel
Stalo sa to prvého septembra (alebo inokedy) (detail) (Szeptember elsején (vagy máskor) (részlet)) – Rankov, Pavol
Staň sa (Történj meg) – Baričák, Pavel Hirax
Stará pani (Idős hölgy) – Smrek, Ján
Stará legenda (Régi legenda) – Kolenič, Ivan
Starenky učiteľky (Idős tanítónők) – Mihálik, Vojtech
Starman (Csillagember) – Šulej, Peter
Šťastie (Boldogság) – Kolenič, Ivan
Šťastie (Szerencse) – Žembera , Juraj
? ^
S ^
T ^
U ^
V ^
V balistickej dráhe zvonu (A harang ballisztikus pályáján) – Žembera , Juraj
V čas ranný... (Reggeltájt...) – Fabry, Rudolf
V novembri pri otcovom hrobe (Apám sírjánál novemberben) – Peteraj, Kamil
V polospánku (Félálomban) – Stacho, Ján
V žatve (Aratáskor) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Variácie (Variációk) – Beniak, Valentin
Vášeň (Szenvedély) – Koyš, Pavel
vdychujú mi život (életet lehelnek belém) – Katarína Kucbelová
Večer has audio (Este) – Válek, Miroslav
Večerné hľadanie človeka (Az ember esti keresése) – Lenko, Július
Večný Rím (Örök Róma) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Veľké upratovanie [video] (Nagytakarítás) – Janík, Pavol
Vernosť (A hűség, Hűség) – Rúfus, Milan
Verš (Vers) – Bendová, Krista
Verše (Versek) – Haugová, Mila
Verše (Versek) – Válek, Miroslav
Verše (Versek) – Chmel, Karol
Vesper dominicae (Vesper dominicae) – Krasko, Ivan
Vidíš (Látod) – Peteraj, Kamil
Viedeň (Bécs) – Gašparovič Hlbina, Pavel
Vietnamský mier (Vietnami béke) – Koyš, Pavel
VIII (VIII) – Repka, Peter
Virtuál (Képzet) – Hevier, Daniel
Vivace ma non soltanto cosi [video] (Vivace ma non soltanto cosi) – Janík, Pavol
V pasci (Kelepcében) – Feldek, Ľubomír
Vrát mi môj mier (Add vissza békém) – Kolenič, Ivan
Vrchári (Hegylakók, Hegyi lakók) – Rúfus, Milan
Vsakovanie do máp I (Beszivárgás a térképekbe I) – Chmel, Karol
Všedný deň (Hétköznap) – Lenko, Július
Všetko je nakoniec inak (Végül minden másképp történt) – Baričák, Pavel Hirax
Všetko je ťažké (Minden nagyon súlyos, Minden nagyon súlyos) – Strážay, Štefan
Všetko, čo viem o stredoeurópanstve (Mindaz, amit tudok a közép-európaiságról) – Vilikovský, Pavel
Všetky noci všetky cesty (Minden éjszaka minden út) – Reisel, Vladimír
Vydotýkaný vecami (Dolgok érintése) – Rúfus, Milan
Vypratá báseň (Kimosott vers) – Feldek, Ľubomír
Výrazne dekadentní (Feltűnően dekadensek) – Šulej, Peter
Výrobca šťastia (A szerencsegyártó) – Mináč, Vladimír
Vystupovať (Kiszállni) – Strážay, Štefan
Vzdych (Sóhaj) – Lenko, Július
vzdych vzlyk (sóhaj sikoly) – Katarína Kucbelová
Vzkriesenie (Feltámadás) – Podracká, Dana
X ^
Z ^
Z balád (Ballada) – Švantner, Ján
Z ďalekých krajov (Messzi tájakról) – Koyš, Pavel
z Hurá, horí! [video] (Hurrá, ég! válogatás) – Janík, Pavol
Z knihy života (Az élet könyvéből) – Jesenský, Janko
Z odpadového koša (Szemétkosárból) – Peteraj, Kamil
z pohrebu (temetésről) – Ábelová, Mirka
Z tvojich pier (Ajkadról) – Ondrej, Julo
za všetkým hladkaj ženu (nőt simíts) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Zabíjanie králikov (Nyulak taglózása) – Válek, Miroslav
Zabudni na mňa (Felejts el) – Baričák, Pavel Hirax
Za čiarou prílivu (A dagály vonala mögött) – Podracká, Dana
Zápisník (Napló) – Strážay, Štefan
Zasvätenie (Beavatás) – Haugová, Mila
Zatiaľ (Egyelőre) – Strážay, Štefan
Zatváram… (Behajtom…) – Štrasser, Ján
Zďaleka (A messzi távolból) – Strážay, Štefan
Z denníka (Naplóból) – Chmel, Karol
Zdravá (Egészséges) – Prokešová, Viera
Zemetrasenie v Mexiku (Mexikói földrengés) – Štrasser, Ján
žijem v hlave (fejben létezem) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Zima (Tél) – Válek, Miroslav
Zimný deň (Téli nap) – Strážay, Štefan
Život / Smrť (Élet / Halál) – Peteraj, Kamil
Živý bič (Az élő ostor) – Urban, Milo
Zlozvyk [video] (Rossz szokás) – Janík, Pavol
Zmráka sa... [video] (Alkonyul) – Krasko, Ivan
znetovaná (behálózott) – Divékyová-Stupková, Gabriela
Znova (Újra) – Baričák, Pavel Hirax
Zo starého obrazu (Egy porlepte képből) – Strážay, Štefan
Zrkadlá po zotmení [video] (Tükrök alkonyat után ) – Janík, Pavol
Zrkadlo (Tükör) – Kraus, Milan
Zrodenie myšlienky (A gondolat születése) – Bunčák, Pavel
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap